Taneční skupina DEKKADANCERS a prostor ARCHA+ vyhlašují open call na performery a performerky ve věku 18 – 26 let pro projekt DEKKA KICK-OFF

DEKKADANCERS ve spo­lu­prá­ci s ARCHA+ spouš­tí expe­ri­men­tál­ní pro­jekt a sérii kur­zů DEKKA KICK-OFF, jejichž cílem je vytvo­ře­ní taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Zís­kej pro­fe­si­o­nál­ní zku­še­nos­ti a know how od naše­ho týmu, kte­ří ti pře­da­jí zku­še­nos­ti samot­nou pra­xí v obo­ru tan­ce a diva­dla. Přijď si vyzkou­šet tvor­bu taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Pro­ve­de­me tě celým pro­ce­sem zdarma!

Hle­dá­me:

 • 10 per­for­me­rů a performerek
 • ve věku 18 – 26 let, 
 • kte­ří milu­jí tanec, cho­re­o­gra­fii, hud­bu, režii, dra­ma­tur­gii, diva­dlo a umě­ní jako takové,
 • kte­ří si chtě­jí vyzkou­šet tvor­bu nové­ho taneč­ní­ho před­sta­ve­ní od výbě­ru téma­tu, po zkou­še­ní až premiéru,
 • mají mož­nost se zúčast­nit ide­ál­ně všech pon­děl­ních ter­mí­nů worksho­pů a zkou­šek, 1. uve­de­ní work in pro­gress, pre­mi­é­ry i reprí­zy insce­na­ce, kte­ré se budou konat v ARŠE+.

Nabí­zí­me: 

 • Spo­lu­prá­ci s pro­fe­si­o­nál­ní­mi tanečníky*icemi, choreografy*kami, režiséry*kami, dramaturgy*němi a dal­ší­mi osob­nost­mi z růz­ných diva­del­ních dis­ci­plín (světelný*á designer*ka, skladatel*ka, fotograf*ka, pro­duk­ce atd.) pod vede­ním umě­lec­kých šéfů DEKKADANCERS.
 • Obec­né i prak­tic­ké zku­še­nos­ti spo­je­né s tvor­bou a cel­ko­vým vzni­kem nové­ho taneč­ní­ho představení.
 • Pro­stor a tech­nic­ké záze­mí ARCHY+ ke zkouškám a k pre­zen­ta­ci své prá­ce, kde je mož­né svo­bod­ně se pro­je­vit, expe­ri­men­to­vat a dis­ku­to­vat o tvor­bě jako takové.

KDO, JAK, KDE a KDY:

 • Vedou­cí pro­jek­tu: Ště­pán Pechar
 • Hlav­ní kon­zul­tant: Patrik Čer­mák (dozor a kon­zul­ta­ce s ucha­ze­či při kaž­dé zkoušce)
 • Svě­tel­ný design: Lukáš Brin­da 
 • Vizu­ál­ní spo­lu­prá­ce: Pavel Hej­ný
 • Kde: ARCHA+ stu­dio a ARCHA+ (malý sál) 
 • Věk: 18 – 26 let 
 • Vybra­ných per­for­me­rů a per­for­me­rek: 10 
 • Ter­mín koná­ní: říjen – únor, jedou týd­ně, kaž­dé pondělí 
 • Čas: 19:00 – 20:30 
 • Cena: 0 Kč 

Prů­běh projektu:

Vybra­ní účast­ní­ci a účast­ni­ce budou vedeni*y k vytvo­ře­ní celo­ve­čer­ní­ho taneč­ní­ho před­sta­ve­ní od počát­ku téma­tu, po zkou­še­ní až pre­mi­é­ru. Pod lek­to­ry z DEKKADANCERS si účast­ní­ci a účast­ni­ce vybe­rou téma, sepí­šou scé­nář, vymys­lí scé­no­gra­fic­kou výpra­vu a vytvo­ří cho­re­o­gra­fii.  Budou navíc vedeni*y k sys­te­ma­tic­ké­mu vysta­ve­ní cel­ko­vé komu­ni­kač­ní stra­te­gie vůči veřejnosti. 

DEKKADANCERS v roli kon­zul­tan­tů pře­da­jí své zku­še­nos­ti z růz­ných oblas­tí, kte­ré fun­gu­jí v syner­gii při vzni­ku nové­ho před­sta­ve­ní. Lek­ce budou zamě­ře­ny nejen na tvor­bu cho­re­o­gra­fie jako tako­vé (ačko­li to bude hlav­ním středo­bo­dem kur­zu), ale také se zamě­ří­me na svě­tel­ný design a foto­gra­fic­ké prá­ce, spo­lu­prá­ci se skla­da­te­lem či nastí­ně­ní mar­ke­tingo­vé stra­te­gie při pro­pa­ga­ci taneč­ní­ho představení. 

V půl­ce kur­zu (pro­si­nec 2024) bude veřej­nos­ti pre­zen­to­ván tzv. ‚Work-in-pro­gress’ s násled­nou dis­ku­zí s veřej­nos­tí. Celý KICK-OFF bude zakon­čen celo­ve­čer­ním před­sta­ve­ním pro veřej­nost s dvě­ma reprí­za­mi (únor 2025). 

Har­mo­no­gram:

23. 5. 2024                 Vyhlá­še­ní 1. kola open callu 

12. 6. 2024                 Dead­li­ne pro při­hláš­ky do 1. kola 

17. 6. 2024                 Vyhlá­še­ní výsled­ků 1. kola open callu 

22. 6. 2024                 Celo­den­ní kon­kurz v ARŠE+ (2. kolo open callu) 

30. 6. 2024                 Vyhlá­še­ní výsled­ků 2. kola open callu 

7. 10. 2024                 Spuš­tě­ní pro­jek­tu DEKKA KICK – OFF
                                   
(1x týd­ně, kaž­dé pon­dě­lí v době od 19.00 – 20.30) 

Pro­si­nec 2024           Work in Pro­gress na malém sále ARCHY+

(bude se jed­nat o 1. výstup, cca 15 – 20 min. ukáz­ka + násled­ná dis­ku­ze s feedbac­kem od veřejnosti) 

Únor 2025                  Premiéra

(cca 40 – 50 min před­sta­ve­ní s násled­nou dis­ku­zí s rodi­či, přáteli… ) 

Poža­do­va­né mate­ri­á­ly k při­hláš­ce do open callu:

 • video (max. 3 min. show­ca­se tvých taneč­ních doved­nos­tí, ukáz­ky z výstu­pů, impro­vi­za­ce či coko­li uchazeč*ka uzná za vhod­ný materiál)
 • moti­vač­ní dopis (nebo před­sta­vo­va­cí video do 1 min.)
 • struč­né CV / portfolio

→ SVOJI PŘIHLÁŠKU PODÁŠ ZDE

 PODROBNÝ HARMONOGRAM ZKOUŠEK A PŘEDSTAVENÍ ZDE

→ VÍCE O DEKKADANCERS A O ARŠE+ ZDEMáš dota­zy k open callu?
Nevá­hej a napiš svo­ji otáz­ku na e‑mail 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *