Ve čtvrtek budou slavnostně vyhlášeni finalisté jubilejního 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku

Ve čtvr­tek 16. květ­na 2024 od 17 hodin pro­běh­ne ve Vel­kém sále Měst­ské knihov­ny v Pra­ze finá­le a slav­nost­ní vyhlá­še­ní výsled­ků 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku 2024. Do letoš­ní­ho roč­ní­ku pře­hlíd­ky cho­re­o­gra­fií pro mlá­dež se zapo­ji­li tvůr­ci ze základ­ních umě­lec­kých škol a taneč­ních stu­dií z celé Čes­ké repub­li­ky, pod­mín­kou byla věko­vá kate­go­rie jejich inter­pre­tů 6 – 15 let. 

„Kva­li­ta taneč­ní výcho­vy v žákov­ských věko­vých kate­go­ri­ích má pro náš žánr výji­meč­ný – doslo­va exis­tenč­ní – význam,“uvá­dí Pav­la Köni­gsmar­ko­vá z vede­ní kon­zer­va­to­ře Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, ško­ly, kte­rá sou­těž­ní pře­hlíd­ku orga­ni­zu­je. „Pro­to musí­me o tyto taneč­ní uči­te­le, a vět­ši­nou sou­čas­ně tvůr­ce, výji­meč­ně pečo­vat. V této oblas­ti sle­du­je­me také řadu pro­blé­mů, nejas­nos­tí a před­sud­ků, kte­ré může­me odstra­ňo­vat pou­ze neu­stá­lou kon­fron­ta­cí a dis­ku­sí. Musí­me zajis­tit pro­stor pro tato ‚setká­vá­ní při prá­ci‘, nau­čit se vést odbor­ný a ote­vře­ný dia­log a také spo­leč­ně chrá­nit základ­ní kva­li­ty taneč­ní­ho žán­ru a jeho škol­ství před nega­tiv­ní­mi vli­vy komer­ce, kon­zu­mu a amaterismu.“

Cílem sou­těž­ní pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku je uká­zat to nej­lep­ší z tvor­by jed­not­li­vých škol. Její pořa­da­tel, Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, kon­zer­va­toř – gym­ná­zi­um, má také mož­nost kaž­do­roč­ně obje­vo­vat nejen nové tvůr­ce, ale i mimo­řád­né talen­ty z řad nada­ných dívek i chlap­ců ze základ­ní­ho školství. 

„Chce­me se důsled­ně zamě­řit na vyhle­dá­vá­ní a správ­nou moti­va­ci chla­pec­ké, resp. klu­kov­ské popu­la­ce pro taneč­ní vzdě­lá­vá­ní. Důraz bude­me klást také na kva­lit­ní pre­zen­ta­ci peda­go­gic­ké prá­ce – nesta­čí mít pou­ze skvě­lý sou­bor a zají­ma­vý reper­toár, veřej­nos­ti to také musí­me inte­li­gent­ně, vkus­ně sdě­lit. Pro tyto cíle chce­me vytvo­řit potřeb­né odbor­né, pro­dukč­ní a spo­le­čen­ské pod­mín­ky,“ uza­ví­rá Königsmarková.

Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, kon­zer­va­toř a gym­ná­zi­um je prv­ní vzdě­lá­va­cí a umě­lec­ká insti­tu­ce, kte­rá při­nes­la do čes­ké kul­tu­ry moder­ní a jaz­zo­vé taneč­ní tech­ni­ky a důsled­ně je pro­po­ju­je s výu­kou kla­sic­ké­ho tan­ce a dal­ší­mi oblast­mi sou­čas­né­ho taneč­ní­ho diva­dla. Tra­di­ce sahá až do roku 1961 – teh­dy v under­groun­du a poz­dě­ji, pod zášti­tou Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a řady zahra­nič­ních odbor­ní­ků, postup­ně vzni­ká cen­t­rum, kte­ré nyní zahr­nu­je osmi­le­tou kon­zer­va­toř a osmi­le­té gym­ná­zi­um pro­po­je­né do jed­né vzdě­lá­va­cí kon­cep­ce dopl­ně­né stu­di­em taneč­ní peda­go­gi­ky s pří­sluš­nou apro­ba­cí. Stu­dent­ská umě­lec­ká agen­tu­ra, Mezi­ná­rod­ní cen­t­rum tan­ce, pro­du­ku­je umě­lec­ké sou­bo­ry Balet Pra­ha Juni­or a Baby Balet Pra­ha, import a export tvůr­ců, peda­go­gů a sou­bo­rů, pořá­dá fes­ti­va­ly i worksho­py. Význam­ným cílem cen­t­ra je pod­po­ra vše­o­bec­né a odbor­né vzdě­la­nos­ti taneč­ní­ků, jejich sebe­vě­do­mé a kva­lit­ní zapo­je­ní do inter­pre­tač­ní pra­xe a násled­ně schop­nost říze­ní, pro­duk­ce umě­lec­kých i spo­le­čen­ských orga­ni­za­cí a pro­jek­tů. Cen­t­rem pro­šlo něko­lik sto­vek taneč­ní­ků, kte­ří pra­cu­jí v čes­kých sou­bo­rech (Praž­ský komor­ní balet, Balet ND v Pra­ze, Later­na magi­ka a jiné), v zahra­ni­čí (Ber­lín, Frank­furt, Ham­burk, Haag, Bar­ce­lo­na, Lisa­bon, Pécs a dal­ší) nebo absol­vo­va­li vyso­ké ško­ly (Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, HAMU a dal­ší). „Lidé z cen­t­ra“ zastá­va­jí význam­né funk­ce v čes­kých umě­lec­kých, vzdě­lá­va­cích a spo­le­čen­ských organizacích.

Kon­takt pro média:

Mgr. Joha­na Mravcová

Tel.: +420 605 751 290

Email: mravcova@balet-praha.cz

www.tanecnicentrumpraha.cz

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *