ND Praha: 142. divadelní sezona 2024/2025

Národ­ní diva­dlo v Pra­ze vyda­lo tis­ko­vou zprá­vu k 142. sezó­ně. Kro­mě toho, že v sezó­ně 2024/25 uve­de 21 pre­mi­ér a 66 insce­na­cí z ní vyplý­va­jí novi­ny pro scé­nu bale­tu, a Later­nu magi­ku. Nej­vět­ší novin­kou sezo­ny 2024/25 bude trans­for­ma­ce čás­ti plat­for­my ND Young do vzni­ku pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní insce­na­ce.  Balet Národ­ní­ho diva­dla nabíd­ne svě­to­vou pre­mi­é­ru původ­ní­ho bale­tu Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­níkv cho­re­o­gra­fii Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, svě­to­vou… Pokra­čo­vat ve čte­ní ND Pra­ha: 142. diva­del­ní sezo­na 2024/2025

Prasklina: MALÁ INVENTuRA zahájila tiskovkou

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 20. – 28. 2. 2024, vče­ra dopo­led­ne v diva­del­ním klu­bu Let­ka před­sta­vil kon­cep­ci i hlav­ní top the bill letoš­ní­ho roč­ní­ku. Umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Petr Pola spo­leč­ně s dra­ma­tur­gy­ní Karo­lí­nou Plic­ko­vou letos při­pra­vi­li řadu pro­gra­mo­vých novi­nek, a pře­kva­pe­ní – napří­klad v podo­bě tzv. Nevi­di­tel­ných dis­ku­zí, absen­ci tiš­tě­ných pro­gra­mů (vše na QR-kódech), nebo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Praskli­na: MALÁ INVEN­Tu­RA zahá­ji­la tiskovkou

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Sluneční hodiny se zastavily. Zemřel Günter Brus

Před něko­li­ka dny zemřel v Gra­zu ve věku nedo­ži­tých 86 let posled­ní z úzké­ho okru­hu vídeň­ských akci­o­nis­tů. Neú­nav­ný tvůr­ce vlast­ních svě­tů, odpůr­ce fašis­mu a výrazná posta­va body artu vlast­ní akce nazý­va­la „psy­chod­ra­mo­le­ty“ nebo „ope­ra­mi“.  Jen málo­kte­rý z uměl­ců a uměl­kyň 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí vyu­ží­val vlast­ní tělo tak spo­le­čen­sky dráž­di­vým způ­so­bem, jako Gün­ter Brus. „Vždy když byl na nebi úpl­něk, postří­b­řo­val řeku, … Pokra­čo­vat ve čte­ní Slu­neč­ní hodi­ny se zasta­vi­ly. Zemřel Gün­ter Brus

Anketa o smyslu uměleckých ocenění

Tato anke­ta vzni­ka­la ve zjitře­ných oka­mži­cích poté, co Filip Sta­něk zvřej­nil na ser­ve­ru Ope­ra Plus svůj pro­vo­ka­tiv­ní pří­spě­vek do dis­ku­se o Cenách Thá­lie (ZDE; na témže ser­ve­ru pak nalez­ne­te také napří­klad odpo­věď před­se­da poro­ty Cen Thá­lie v kate­go­rii Balet, tanec a pohy­bo­vé diva­dlo Roma­na Vaš­ka: ZDE). Oslo­vil jsem přes šest desí­tek osob­nos­tí, nicmé­ně zadá­ní, tedy odpo­věď číta­jí­cí maxi­mál­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Anke­ta o smys­lu umě­lec­kých ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od 21. do 23. září zaplní Palác Akropolis PiNKBUS festival. Představí to nejlepší z domácí queer scény.

Foto: archiv festivalu PiNKBUS

Tře­tí roč­ník PiN­KBUS fes­ti­va­lu pone­se podti­tul „QUEER RENAISSANCE“ a během tří dnů nabíd­ne divá­kům v Palá­ci Akro­po­lis mode­ro­va­nou dis­ku­zi, diva­del­ní pre­mi­é­ry a per­for­man­ce, kon­cer­ty i drag show. Fes­ti­val zahá­jí ve čtvr­tek 21. září PINKPANEL dis­ku­ze o queer umě­ní v Čes­ké repub­li­ce, kde se za jed­ním sto­lem pot­ka­jí zástup­ci a zástup­ky­ně queer umě­ní – reme­rit­ní krá­lov­na Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Danie­la Špi­nar, inter­dis­ci­pli­nár­ní uměl­ky­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Od 21. do 23. září zapl­ní Palác Akro­po­lis PiN­KBUS fes­ti­val. Před­sta­ví to nej­lep­ší z domá­cí queer scény.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zlatou trigu Pražského Quadriennale si odnáší Kypr. Ocenění za Nejlepší koncept získal český vizuální umělec David Možný

Foto: Jakub Hrab

V úte­rý večer 13. červ­na byly pře­dá­ny ceny 15. Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru, včet­ně pres­tiž­ní Zla­té Tri­gy, kte­rou udě­lu­je nestran­ná odbor­ná poro­ta jed­né insta­la­ci Výsta­vy zemí a regi­o­nů či Stu­dent­ské výsta­vy. Letos ji zís­kal tvůr­čí tým Kyp­ru s insta­la­cí Divá­ci ve měs­tě duchů. Úspěch zazna­me­nal i čes­ký umě­lec David Mož­ný s pra­cí Lim­bo Hard­ware, kte­rý zís­kal dvě ceny, včet­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zla­tou tri­gu Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le si odná­ší Kypr. Oce­ně­ní za Nej­lep­ší kon­cept zís­kal čes­ký vizu­ál­ní umě­lec David Možný

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Studio ALTA zahajuje svou první sezónu v nových prostorách v Libni

Foto: Darja Lukjanenko

Po měsí­cích stě­ho­vá­ní z kar­lín­ské Inva­li­dov­ny zahá­jí Stu­dio ALTA svou pat­nác­tou sezó­nu. V roce 2023 čeká kul­tur­ní cen­t­rum počá­tek nové eta­py v pro­sto­ru býva­lé­ho Pan­ské­ho pivo­va­ru v Lib­ni. Ote­vře­ní libeň­ské sezó­ny pro­běh­ne 3. květ­na 2023 od 11 do 23 hodin v rám­ci celo­den­ní­ho pro­gra­mu Stu­dio ALTA ~~~ Neu­stá­le v pohy­bu / Stu­dio ALTA v Libeň­ském pivo­va­ru. Býva­lý Pivo­var v Lib­ni se stal novým… Pokra­čo­vat ve čte­ní Stu­dio ALTA zaha­ju­je svou prv­ní sezó­nu v nových pro­sto­rách v Libni

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Pražské Quadriennale zveřejnilo program

Na dis­kuz­ním pane­lu PQ Talks se před­sta­ví ugand­ská dra­ma­tič­ka Asi­i­mwe Debo­rah Kawe, umě­lec­ká plat­for­ma IZOLYATSIA s původ­ním cen­t­rem v Doněc­ku i němec­ká scé­no­gra­f­ka Katrin Brack. Pra­ha, 25. dub­na 2023 — Praž­ské Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru spus­ti­lo před­pro­dej jed­no­den­ních a tří­den­ních fes­ti­val pasů a zve­řej­ni­lo podrob­ný pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku. Od 8. do 18. červ­na se na fes­ti­va­lu před­sta­ví uměl­ci z více než 100 zemí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Praž­ské Quad­ri­en­na­le zve­řej­ni­lo program

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma již zná ocenění

Foto: Adéla Vosičková

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je výběr nej­za­jí­ma­věj­ších děl, kte­rá se zro­dí na poli sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. Není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy se na čes­ký tanec při­je­dou podí­vat zahra­nič­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé z celé­ho svě­ta. Letoš­ní 29. roč­ník pro­bě­hl na sed­mi praž­ských scé­nách v ter­mí­nu 30. 3. – 2. 4. 2023 za hoj­né účas­ti zahra­nič­ních hos­tů. Vel­ká diver­zi­ta a vyso­ká kva­li­ta… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma již zná ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Svěřte se do péče Bazaar Festivalu.

Devá­tý roč­ník taneč­ní­ho a diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu se o své návštěv­ní­ky posta­rá posled­ní břez­no­vý víkend. Závěr břez­na už začí­ná tra­dič­ně pat­řit nezá­vis­lé scé­ně pro­gre­siv­ních uměl­ců ze střed­ní a východ­ní Evro­py. Devá­tý roč­ník taneč­ní­ho a diva­del­ní­ho Baza­ar Fes­ti­va­lu se usku­teč­ní ve dnech 23. až 26. břez­na na více­ro mís­tech v Pra­ze. Po dlou­hém a ome­zu­jí­cím covi­do­vém obdo­bí a rok od rus­ké inva­ze na Ukra­ji­nu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Svěř­te se do péče Baza­ar Festivalu.

Publikováno
V rubrikách Aktuality