Festivaly TANEC PRAHA 2019 už má program!

31. roč­ník fes­ti­va­lu Mezi­ná­rod­ní­ho sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019, kte­rý se bude konat 3. – 22. červ­na v Pra­ze a dal­ších 20 obcích a měs­tech, již zná svůj hlav­ní pro­gram i vizu­ál­ní podo­bu. Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v PONCI, jíž se osob­ně účast­ni­la korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn, pořa­da­tel odtaj­nil hlav­ní pro­gram fes­ti­va­lu, při­blí­žil jeho linie a pre­zen­to­val vizu­ál­ní podo­bu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­va­ly TANEC PRAHA 2019 už má program!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Bazaar Festival 2019 uvede provokativní umělce

Pátý roč­ník praž­ské­ho diva­del­ní­ho a taneč­ní­ho fes­ti­va­lu Baza­ar se usku­teč­ní od 14. do 18. břez­na 2019 v Pra­ze. Uve­de výrazná před­sta­ve­ní a ukáz­ky z chys­ta­ných insce­na­cí ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ré letos popr­vé dopl­ní také uměl­ci z Blíz­ké­ho výcho­du. Fes­ti­val zahá­jí insce­na­ce Gra­ce mezi­ná­rod­ně uzná­va­né­ho sou­bo­ru Hodworks výraz­né evrop­ské cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód. Sobot­ní Baza­ar, pře­hlíd­ka prá­vě vzni­ka­jí­cích pro­jek­tů, nabíd­ne excen­t­ric­ké­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar Fes­ti­val 2019 uve­de pro­vo­ka­tiv­ní umělce

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Opojný orient na prknech Královské opery v Londýně

Iko­nic­kým rus­kým bale­tem Baja­dé­ra pokra­ču­je sezó­na přímých pře­no­sů z Krá­lov­ské ope­ry v Lon­dýně. Od 13. do 26. lis­to­pa­du bude opoj­ný ori­entální svět kla­sického díla k vidě­ní také ve vybra­ných čes­kých kinech. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dnes startují v Praze čtyřdenní oslavy Mezinárodního dne flamenka

Fla­men­ko v nej­růz­něj­ších podo­bách při­ná­ší do hlav­ní­ho měs­ta od čtvrt­ka 22. do nedě­le 25. lis­to­pa­du Fes­ti­val Den fla­men­ka. Na osla­vách Mezi­ná­rod­ní­ho dne fla­men­ka, kte­ré nás na čty­ři dny pře­ne­sou do pro­slu­ně­né Anda­lusie, uchvá­tí návštěv­ní­ky zpěv, tanec i hud­ba v podá­ní fla­men­ko­vých hvězd ze Špa­něl­ska i dal­ších zemí. Letos se v Pra­ze před­sta­ví ve svě­to­vé pre­mi­é­ře taneč­ní­ho před­sta­ve­ní s názvem Pra­men mexic­ká krás­ka… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dnes star­tu­jí v Pra­ze čtyř­den­ní osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne flamenka

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festival Nová generace 2018

Nová gene­ra­ce je pro­jekt, kte­rý posky­tu­je pro­stor a záze­mí pro uvá­dě­ní nových cho­re­o­gra­fií, work in pro­gres i expe­ri­men­tů zají­ma­vých pro­jek­tů a před­sta­ve­ní mla­dých stu­den­tů a absol­ven­tů tan­ce, pohy­bo­vé­ho a fyzic­ké­ho divadla.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU KULTURY ČR

Komi­se pro oblast pro­fe­si­o­nál­ní­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho a non­ver­bál­ní­ho diva­dla rea­gu­je ote­vře­ným dopi­sem na roz­hod­nu­tí minis­t­ra kul­tu­ry pro­dlou­žit lhů­tu pro dodá­ní žádostí. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festival AKCENT: Living Dance Studio: RED

25. a 26. říj­na, 20.00 Diva­dlo Archa Před­sta­ve­ní RED zís­ka­lo od své pre­mi­é­ry v roce 2015 věhlas na hlav­ních evrop­ských scé­nách. Kro­mě jiné­ho bylo uve­de­no napří­klad na loň­ském paříž­ském Pod­zim­ním fes­ti­va­lu. V letoš­ním roce jej uvá­dí i fes­ti­val Akcent 25. a 26. říj­na v Diva­dle Archa.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2018

25. říj­na – 8. pro­sin­ce, Diva­dlo Archa Jaká je cena živo­ta a co jsme ochot­ni obě­to­vat? Jak hlu­bo­ce se do nás vepi­su­jí spo­leč­ná his­to­rie a paměť? Co jsou tabu dneška a jak se k nim vzta­hu­je­me? Jak se vyrov­ná­vá­me s kom­plexy minu­los­ti? Kam smě­řu­je budouc­nost teri­to­ria zva­né­ho Evro­pa a co zby­lo ze snu o moder­ni­tě z roku 1918? Osmý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val doku­men­tár­ní­ho diva­dla – AKCENT 2018

Publikováno
V rubrikách Aktuality