Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Dopo­ru­če­ný text: Naše webo­vá adre­sa je: http://www.tanecnizona.local.

Komentáře

Dopo­ru­če­ný text: Když návštěv­ní­ci při­da­jí komen­tář na ten­to web, jsou shro­maž­ďo­vá­ny úda­je zob­ra­ze­né ve for­mu­lá­ři pro komen­tář, dále IP adre­sa návštěv­ní­ka a řetě­zec user agent defi­nu­jí­cí pro­hlí­žeč, což pomá­há k detek­ci spamu.

Služ­bě Gra­va­tar může být poskyt­nut ano­nym­ní řetě­zec vytvo­ře­ný z vaší e‑mailové adre­sy (nazý­va­ný také hash), díky kte­ré­mu lze určit jest­li tuto služ­bu pou­ží­vá­te. Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů služ­by Gra­va­tar jsou k dis­po­zi­ci zde: https://automattic.com/privacy/. Po schvá­le­ní vaše­ho komen­tá­ře je váš pro­fi­lo­vý obrá­zek vidi­tel­ný pro veřej­nost v kon­tex­tu vaše­ho komentáře.

Média

Dopo­ru­če­ný text: Pokud nahrá­vá­te obráz­ky na ten­to web, měli bys­te se vyhnout nahrá­vá­ní obráz­ků s vlo­že­ný­mi úda­ji o polo­ze (EXIF GPS). Návštěv­ní­ci webu mohou stáh­nout a zob­ra­zit libo­vol­né data o polo­ze z obráz­ků na webu.

Cookies

Dopo­ru­če­ný text: Pokud na naše strán­ky při­dá­te komen­tář, může­te povo­lit ulo­že­ní jmé­na, e‑mailové adre­sy a webo­vé strán­ky do coo­kies. Tím­to způ­so­bem se sna­ží­me zvý­šit váš kom­fort, když bude­te psát nový komen­tář už pak nebu­de­te muset tyto úda­je zno­vu vypl­ňo­vat. Tyto sou­bo­ry coo­kies budou mít život­nost jeden rok.

Pokud navští­ví­te naši při­hla­šo­va­cí strán­ku, nasta­ví­me dočas­né coo­kies pro ově­ře­ní, zda váš pro­hlí­žeč při­jí­má sou­bo­ry coo­kies. Ten­to sou­bor coo­kies neob­sa­hu­je žád­ná osob­ní data a při zavře­ní pro­hlí­že­če se zruší.

Při při­hla­šo­vá­ní vám nasta­ví­me také něko­lik sou­bo­rů coo­kies pro ulo­že­ní vašich při­hla­šo­va­cích úda­jů a pro nasta­ve­ní zob­ra­ze­ní obra­zov­ky. Při­hla­šo­va­cí sou­bo­ry coo­kies mají život­nost dva dny a coo­kies pro nasta­ve­ní zob­ra­ze­ní mají život­nost jeden rok. Pokud potvr­dí­te mož­nost „Zapa­ma­to­vat si mě“, vaše při­hlá­še­ní bude trvat dva týd­ny. Pokud se ze své­ho účtu odhlá­sí­te, při­hla­šo­va­cí coo­kies budou odstraněny.

Pokud upra­vu­je­te nebo pub­li­ku­je­te člá­nek, bude ve vašem pro­hlí­že­či ulo­žen dal­ší coo­kie. Ten­to coo­kie neob­sa­hu­je žád­ná osob­ní data a jed­no­du­še ozna­ču­je ID pří­spěv­ku, kte­rý jste prá­vě upra­vi­li. Jeho plat­nost vypr­ší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Dopo­ru­če­ný text: Pří­spěv­ky na těch­to strán­kách mohou obsa­ho­vat vlo­že­ný obsah (napří­klad videa, obráz­ky, člán­ky atd.). Vlo­že­ný obsah z jiných webo­vých strá­nek se cho­vá stej­ným způ­so­bem, jako kdy­by návštěv­ník navští­vil jiný web.

Tyto webo­vé strán­ky mohou shro­maž­ďo­vat data o vás, pou­ží­vat sou­bo­ry coo­kies, vklá­dat dal­ší sle­do­vá­ní od tře­tích stran a sle­do­vat vaši inter­ak­ci s tím­to vlo­že­ným obsa­hem, včet­ně sle­do­vá­ní inter­ak­ce s vlo­že­ným obsa­hem, pokud máte účet a jste při­hlá­še­ni na danou webo­vou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Dopo­ru­če­ný text: Pokud poža­du­je­te obno­ve­ní hes­la, vaše adre­sa IP bude uve­de­na v e‑mailu pro obno­ve­ní hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Dopo­ru­če­ný text: Pokud při­dá­te komen­tář, komen­tář a jeho meta­da­ta budou ucho­vá­vá­na po dobu neu­r­či­tou. Úda­je jsou ucho­vá­vá­ny za úče­lem auto­ma­tic­ké­ho roz­po­zná­ní a schvá­le­ní všech násled­ných komen­tá­řů, mís­to jejich drže­ní ve fron­tě moderování.

Pro uži­va­te­le, kte­ří se regis­tru­jí na tom­to webu (pokud mají tuto mož­nost), uklá­dá­me také osob­ní úda­je, kte­ré uvá­dě­jí ve svém uži­va­tel­ském pro­fi­lu. Všich­ni uži­va­te­lé mohou kdy­ko­liv vidět, upra­vo­vat nebo sma­zat své osob­ní úda­je (s výjim­kou toho, že nemo­hou změ­nit své uži­va­tel­ské jmé­no). Admi­nis­trá­to­ři webu mohou také tyto infor­ma­ce zob­ra­zit a upravovat.

Jaká máte práva?

Dopo­ru­če­ný text: Pokud máte na tom­to webu účet nebo jste zde při­da­li komen­tá­ře, může­te požá­dat o obdr­že­ní sou­bo­ru s expor­tem osob­ních úda­jů, kte­ré o vás ucho­vá­vá­me, včet­ně všech úda­jů, kte­ré jste nám poskyt­li. Může­te také požá­dat o odstra­ně­ní veš­ke­rých osob­ních úda­jů, kte­ré o vás ucho­vá­vá­me. Tato mož­nost neza­hr­nu­je úda­je, kte­ré jsme povin­ni ucho­vá­vat z admi­nis­tra­tiv­ních, práv­ních nebo bez­peč­nost­ních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Dopo­ru­če­ný text: Komen­tá­ře návštěv­ní­ků mohou být kon­t­ro­lo­vá­ny pro­střed­nic­tvím auto­ma­ti­zo­va­né služ­by detek­ce spa­mu, kte­rá může být umís­tě­na v zahraničí.