Mezinárodní den tance 2024: Gala tanečních konzervatoří

Malíř­ství a tanec mají před ostat­ní­mi umě­ní­mi tu výho­du, že jsou spo­leč­né všem zemím a všem náro­dům; jejich řeči rozu­mí všich­ni a všu­de půso­bí stej­ným dojmem.(Jean-Geor­ges Noverre) V roce 1982 Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te – Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) popr­vé vyhlá­sil 29. duben Mezi­ná­rod­ním dnem tan­ce u pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra (1727 – 1810). Od toho­to oka­mži­ku ten­to celo­svě­to­vě uzná­va­ný svá­tek (zapsa­ný pod… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní den tan­ce 2024: Gala taneč­ních konzervatoří

Letní Letná vstupuje do své třetí dekády a pozvala si hosty z Francie a Taiwanu

Fes­ti­val před­sta­vu­je svůj zahra­nič­ní pro­gram, kte­ré­mu domi­nu­jí Fran­cou­zi Závě­reč­né týd­ny let­ních prázd­nin si už po jed­n­a­dva­cá­té pod­ma­ní novo­cir­ku­so­vé umě­ní na praž­ské Let­né. Nej­vět­ší čes­ký fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla, Let­ní Let­ná, ote­vře 15. srp­na svá šapi­tó návštěv­ní­kům všech gene­ra­cí i roz­lič­ných zájmů. Zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu vévo­dí fran­couz­ské star nové­ho cir­ku­su jako jsou Les Rois Vaga­bonds, Cirque Le Roux… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ní Let­ná vstu­pu­je do své tře­tí deká­dy a pozva­la si hos­ty z Fran­cie a Taiwanu

SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Jmé­nem orga­ni­zá­to­rů Vás srdeč­ně zve­me na 34. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024, kte­rý se bude konat 16. – 20.4.2024. Jed­ná se o fes­ti­val orga­ni­zo­ván stu­den­ty Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní. A bude to prá­vě Brno, kde návštěv­ní­ci budou moci navští­vit čet­né množ­ství kul­tur­ních akcí a pří­le­ži­tos­tí.  Nejen dlou­ho­le­tá tra­di­ce je to, co stu­den­ty moti­vu­je orga­ni­zo­vat dal­ší roč­ní­ky. Letos tomu… Pokra­čo­vat ve čte­ní SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Česká účast na ARé Fest v Jerevanu

Tématem letošního ročníku ARé Festu jsou "Proměny" © ARé Fest

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umě­ní. Anto­nín Brin­da v per­for­man­ci „PRG -> EVN” v dub­nu 2022 v pro­sto­ru HayArt Cul­tu­ral Cen­t­re… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká účast na ARé Fest v Jerevanu

Festival Mezinárodní týdny tance zahájí gala představení mladých talentů v Divadle na Vinohradech

Palucca © Ida Zenna

Blí­ží se osmatři­cá­tý roč­ník Mezi­ná­rod­ních týd­nů tan­ce, nej­star­ší­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho taneč­ní­ho umě­ní ve střed­ní Evro­pě. Vel­ký taneč­ní svá­tek odstar­tu­je gala před­sta­ve­ní, kte­ré se usku­teč­ní v nedě­li 21. dub­na 2024 od 19 hodin v praž­ském Diva­dle na Vino­hra­dech. Dra­ma­tur­gie slav­nost­ní­ho veče­ra, pořá­da­né­ho kon­zer­va­to­ří Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, je zamě­ře­na pře­de­vším na špič­ko­vé mla­dé čes­ké uměl­ce a umě­lec­ké pro­jek­ty domá­cích i zahra­nič­ních kon­zer­va­to­ří a aka­de­mií. Na jed­nom jeviš­ti… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce zahá­jí gala před­sta­ve­ní mla­dých talen­tů v Diva­dle na Vinohradech

Česká pantomima opět v zahraničí: Radim Vizváry na prestižním Belgrade Dance Festival

Radim Vizváry © Dušan Vukić

Před­ní čes­ký mim Radim Vizvá­ry vystou­pil na 21. roč­ní­ku Bel­gra­de Dan­ce Fes­ti­val, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších evrop­ských taneč­ních fes­ti­va­lů. Ve dnech 19. a 20. břez­na zde ode­hrál svou slav­nou insce­na­ci Sólo, stal se tak prv­ním uměl­cem, kte­rý zde pub­li­ku před­sta­vil umě­ní pan­to­mi­my a tepr­ve čtvr­tým čes­kým auto­rem, jehož dílo bylo na fes­ti­va­lu uve­de­no. Úspěš­ným vystou­pe­ním před­chá­ze­la i tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro srb­ská… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká pan­to­mi­ma opět v zahra­ni­čí: Radim Vizvá­ry na pres­tiž­ním Bel­gra­de Dan­ce Festival

Ozdravná síla tance Dance Well proudí právě jeden rok

Dance Well © Adéla Vosičková

Umož­nit pra­vi­del­ná setká­ní s tan­cem lidem, kte­rým do živo­ta vstou­pi­la Par­kin­so­no­va cho­ro­ba nebo jiné pohy­bo­vé ome­ze­ní, a vlast­ně všem, kte­rým leží na srd­ci vzá­jem­ná péče a chtě­jí si dopřát ozdrav­nou sílu tan­ce. Prá­vě s tím­to cílem zahá­jil v břez­nu 2023 Tanec Pra­ha z.ú. taneč­ní lek­ce v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Dan­ce Well.  Úvod­ní setká­ní se kona­lo 14. břez­na 2023 v KC Vozov­na na praž­ském… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ozdrav­ná síla tan­ce Dan­ce Well prou­dí prá­vě jeden rok