Prodejní místa

Pro­dej­ní místa

Praž­ská pro­dej­ní mís­ta:
Diva­dlo Archa, Na Poří­čí 26, Pra­ha 1
Stu­dio Paměť, Sou­ke­nic­ká 29, Pra­ha 1
Insti­tut umě­ní — Diva­del­ní ústav, recep­ce, Celet­ná 17, Pra­ha  1
Knih­ku­pec­tví Ost­rov, Ost­rov­ní 17, Pra­ha 1
Knih­ku­pec­tví Aca­de­mia, Vác­lav­ské náměs­tí 34, Pra­ha 1
NoD Roxy, Dlou­há 33, Pra­ha 1
Palác knih Neo Luxor, Vác­lav­ské nám. 41, Pra­ha 1
Diva­dlo Ponec, Husit­ská 24a, Pra­ha 3
DOX Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní, Osad­ní 34, Pra­ha 7
Diva­dlo Alfred ve dvo­ře, Fr. Kříž­ka 36, Pra­ha 7
Stu­dio ALT@ — Hala 30, U Výsta­viš­tě 21, Praha7

Diva­dlo Kámen,Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha-Karlín

Mimo­praž­ská pro­dej­ní mís­ta:
Diva­dlo 29, Sva­té Anež­ky Čes­ké 29, Par­du­bi­ce
Knih­ku­pec­tví Aca­de­mia, Nám. Svo­bo­dy 13, Brno
Hemží­cí se zastáv­ka, Most Iva­na Mago­ra Jirou­se 2, Plzeň
Mini­ki­no, Kos­tel­ní 3, Ostrava

Art­fo­rum, Puchma­je­ro­va 8, Ostrava

Slo­ven­sko:
Diva­del­ný ústav, Jaku­bo­vo nám 12, Bra­ti­sla­va, Slo­ven­sko
Sta­ni­ca Žili­na-Zárie­čie, Závod­ská ces­ta 3, Žili­na
Štu­dio tan­ca, Komen­ské­ho 12, Ban­ská Bystrica