Australský cirkus v Trutnově: CirkUFF & CZirkidz 

Joshua Hoare © Miloš Šálek

V pod­hůří Krko­noš se kaž­do­roč­ně na pře­lo­mu květ­na a červ­na koná Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cir­kU­FF, letos od stře­dy 29.5. do pát­ku 2.6. Zásad­ním středo­bo­dem veš­ke­ré­ho dění je mul­ti­funkč­ní kul­tur­ní cen­t­rum UFFO, kte­ré navíc od led­na 2024 roz­ší­ři­lo řadu regi­o­nál­ních tré­nin­ko­vých cen­ter nové­ho cir­ku­su, a to díky uni­kát­ní spo­lu­prá­ci s aus­tral­skou ško­lou Cir­ki­dz. Reži­sér a umě­lec­ký ředi­tel part­ner­ské orga­ni­za­ce Joshua Hoa­re a ředi­tel fes­ti­va­lu i trut­nov­ské­ho cen­t­ra pro kul­tu­ru Libor Kasík se v roz­ho­vo­ru vrá­ti­li k počát­kům dlou­ho­do­bě se vyví­je­jí­cí­ho spo­leč­né­ho projektu. 

Odkdy se vyví­je­la fas­ci­na­ce aus­tral­ským cir­ku­sem a pak kdy nastal oka­mžik, kte­rý pro­jekt úzké spo­lu­prá­ce nastartoval?

Libor Kasík: V roce 2014 jsem se popr­vé setkal s aus­tral­ským cir­ku­sem, a to se sou­bo­rem Cir­ca. A již dva roky na to jsme v Trut­no­vě hos­ti­li na rezi­den­ci dru­hý z nej­vět­ších sou­bo­rů Gra­vi­ty and Other Myths s pro­jek­tem Bac­kbo­ne. V rám­ci fes­ti­va­lu Cir­kU­FF zde násled­ně uved­li pre­mi­é­ru. Aus­tral­ský cir­kus se teh­dy dyna­mic­ky vyví­jel, měl oprav­du vyso­kou, z mého pohle­du snad nej­vyš­ší nebo jed­nu z nej­lep­ších pohy­bo­vých kva­lit na svě­tě a k tomu si začal víc uvě­do­mo­vat potře­bu tema­tic­ké­ho pro­hlu­bo­vá­ní a umě­lec­ké­ho zpra­co­vá­ní. A to jsem napří­klad cítil už z Bac­kbo­ne. A o pár let poz­dě­ji, když se Aus­tra­la­né opět vrá­ti­li, se míst­ní taneč­ní obor ZUŠ v čele s Kate­ři­nou Tala­vaš­ko­vou, roz­ho­dl na zákla­dě zku­še­nos­tí z worksho­pů s těmi­to špič­ko­vý­mi artis­ty, vytvo­řit před­sta­ve­ní Pure. Všich­ni byli nad­še­ní a účast­ní­ci moti­vo­va­ní pokra­čo­vat v tré­nin­cích. Sám nejsem akro­bat, ale vší­mal jsem si, jak se jim daři­lo učit se poměr­ně rych­le nové věci. Roz­hod­ně se pří­stup Aus­tra­la­nů uká­zal jako jiný, a hlav­ně funkč­ní. Záro­veň jsme zde vidě­li i absol­ven­ty z Aus­trá­lie, mezi kte­ré napří­klad pat­ří feno­me­nál­ní akro­bat Dylan Phil­lips. Tím jsem se roz­ho­dl zpro­střed­ko­vat zku­še­nos­ti z Aus­trá­lie prá­vě zalo­že­ním čes­ké „odno­že“ aus­tral­ské základ­ny Cir­ki­dz. A i pro­to jsem pozval taměj­ší lek­to­ry a naši čin­nost zastře­šil počeš­tě­ným názvem Cirkidz. 

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val aus­tral­skou ško­lu Cir­ki­dz? A odkdy Vy odví­jí­te pří­běh aus­tral­ské­ho cir­ku­su v Trutnově?

Joshua Hoa­re: Cir­ki­dz je cir­ku­so­vá ško­la v Ade­lai­de v již­ní Aus­trá­lii, kte­rá věnu­je pozor­nost zájem­cům o cir­kus od nejmlad­ších po pro­fe­si­o­ná­ly. Pro děti do 12 let se výu­ka rea­li­zu­je na bázi vol­no­ča­so­vých akti­vit. Dále máme pro­gram kre­a­tiv­ní­ho a fyzic­ké­ho roz­vo­je pro tee­nage­ry, kte­ří se tou­ží stát cir­ku­so­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly. Podí­lí­me se na tvor­bě insce­na­cí v žán­ru sou­čas­né­ho cir­ku­su i even­tech a v nepo­sled­ní řadě jsme aktiv­ní i v oblas­ti soci­ál­ní­ho cir­ku­su. Nyní si asi nevzpo­me­nu přes­ně, ale nej­spíš v roce 2018 pozval Libor Kasík do Trut­no­va něko­lik absol­ven­tů naší teen sku­pi­ny, s nimiž jsme pra­co­va­li na spe­ci­ál­ním insce­nač­ním pro­jek­tu. Ten jsme před­sta­vi­li v UFFu a tím se ote­vře­la ces­ta k dia­lo­gu mezi aus­tral­ským cen­t­rem Cir­ki­dz a čes­kým pro­stře­dím. A pro­to nyní pod­po­ru­je­me vizi vybu­do­vat most mezi Čes­kou repub­li­kou a Aus­trá­lií pro­střed­nic­tvím cir­ku­su a fyzic­ké­ho divadla. 

Za jakých pod­mí­nek aus­tral­ská ško­la funguje? 

Joshua Hoa­re: Když jde o vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty pro děti, pla­tí je rodi­če. Záro­veň máme již osvěd­če­ný sys­tém pod­po­ry mla­dých lidí, kte­ří se roz­hod­nou pro pro­fe­si­o­nál­ní dráhu cir­ku­so­vé­ho uměl­ce a také máme vstříc­ně nasta­ve­né pod­mín­ky pro stu­di­um zájem­ců se zne­vý­hod­ně­ním, včet­ně těch z eko­no­mic­ky, soci­ál­ně sla­bé­ho pro­stře­dí. U star­ších, kte­ří to mys­lí s tré­nin­ky oprav­du váž­ně, umí­me být i hod­ně fle­xi­bil­ní, aby zvlá­da­li jak výu­ku v běž­né ško­le, tak u nás měli dosta­tek pro­sto­ru pro sebe­roz­voj. Oko­lo 18 – 20 let jsou při­pra­ve­ni samo­stat­ně tvo­řit, pra­co­vat na pro­jek­tech, ane­bo vstu­pu­jí do souborů. 

A obec­ně poslá­ním ško­ly je…? 

Joshua Hoa­re: Naší filo­so­fií je, aby ško­la vytvá­ře­la pro­stře­dí pro roz­voj cir­ku­so­vých doved­nos­tí a kre­a­ti­vi­ty, a také aby šíři­la pově­do­mí o dal­ších pro­fe­sích spja­tých s obo­rem. Cílem samo­zřej­mě je pod­po­řit samo­stat­nost tvůr­ce, kte­rý doká­že jak umě­lec­ky, tak inte­lek­tu­ál­ně i fyzic­ky pra­co­vat na vlast­ním pro­jek­tu, ane­bo se zapo­jit do čin­nos­ti sou­bo­ru. My máme mož­nos­ti a zku­še­nos­ti „stvo­řit“ oprav­du vyso­ce tech­nic­ky vyba­ve­né­ho akro­ba­ta, ale o to radě­ji jsme, když se poda­ří sklou­bit jak tech­nic­kou vir­tu­o­zi­tu, tak men­tál­ní při­pra­ve­nost, tedy že má tělo i mozek v rovnováze. 

Kolik máte v Aus­trá­lii na kur­zech frekventantů? 

Joshua Hoa­re: Kaž­dý týden se u nás vystří­dá na 500 zájem­ců o cir­kus, z toho zhru­ba 60 tré­nu­je v roz­ší­ře­ném pro­gra­mu a plus minus 16 je oním pomy­sl­ným vrcho­lem, s nimiž pra­cu­je­me i na insce­nač­ních pro­jek­tech a kte­ří spě­jí na dráhu pro­fe­si­o­nál­ních cirkusáků. 

Bude­te se sna­žit o podob­ný sys­tém i v Trutnově? 

Libor Kasík: My jsme samo­zřej­mě nevě­dě­li přes­ně, jak vel­ký bude zájem, ale uka­zu­je se, že na začát­ku se při­hlá­si­lo na 60 až 70 dětí z Trut­no­va a oko­lí. Záro­veň jsme ote­vře­ní i všem, kte­ří jsou víc zda­le­ka, pro­to­že jsme do pro­gra­mu zařa­di­li i víken­do­vé worksho­py. Kon­krét­ně nabí­zí­me zhru­ba tři kur­zy den­ně od pon­dě­lí do pát­ku a zmi­ňo­va­né sobo­ty, nedě­le. Sou­čas­ně pořá­dá­me i mas­terc­lass pro pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ří se při­jíž­dě­jí zdo­ko­na­lo­vat v tech­ni­ce, nebo cel­ko­vě načer­pat nové pod­ně­ty. Aus­tral­ští lek­to­ři při­jíž­dě­jí vždy na pět měsí­ců, abychom zacho­va­li kon­ti­nu­i­tu jed­no­ho semest­ru – polo­le­tí. Cel­ko­vě letoš­ní „star­ting point“ pro nás zna­me­ná zados­tiu­či­ně­ní po dvou pan­de­mic­kých letech, o kte­ré se plán pozdržel. 

Jak v Trut­no­vě řeší­te roz­díl­nost v doved­nos­tech, nebo obec­ně v těles­né při­pra­ve­nos­ti zájem­ců o kur­zy a workshopy? 

Libor Kasík: Na to jsou lek­to­ři při­pra­ve­ní a super­vi­zi pra­vi­del­ně, nejmé­ně tři­krát roč­ně po dobu dvou a více týd­nů, řeší pří­mo na mís­tě Joshua Hoa­re. A jsou tací účast­ní­ci, kte­ří se posou­va­jí vel­mi rych­le, a to i pro­to, že se roz­hod­li dochá­zet čas­tě­ji. Ostat­ně, ke všem se při­stu­pu­je tak, aby cíti­li, že se jim „šije“ tré­nink na míru. Někdo potře­bu­je víc času, jiný je jak explo­ze ener­gie a schop­nos­tí a v cir­ku­su se „našel“. 

Zastav­me se u učitelů…kolik jich tvo­ří peda­go­gic­kou základ­nu v Ade­lai­de a kolik v Trutnově? 

Joshua Hoa­re: Náš uči­tel­ský sbor čítá na 30 osob, mno­ho z nich půso­bí v kme­no­vém sou­bo­ru nebo jsou to star­ší stu­den­ti ško­ly, někte­ří při­šli z jiné, a to z Fly­ing Fru­it Fly Cir­cus, kte­rá se také věnu­je cir­ku­so­vé­mu vzdě­lá­vá­ní. Prav­da, mají odliš­ný pří­stup než my. Taměj­ší děti cho­dí do ško­ly i na tré­nin­ky půl na půl. Ze ško­ly pak vychá­ze­jí fyzic­ky vel­mi vyba­ve­ní akro­ba­té, kte­ří jsou pře­de­vším, ale ne všich­ni samo­zřej­mě, zamě­ře­ni na výkon­nost­ní cirkus. 

Libor Kasík: Trut­nov­ská ško­lič­ka má dva aus­tral­ské lek­to­ry jako záru­ku kva­li­ty, asi­s­ten­ty a super­vi­zo­rem je prá­vě Joshua Hoa­re. Záro­veň se do Trut­no­va vždy na urči­tou dobu sjíž­dě­jí i dal­ší Aus­tra­la­né, kte­ří jsou napří­klad na pro­jek­tech poblíž v Evro­pě, jako tře­ba zmi­ňo­va­ný Dylan Phil­lips, jenž je nejen akro­ba­tem z Ade­lai­de, čle­nem Gra­vi­ty & Other Myths, ale také aktu­ál­ně stu­du­je balet v Londýně. 

Joshua Hoa­re: Ano, máme dob­rý pře­hled o kra­ja­nech v Evro­pě, jed­no­du­še víme o sobě, pře­ce jen naše cir­ku­so­vá komu­ni­ta není tak vel­ká. Navíc je soudržná. 

Pří­nos pro Trut­nov a tím i šir­ší tuzem­skou cir­ku­so­vou komu­ni­tu je zřej­mý. Co však tato zku­še­nost při­ná­ší Australanům? 

Joshua Hoa­re: Je zce­la zásad­ní věno­vat pozor­nost nejmlad­ší gene­ra­ci, v ní je budouc­nost nové­ho cir­ku­su. A Trut­nov je skvě­lé mís­to svou geo­gra­fic­kou polo­hou, a záro­veň má UFFO, ide­ál­ní budo­vu pro cir­kus. Záze­mí je per­fekt­ní i pro rezi­den­ce pro­fe­si­o­ná­lů a díky Cir­kU­FF fes­ti­va­lu se tu pre­zen­tu­jí pre­mi­é­ry a potká­vá tuzem­ská a zahra­nič­ní komunita.

Libor Kasík: Mys­lím si, že my zas může­me Aus­tra­la­nům nabíd­nout naše vidě­ní z té umě­lec­ké strán­ky. Sice nemá­me tako­vou tech­ni­ku a výkon­nost, ale jsme sil­ní v expe­ri­men­tech, arto­vých pro­jek­tech. A prá­vě tím­to věřím, že se bude­me vzá­jem­ně obo­ha­co­vat. Aus­tra­la­nům význam­ně pomohl čín­ský mis­tr, kte­rý vne­sl do jejich tré­nin­ko­vé ruti­ny změ­ny a zásad­ně pro­mě­nil kva­li­tu výko­nů. My v totéž dou­fá­me s aus­tral­ským vstu­pem k nám. A já cítím z čes­ké komu­ni­ty, že se chce tech­nic­ky dál roz­ví­jet a je ide­ál­ní učit se od těch nejlepších. 

Joshua Hoa­re: Dal­ší vel­kou výho­dou je roz­lo­ha Trut­no­va a počet oby­va­tel. Není tu tolik vol­no­ča­so­vých akti­vit a jiných láka­del, jako je napří­klad roz­tříš­tě­ná nabíd­ka ve vel­kých měs­tech. Tady v regi­o­nu je snaz­ší se sou­stře­dit na jed­nu věc, obzvlášť v tee­nage­rov­ském věku než napří­klad v Pra­ze, kde je obrov­ská nabíd­ka mož­nos­tí, jak trá­vit vol­ný čas. Je to samo­zřej­mě mož­né vztáh­nout na jaké­ko­li měs­to na svě­tě, jed­no­du­še je roz­díl žít ve sho­nu, ane­bo odliš­ným život­ním sty­lem na ven­ko­vě a mít čas pono­řit se do zvo­le­né čin­nos­ti naplno. 

Když se oba zamys­lí­te, jaká slo­va nebo dokon­ce snad hes­la by nej­lé­pe vystih­la pro­jekt Cir­ki­dz – CZir­ki­dz? Tvor­ba, spolupráce…

Libor Kasík: Roz­hod­ně je to cir­kus, kte­rý chy­tí, nepustí…je to tvůr­čí, osvo­bo­zu­jí­cí zážitek. 

Joshua Hoa­re: Domní­vám se, že cir­kus může být ces­tou, jak se nau­čit být se svým tělem a hle­dat díky tomu vztah k ostat­ním lidem a také k objek­tům, pro­sto­ru a obec­ně ke svě­tu, kte­rý nás obklo­pu­je. Pohy­bem roz­ví­je­né tělo může dokon­ce nalé­zat ces­tu ke své­mu pre-ver­bál­ní­mu já nebo čás­ti mě, kte­ré je emo­ci­o­nál­ní, před­sta­vi­vé a kon­sti­tu­o­va­lo se dřív, než se člo­věk nau­čil mlu­vit – než při­stou­pil na jazyk jako doro­zu­mí­va­cí pro­stře­dek. Dále, cir­kus je komu­ni­ta podob­ně smýš­le­jí­cích jedin­ců a sku­pin, vyzná­va­jí­cí podob­ný život­ní styl či si je vědo­ma koře­nů, neboť cir­kus je tu odne­pa­mě­ti. Tisí­ce let mají lidé ten­den­ci pře­ko­ná­vat své hra­ni­ce, ohro­mo­vat ostat­ní svý­mi těles­ný­mi doved­nost­mi a cir­ku­so­vý­mi tri­ky. Tepr­ve před 250 lety se z cir­ku­su stal byz­nys… Cir­kus tu odjak­ži­va s námi byl, je a věřím, že i nadá­le bude. 

Joshua Hoa­re vystu­do­val Nati­o­nal Insti­tu­te of Cir­cus Arts (Swinbur­ne Uni­ver­si­ty) Uni­ver­si­ty of Syd­ney a Uni­ver­si­ty of New England. Ve své prá­ci klou­bí cir­ku­so­vé a fyzic­ké diva­dlo, ope­ru a režii a faci­li­ta­ci akcí. Byl vedou­cím fon­du budouc­nos­ti Aus­tral­ské rady pro umě­ní a dele­gá­tem japon­ské vlád­ní lodi pro svě­to­vou mlá­dež. Jako umě­lec­ký reži­sér a vystu­do­va­ný lin­gvis­ta se Josh věnu­je kre­a­tiv­ním řeše­ním pro pro­bu­ze­ní spí­cích jazy­ků. Hoa­re­ho vždy fas­ci­no­va­ly prav­dy, k nimž mají pří­stup pou­ze těla a kte­ré nejsou dostup­né ve ver­bál­ní komu­ni­ka­ci. Jeho nej­vět­ším umě­lec­kým dílem je rodi­na s Andre­ou a syny Arnem a Oskarem.

Libor Kasík je kul­tur­ní mana­žer, původ­ní pro­fe­sí oper­ní pěvec. Od roku 2009 je ředi­te­lem moder­ní­ho poly­funkč­ní­ho diva­dla Uffo v Trut­no­vě a zakla­da­te­lem mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su Cirk-UFF.

Od Hana Strejčková

Hana Strejčková se dlouhodobě věnuje publicistice v oboru pantomima, fyzické divadlo a nový cirkus. Nejprve vystudovala dramaturgii, režii na Katedře činoherního divadla pražské DAMU. Pokračovala studiem fyzického divadla a experimentální scénografie na Mezinárodní divadelní škole Jacques Lecoq v Paříži. Pedagogickou kvalifikaci získala absolutoriem programu Kreativní pedagogika na KATaP DAMU. V italském Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale se zaměřila na trénink klasické divadelní biomechaniky dle V. E. Mejercholda. Doktorské studium v oboru nonverbálního a komediálního divadla a teorie divadla, během kterého byla držitelkou prestižního stipendia Excellent na výzkum v oblasti pohybového divadla 20. a 21. století, absolvovala na Katedře nonverbálního divadla HAMU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *