Centrem letošního festivalu 4+4 dny v pohybu bude Hybernská 2

Pět zahra­nič­ních a sedm čes­kých pre­mi­ér letos uve­de v rám­ci své­ho 29. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho umě­ní, 4+4 dny v pohy­bu. Jeho cen­t­rem dění, jak výtvar­ným, tak diva­del­ním, se sta­ne ten­to­krát budo­va Hybern­ská 2 na Pra­ze 1. Fes­ti­val, jehož ústřed­ním téma­tem je VNITRO, se v Pra­ze usku­teč­ní od 4. do 13. říj­na 2024 a dal­ší­mi fes­ti­va­lo­vý­mi mís­ty budou vršo­vic­ký Vzlet, diva­dlo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cen­t­rem letoš­ní­ho fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu bude Hybern­ská 2

V Divadle X10 se v září představí 6 Degrees, jedinečná mezinárodní živá performance kombinovaná se smíšenou realitou

Spo­lu­prá­ce čes­ké plat­for­my pro sou­čas­ný tanec ME-SA, kre­a­tiv­ní­ho stu­dia Bra­inz Immer­si­ve a kre­a­tiv­ní orga­ni­za­ce MOTIONHOUSE síd­lí­cí v Bru­se­lu, při­ná­ší zásad­ní počin na čes­kou kul­tur­ní scé­nu. Fyzic­ká per­for­man­ce se 2. a 3. září spo­jí se zážit­kem ve vir­tu­ál­ní a smí­še­né rea­li­tě a to na scé­ně pro­gre­siv­ní­ho expe­ri­men­tál­ní­ho praž­ské­ho Diva­dla X10. Taneč­ně per­for­ma­tiv­ni insta­la­ce 6 Degre­es čer­pá inspi­ra­ci z eska­lu­jí­cí­ho otep­lo­vá­ní naší pla­ne­ty. Pro­střed­nic­tvím pohy­bu… Pokra­čo­vat ve čte­ní V Diva­dle X10 se v září před­sta­ví 6 Degre­es, jedi­neč­ná mezi­ná­rod­ní živá per­for­man­ce kom­bi­no­va­ná se smí­še­nou realitou

„Denně čerství akrobaté! Přímo až do domu!” Cirk La Putyka rozjíždí rozvážkovou službu novocirkusového představení

Pra­ha, 20. červ­na 2024 – Sou­bor Cirk La Puty­ka zavá­dí novou revo­luč­ní služ­bu! Dovoz novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní až do domu! Pod názvem Cir­cus Express si zájem­ci, ať už sou­kro­mé oso­by nebo fir­my, mohou pro své osla­vy, naro­ze­ni­ny, svat­by, fes­ti­va­ly, pár­ty či jiné sou­kro­mé akce objed­nat pět­a­dva­ce­ti­mi­nu­to­vé str­hu­jí­cí vystou­pe­ní s pěti akro­ba­ty, původ­ní hud­bou a neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem.  Sta­čí objed­nat… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Den­ně čer­ství akro­ba­té! Pří­mo až do domu!” Cirk La Puty­ka roz­jíž­dí roz­váž­ko­vou služ­bu novo­cir­ku­so­vé­ho představení

Festival současného pohybového umění KoresponDance začíná už dnes v Praze a Novém Městě na Moravě

©Jasper van het Groenewoud

Prv­ní dny Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce čeka­jí divá­ky již ten­to týden. Ve stře­du 19. červ­na popr­vé pro­bu­dí génia loci Horác­ké gale­rie v Novém Měs­tě na Mora­vě cho­re­o­gra­f­ka Soňa Feri­en­čí­ko­vá a per­for­mer­ka Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he. O den poz­dě­ji, 20. červ­na, pak oži­je továr­na na kabe­ly PRAKAB v praž­ské Hos­ti­va­ři. Hlav­ní část pro­gra­mu 12. roč­ní­ku Kore­spon­Dan­ce se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce začí­ná už dnes v Pra­ze a Novém Měs­tě na Moravě

Butó v současné performance: Kompozice

TERMÍNY 25.06.2024 / 19:00 – 21:15 26.06.2024 / 19:00 – 21:15 INFORMACE Večer nových děl pro­jek­tu pro­fe­si­o­nál­ní­ho roz­vo­je Butoh v sou­čas­né per­for­man­ce: Kom­po­zi­ce.  V rám­ci toho­to veče­ra se spo­leč­ně vydá­me na ces­tu plnou butó ze Stu­dia ALTA do diva­dla Venu­še ve Šveh­lov­ce. Hos­tu­jí­cí zahra­nič­ní uměl­ci Yuka Nego­ro (JP/UK) a Daniel Somer­ville (UK) se spo­leč­ně s deví­ti míst­ní­mi uměl­ci podě­lí o výsled­ky dese­ti­den­ní­ho inten­ziv­ní­ho pro­ce­su na téma pro­fes­ní­ho roz­vo­je věno­va­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Butó v sou­čas­né per­for­man­ce: Kompozice

Provoz Baletní školy NdB téměř po 100 letech ohrožen!

Vzhle­dem k tomu, že nedo­jde k rea­li­za­ci plá­no­va­né­ho Edu­kač­ní­ho cen­t­ra v Janáč­ko­vě diva­dle, je vede­ní Bale­tu Národ­ní­ho diva­dlo Brno nuce­no ome­zit pro­voz Balet­ní ško­ly I. V. Pso­ty s bez­má­la sto­le­tou tra­di­cí. V pro­sto­rách budo­vy na Dvo­řá­ko­vě uli­ci již za sou­čas­né­ho pro­vo­zu není pro tyto akti­vi­ty dosta­tek kapa­cit. Od nové sezo­ny tak nebu­dou pro­bí­hat žád­né lek­ce pro dospě­lé. Výu­ka pro ty… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pro­voz Balet­ní ško­ly NdB téměř po 100 letech ohrožen!

Transmission Workshop

Tvor­ba Ama­la Dia­no­ra je pohá­ně­na pohy­bem. Dekon­stru­u­je hip hop a tra­dič­ní afric­ké tan­ce a ener­gii, kte­rou v nich nachá­zí, pře­ná­ší do sou­čas­né­ho tan­ce. V tom­to duchu se pone­se i workshop, kte­rý umož­ní účast­ní­kům pono­řit se do jeho hyb­rid­ní­ho cho­re­o­gra­fic­ké­ho vesmí­ru. Dia­nor se stu­den­ty zpo­čát­ku pra­cu­je na zákla­dech hip hopu, poté prá­ci roz­ši­řu­je o tech­ni­ky sou­čas­né­ho tan­ce a záro­veň zkou­má schop­nost stu­den­tů vyprá­vět vlast­ní pří­běhy,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Transmis­si­on Workshop

Taneční skupina DEKKADANCERS a prostor ARCHA+ vyhlašují open call na performery a performerky ve věku 18 – 26 let pro projekt DEKKA KICK-OFF

DEKKADANCERS ve spo­lu­prá­ci s ARCHA+ spouš­tí expe­ri­men­tál­ní pro­jekt a sérii kur­zů DEKKA KICK-OFF, jejichž cílem je vytvo­ře­ní taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Zís­kej pro­fe­si­o­nál­ní zku­še­nos­ti a know how od naše­ho týmu, kte­ří ti pře­da­jí zku­še­nos­ti samot­nou pra­xí v obo­ru tan­ce a diva­dla. Přijď si vyzkou­šet tvor­bu taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Pro­ve­de­me tě celým pro­ce­sem zdar­ma! Hle­dá­me: Nabí­zí­me:  KDO, JAK, KDE a KDY: Prů­běh pro­jek­tu: Vybra­ní účast­ní­ci a účast­ni­ce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Taneč­ní sku­pi­na DEKKADANCERS a pro­stor ARCHA+ vyhla­šu­jí open call na per­for­me­ry a per­for­mer­ky ve věku 18 – 26 let pro pro­jekt DEKKA KICK-OFF

Divadlo Ponec představilo svou novou uměleckou radu pro rok 2025

dnes v 9.00 pro­běh­la v kavár­ně Ponre­po dis­ku­se s novou Umě­lec­kou radou diva­dla PONEC ve slo­že­ní Dag­mar Bed­nári­ko­vá, Syl­va Šaf­ko­vá a Hon­za Malík, kte­ří budou nyní stát za umě­lec­kým smě­řo­vá­ním diva­dla PONEC. Pří­tom­na byla i zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka orga­ni­za­ce Tanec Pra­ha a diva­dla PONEC Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a její tým. „Když mě Yvo­na Kre­u­zman­no­vá oslo­vi­la, pocho­pi­la jsem, že diva­dlo PONEC je pře­tí­že­né. Budu v Umě­lec­ké radě půso­bit pře­de­vším jako… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­dlo Ponec před­sta­vi­lo svou novou umě­lec­kou radu pro rok 2025

Za tři týdny začne Bienále Ve věci umění 2024

Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024 začí­ná už 13. červ­na. Tří­den­ní zaha­jo­va­cí víkend nabíd­ne per­for­man­ce, komen­to­va­né pro­hlíd­ky a dal­ší akce. Všech­ny akce včet­ně slav­nost­ní­ho zahá­je­ní jsou veřej­nos­ti pří­stup­né zdar­ma 🙌 The Bien­na­le Mat­ter of Art 2024 opens on June 13, in Pra­gue, Czech Repub­lic, with three days of per­for­man­ces, gui­ded tours, and more. All events inclu­ding the ope­ning cere­mo­ny are free… Pokra­čo­vat ve čte­ní Za tři týd­ny začne Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024