Konzervatoř Taneční centrum Praha slaví třicáté výročí svého založení

Pra­ha, 13. květ­na 2024 – Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha letos sla­ví význam­ný mil­ník své his­to­rie, uply­nu­lo tři­cet let od chví­le, kdy se tato vzdě­lá­va­cí a umě­lec­ká insti­tu­ce trans­for­mo­va­la na kon­zer­va­toř. Tato eta­pa tvo­ří dru­hou polo­vi­nu jeho dosa­vad­ní exis­ten­ce. Tra­di­ce Taneč­ní­ho cen­t­ra Pra­ha sahá až do roku 1961 – teh­dy v under­groun­du a poz­dě­ji, pod zášti­tou Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a řady zahra­nič­ních odbor­ní­ků, postup­ně vznik­lo cen­t­rum, kte­ré nyní zahr­nu­je osmi­le­tou kon­zer­va­toř a osmi­le­té gym­ná­zi­um pro­po­je­né do jed­né vzdě­lá­va­cí kon­cep­ce dopl­ně­né stu­di­em taneč­ní peda­go­gi­ky s pří­sluš­nou apro­ba­cí. Osla­vy výro­čí vyvr­cho­lí slav­nost­ním veče­rem s názvem Rok čes­ké hud­by a taneč­ní diva­dlo, kte­rý pro­běh­ne 12. červ­na ve Sta­vov­ském diva­dle.

„Prv­ních osm­a­dva­cet let, od roku 1961, pro­ži­lo cen­t­rum v kul­tur­ním under­groun­du, od roku 1977 za tiché pod­po­ry Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a mno­ha osví­ce­ných a odváž­ných domá­cích i zahra­nič­ních uči­te­lů, tvůr­ců a pro­du­cen­tů,“ vzpo­mí­ná Anto­nín Schne­i­der, před­se­da správ­ní rady a mana­žer Taneč­ní­ho cen­t­ra Pra­ha. „Na kon­ci sedm­de­sá­tých let jsme při­da­li inten­zív­ní výu­ku kla­si­ky a zača­li jsme budo­vat eklek­tic­kou dra­ma­tur­gii sou­čas­né­ho taneč­ní­ho diva­dla. Cen­t­rum mělo kolem 150 ‚žáků‘ v pří­prav­ných oddě­le­ních a dva­ce­ti­člen­ný sou­bor pro­du­ku­jí­cí cca 50 umě­lec­kých akcí za sezó­nu – navzdo­ry ofi­ci­ál­ní vzdě­lá­va­cí a kul­tur­ní poli­ti­ce stá­tu. Po roce 1989 jsme již veš­ke­ré síly věno­va­li vzni­ku uni­kát­ní vzdě­lá­va­cí kon­cep­ce ‚kon­zer­va­toř – gym­ná­zi­um‘. Pomoh­li nám opět zahra­nič­ní exper­ti (se zásad­ní super­vi­zí Jiří­ho Kyli­á­na a význam­ných umě­lec­kých cen­ter), důle­ži­tým impul­zem byl také podrob­ný roz­bor naše­ho taneč­ní­ho škol­ství a pozi­ce taneč­ní­ho umě­ní v naší živé kul­tu­ře. Prv­ní roč­ník jsme ote­vře­li 1. září 1994 v našem kul­tov­ním síd­le – v men­ze UK na Větr­ní­ku. Prv­ní absol­ven­ty jsme vypus­ti­li v roce 2002 – dnes už jich je 207. V roce 1999 jsme trans­for­mo­va­li původ­ní sou­bor na čis­tě stu­dent­ské juni­or­ské těle­so Balet Pra­ha Juni­or, kte­ré letos sla­ví pět­a­dva­cá­té výro­čí. Pro­to­že jsme ani tak nestí­ha­li uspo­ko­jit mimo­řád­ný zájem, zalo­ži­li jsme v roce 2004 ješ­tě Baby Balet Pra­ha – sou­bor letos sla­ví dva­cá­té výro­čí. Obě těle­sa mají plně pro­fe­si­o­nál­ní dra­ma­tur­gic­ké, umě­lec­ké i peda­go­gic­ké vede­ní, pro­duk­ci, umě­lec­ko-tech­nic­ký pro­voz scé­nic­kých tech­no­lo­gií a reha­bi­li­tač­ní péči.“

Sta­tis­ti­ky uka­zu­jí, že v posled­ním dese­ti­le­tí (před covi­dem) sou­bo­ry Balet Pra­ha Juni­or a Baby Balet Pra­hauved­ly 18 pre­mi­ér, uspo­řá­da­ly 875 před­sta­ve­ní ve 106 měs­tech a oslo­vi­ly roč­ně při­bliž­ně 23 000 divá­ků, čímž při­spí­va­jí k roz­vo­ji taneč­ní kul­tu­ry jak v Pra­ze, tak i v regi­o­nál­ních oblastech.

Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha vždy dba­lo na pod­po­ru dět­ských taneč­ních cen­ter a základ­ních umě­lec­kých škol, spo­lu­pra­co­va­lo s domá­cí­mi i zahra­nič­ní­mi kon­zer­va­to­ře­mi a podí­le­lo se na pro­duk­ci a kopro­duk­ci umě­lec­kých pro­jek­tů s řadou insti­tu­cí včet­ně Národ­ní­ho diva­dla, Bale­tu Jiho­čes­ké­ho diva­dla, Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu, Čes­ké tele­vi­ze, FOKu a dalších.

V září 2021 byl v revi­ta­li­zo­va­ném památ­ko­vě chrá­ně­ném bra­nic­kém pivo­va­ru ote­vřen Dům taneč­ní­ho umě­ní Pra­ha, kte­rý Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha sdí­lí s řadou dal­ších insti­tu­cí – s Praž­ským komor­ním bale­tem, agen­tu­rou Mezi­ná­rod­ní cen­t­rum tan­ceNada­cí tanec a diva­dloNadač­ním fon­dem a Insti­tu­tem Pav­la Šmoka a taneč­ní ško­lou Ter­p­si­cho­re – a posky­tu­je tak pro­stor pro roz­voj taneč­ní kul­tu­ry. V mimo­škol­ním čase vyu­ží­vá sys­tém ‚open gate‘ pra­vi­del­ně 6 insti­tu­cí (cca 180 dětí i dospě­lých, spor­tov­ní orga­ni­za­ce a nezá­vis­lí taneč­ní umělci).

Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, kon­zer­va­toř a gym­ná­zi­um je prv­ní vzdě­lá­va­cí a umě­lec­ká insti­tu­ce, kte­rá při­nes­la do čes­ké kul­tu­ry moder­ní a jaz­zo­vé taneč­ní tech­ni­ky a důsled­ně je pro­po­ju­je s výu­kou kla­sic­ké­ho tan­ce a dal­ší­mi oblast­mi sou­čas­né­ho taneč­ní­ho diva­dla. Tra­di­ce sahá až do roku 1961 – teh­dy v under­groun­du a poz­dě­ji, pod zášti­tou Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a řady zahra­nič­ních odbor­ní­ků, postup­ně vzni­ká cen­t­rum, kte­ré nyní zahr­nu­je osmi­le­tou kon­zer­va­toř a osmi­le­té gym­ná­zi­um pro­po­je­né do jed­né vzdě­lá­va­cí kon­cep­ce dopl­ně­né stu­di­em taneč­ní peda­go­gi­ky s pří­sluš­nou apro­ba­cí. Stu­dent­ská umě­lec­ká agen­tu­ra, Mezi­ná­rod­ní cen­t­rum tan­ce, pro­du­ku­je umě­lec­ké sou­bo­ry Balet Pra­ha Juni­or a Baby Balet Pra­ha, import a export tvůr­ců, peda­go­gů a sou­bo­rů, pořá­dá fes­ti­va­ly i worksho­py. Význam­ným cílem cen­t­ra je pod­po­ra vše­o­bec­né a odbor­né vzdě­la­nos­ti taneč­ní­ků, jejich sebe­vě­do­mé a kva­lit­ní zapo­je­ní do inter­pre­tač­ní pra­xe a násled­ně schop­nost říze­ní, pro­duk­ce umě­lec­kých i spo­le­čen­ských orga­ni­za­cí a pro­jek­tů. Cen­t­rem pro­šlo něko­lik sto­vek taneč­ní­ků, kte­ří pra­cu­jí v čes­kých sou­bo­rech (Praž­ský komor­ní balet, Balet ND v Pra­ze, Later­na magi­ka a jiné), v zahra­ni­čí (Ber­lín, Frank­furt, Ham­burk, Haag, Bar­ce­lo­na, Lisa­bon, Pécs a dal­ší) nebo absol­vo­va­li vyso­ké ško­ly (Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, HAMU a dal­ší). „Lidé z cen­t­ra“ zastá­va­jí význam­né funk­ce v čes­kých umě­lec­kých, vzdě­lá­va­cích a spo­le­čen­ských organizacích.

Kon­takt pro média:

Mgr. Joha­na Mravcová

Tel.: +420 605 751 290

Email: mravcova@balet-praha.cz

www.tanecnicentrumpraha.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *