Macháček na Culture Get-Together 2022

V archi­vu jsem nale­zl svůj pří­spě­vek v rám­ci Open Mic na kon­fe­ren­ci Cul­tu­re Get-Toge­ther 2022. K pře­čte­ní je roz­ší­ře­ná ver­ze anti­ma­ni­fes­tu, „ona­no­ha­no­pi­su”, jak je pří­spě­vek skrom­ně nazván. Čas­to cho­dí­vám nepři­pra­ve­ný a je to kata­stro­fa. Před­po­klá­dám, že to s pří­pra­vou nedo­pad­ne jinak. Prá­ce v médi­ích člo­vě­ka zoce­lí. Zjis­tí, že coko­liv řek­ne, coko­liv pro­ve­de, koho­ko­liv inzul­tu­je slov­ně, vyhro­žu­je mu vesměs radost­ný­mi věc­mi, přes­to­že nebo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Machá­ček na Cul­tu­re Get-Toge­ther 2022

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Top 3 Emy Šlechtové na Mladi levi 2022

Foto: Nada Žgank

V srpnu jsem měla díky evrop­ské­mu pro­jek­tu Cre­a­te to Con­nect -> Cre­a­te to Impact mož­nost zúčast­nit se jako novi­nář­ka 25. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Mla­di levi v Lubla­ni. Dra­ma­tur­gie se zamě­řu­je pře­de­vším na nezá­vis­lou diva­del­ní scé­nu. Orga­ni­zá­to­ři z kul­tur­ní nezisko­vé insti­tu­ce Bun­ker zvou per­for­me­ry, taneč­ní­ky, ale i výtvar­ní­ky nebo novi­ná­ře z růz­ných zemí, kte­rým nabí­zí mimo hono­rář mož­nost pro­po­jit se s kole­gy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3 Emy Šlech­to­vé na Mla­di levi 2022

Publikováno
V rubrikách Aktuality

30 let konzervatoře Duncan Center (záznam kulatého stolu, 21. 10. 2022)

Podí­vej­te na záznam dis­ku­se, kte­rou spo­lupo­řá­da­la Taneč­ní zóna k tři­cá­té­mu výro­čí zalo­že­ní kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re v par­du­bic­kém Diva­dle 29. Roz­pra­vu mode­ro­va­la naše redak­tor­ka Mar­ce­la Mag­do­vá. Její­mi hos­ty byli (zle­va) Hon­za Malík, Petr Tyc, Tere­za Krej­čo­vá a Mar­ta Trpi­šov­ská. Video­zá­znam: Jan Kadlec VIDEO ZDE! ↓

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Evaluation of KoresponDance 2022

Foto: archiv festivalu

This years edi­ti­on exi­ded my expectati­on in terms of hap­pi­ness of audi­en­ce and artists. We were all repe­ti­ti­vly sto­ped in our cour­se to hear how out­sten­ding this expe­ri­en­ce were for audi­en­ce and for artists. Having five own pro­ducti­on we were risking a lot in the level of artis­tic qua­li­ty. But all were rele­vant, good, and tou­ching.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eva­luati­on of Kore­spon­Dan­ce 2022

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Nerůst aneb Návrat experimentálního divadla v prvním týdnu války a následně doma u lidí bez domova

Návrat expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla v prv­ním týd­nu vál­ky. Brněn­ské HaDi­va­dlo, kte­ré fun­gu­je v rám­ci Cen­t­ra expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla, měst­ské pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ce, na kon­ci úno­ra rea­li­zo­va­lo prav­dě­po­dob­ný vrchol aktu­ál­ní sezó­ny – tvůr­čí inter­ven­ci kolem Bam­buš­ko­vy insce­na­ce Woy­zeck. Násle­do­va­la pak břez­no­vá tvůr­čí inter­ven­ce s Hav­lo­vou jed­no­ak­tov­kou Ver­ni­sáž. Dra­ma­tur­gic­ké hes­lo brněn­ské­ho HaDi­va­dla je pro leto­šek Nerůst, tedy nevy­tvá­ře­ní nových insce­na­cí – na čemž… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nerůst aneb Návrat expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla v prv­ním týd­nu vál­ky a násled­ně doma u lidí bez domova

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Manifest iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

foto: archiv iniciativy Ne!musíš to vydržet!

Jsme stu­dent­ská ini­ci­a­ti­va, kte­rá mlu­ví o tom, co by nejen na naší fakul­tě (DAMU) nemě­lo být nadá­le pova­žo­vá­no za normální.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Představení baletu GISELLE

Foto: archiv souboru

dne 4.12. (So) v 16:30 v Měst­ské knihov­ně v Pra­ze. Mari­án­ské náměs­tí 1, Pra­ha 1 (sta­ni­ce tram či met­ra A — Staroměstská)

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Bazaar Festival provokuje k akci v době environmentální krize

Letoš­ní roč­ník Baza­ar Fes­ti­va­lu je věno­ván téma­tu člo­vě­ka a kra­ji­ny. Jak uměl­ci ze střed­ní a východ­ní Evro­py reflek­tu­jí pro­ble­ma­ti­ku život­ní­ho pro­stře­dí a kli­ma­tic­kých změn ve svých spo­leč­nos­tech? A jaký je názor našich věd­ců na sou­čas­nou kri­zi? Baza­ar před­sta­ví díla ino­va­tiv­ních uměl­ců, kte­ří se nebo­jí ote­ví­rat pal­či­vá téma­ta. Do této dis­ku­ze mezi uměl­ci a veřej­nos­tí vstou­pí také reno­mo­va­ní věd­ci z oblas­ti kli­ma­to­lo­gie,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar Fes­ti­val pro­vo­ku­je k akci v době envi­ron­men­tál­ní krize

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Umíme i dnes učinit sen skutečností?!

Tanec Pra­ha obstál ve veřej­né sou­tě­ži MČ Pra­ha 3 na vyu­ži­tí budo­vy býva­lých žiž­kov­ských láz­ní se zámě­rem vybu­do­vat zde prv­ní sku­teč­ný Dům tan­ce v ČR. Taneč­ní a pohy­bo­vé umě­ní zaží­vá nebý­va­lý boom a stá­le více nás úspěš­ně repre­zen­tu­je v zahra­ni­čí. Nemá ale žád­nou insti­tu­ci, pro­fe­si­o­nál­ní pod­mín­ky pro tvůr­čí pro­ces, chy­bí řád­ná péče o taneč­ní­ky i jejich pro­­­dukč­­ně-tech­­nic­­ké týmy. Taneč­ní pro­fe­se při­tom pat­ří… Pokra­čo­vat ve čte­ní Umí­me i dnes uči­nit sen skutečností?!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Původ­ně se měl praž­ský diva­del­ní a taneč­ní fes­ti­val usku­teč­nit v břez­nu letoš­ní­ho roku, ale pan­de­mie koro­na­vi­ru jej odsu­nu­la na pod­zim. Baza­ar Fes­ti­val se usku­teč­ní ve dnech 20. říj­na až 1. lis­to­pa­du 2020 v Diva­dle PONEC, Stu­diu ALTA, Prostoru39, Diva­dle ARCHA a v Praž­ském kre­a­tiv­ním cen­t­ru. Jádro i téma fes­ti­va­lu zůstá­va­jí — letoš­ní roč­ník je věno­ván super­hr­din­kám a těšit se může­te na insce­na­ce, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Publikováno
V rubrikách Aktuality