Andrea Cusumano: „Raumdramaturgie” od 3. března v Nitsch muzeu v Mistelbachu

Foto: © Museo MADRE

ANDREA CUSUMANO RAUMDRAMATURGIERETROSPEKTIVE 1993 – 2023 03.03.2024 – 20.05.2024                                                                                             Ver­ni­sáž: 2. břez­na 2024, 18 h Kurátorka/kurátor: Giu­lia Inga­rao und Fabio Cava­luc­ci Na rok 2024 jsou v Nit­scho­vě muzeu v Mis­tel­ba­chu naplá­no­vá­ny dvě vel­ké samo­stat­né výsta­vy. Vše zahá­jí ita­l­sko-bri­t­ský umě­lec Andrea Cusu­mano, býva­lý Nit­schův asi­s­tent a dlou­ho­le­tý hudeb­ní ředi­tel diva­dla Orgi­en Mys­te­ri­en, jehož tvor­bu Her­mann Nit­sch sil­ně ovliv­nil. Cusu­manův vzpo­mín­ko­vý text o Her­man­nu Nit­scho­vi jsme uve­řej­ni­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní Andrea Cusu­mano: „Raum­dra­ma­tur­gie” od 3. břez­na v Nit­sch muzeu v Mistelbachu

Festival Malá inventura začal udílením cen Česká divadelní DNA

Foto © Vojtěch Kába

Brněn­ské kul­tur­ní cen­t­rum CO.LABS, ote­vře­ní nové­ho diva­del­ní­ho sálu The­a­t­ron v jičín­ské Vald­štejn­ské lodžii a kon­cept kan­di­da­tu­ry Brou­mo­va na Evrop­ské hlav­ní měs­to kul­tu­ry 2028 jsou nový­mi drži­te­li ceny Čes­ká diva­del­ní DNA za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ry. Cenu za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, zís­kal Fes­ti­val …příští vlna/next wave… . Drži­te­lem ceny za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké kul­tu­ry v zahra­ni­čí se stal pro­gram Per­form­C­zech. Ini­ci­á­tor­kou cen je kul­tur­ní orga­ni­za­ce Nová síť, kte­rá ve… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Malá inven­tu­ra začal udí­le­ním cen Čes­ká diva­del­ní DNA

Česká taneční platforma nabídne díla mladých choreografů i titánů tuzemského tance

© ČTP

Kaž­do­roč­ní pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších děl sou­čas­né­ho tan­ce Čes­ká taneč­ní plat­for­ma letos osla­ví tři­cá­té naro­ze­ni­ny. Regis­tra­ce pro letoš­ní význam­ný a sym­bo­lic­ký roč­ník jsou spuš­tě­né, ČTP 2024 se usku­teč­ní od 7. do 10. dub­na 2024 v Pra­ze. Kom­plet­ní pro­gram včet­ně dopro­vod­ných akti­vit, dis­ku­sí atd. bude k dis­po­zi­ci na kon­ci úno­ra. Čes­ká taneč­ní plat­for­ma není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma nabíd­ne díla mla­dých cho­re­o­gra­fů i titá­nů tuzem­ské­ho tance

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Divadelní a taneční Bazaar Festival má 10 let

Foto © Adam Dragun

Baza­ar Fes­ti­val sla­ví 10 let. Dalo by se bilan­co­vat, ale není to úpl­ně jeho styl. Pro­to fes­ti­val ke své­mu desá­té­mu výro­čí pozval na čes­kou diva­del­ní a taneč­ní scé­nu mlad­ší gene­ra­ci uměl­ců a uměl­kyň ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ří kla­dou důraz nejen na výsled­né dílo, ale pře­de­vším na samot­nou pra­xi. Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku pro­to jsou ODVÁŽNÉ PRAXE. Zažít… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní a taneč­ní Baza­ar Fes­ti­val má 10 let

Publikováno
V rubrikách Aktuality

ND Praha: 142. divadelní sezona 2024/2025

Národ­ní diva­dlo v Pra­ze vyda­lo tis­ko­vou zprá­vu k 142. sezó­ně. Kro­mě toho, že v sezó­ně 2024/25 uve­de 21 pre­mi­ér a 66 insce­na­cí z ní vyplý­va­jí novi­ny pro scé­nu bale­tu, a Later­nu magi­ku. Nej­vět­ší novin­kou sezo­ny 2024/25 bude trans­for­ma­ce čás­ti plat­for­my ND Young do vzni­ku pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní insce­na­ce.  Balet Národ­ní­ho diva­dla nabíd­ne svě­to­vou pre­mi­é­ru původ­ní­ho bale­tu Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­níkv cho­re­o­gra­fii Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, svě­to­vou… Pokra­čo­vat ve čte­ní ND Pra­ha: 142. diva­del­ní sezo­na 2024/2025

Prasklina: MALÁ INVENTuRA zahájila tiskovkou

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 20. – 28. 2. 2024, vče­ra dopo­led­ne v diva­del­ním klu­bu Let­ka před­sta­vil kon­cep­ci i hlav­ní top the bill letoš­ní­ho roč­ní­ku. Umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Petr Pola spo­leč­ně s dra­ma­tur­gy­ní Karo­lí­nou Plic­ko­vou letos při­pra­vi­li řadu pro­gra­mo­vých novi­nek, a pře­kva­pe­ní – napří­klad v podo­bě tzv. Nevi­di­tel­ných dis­ku­zí, absen­ci tiš­tě­ných pro­gra­mů (vše na QR-kódech), nebo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Praskli­na: MALÁ INVEN­Tu­RA zahá­ji­la tiskovkou

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Sluneční hodiny se zastavily. Zemřel Günter Brus

Před něko­li­ka dny zemřel v Gra­zu ve věku nedo­ži­tých 86 let posled­ní z úzké­ho okru­hu vídeň­ských akci­o­nis­tů. Neú­nav­ný tvůr­ce vlast­ních svě­tů, odpůr­ce fašis­mu a výrazná posta­va body artu vlast­ní akce nazý­va­la „psy­chod­ra­mo­le­ty“ nebo „ope­ra­mi“.  Jen málo­kte­rý z uměl­ců a uměl­kyň 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí vyu­ží­val vlast­ní tělo tak spo­le­čen­sky dráž­di­vým způ­so­bem, jako Gün­ter Brus. „Vždy když byl na nebi úpl­něk, postří­b­řo­val řeku, … Pokra­čo­vat ve čte­ní Slu­neč­ní hodi­ny se zasta­vi­ly. Zemřel Gün­ter Brus

Anketa o smyslu uměleckých ocenění

Tato anke­ta vzni­ka­la ve zjitře­ných oka­mži­cích poté, co Filip Sta­něk zvřej­nil na ser­ve­ru Ope­ra Plus svůj pro­vo­ka­tiv­ní pří­spě­vek do dis­ku­se o Cenách Thá­lie (ZDE; na témže ser­ve­ru pak nalez­ne­te také napří­klad odpo­věď před­se­da poro­ty Cen Thá­lie v kate­go­rii Balet, tanec a pohy­bo­vé diva­dlo Roma­na Vaš­ka: ZDE). Oslo­vil jsem přes šest desí­tek osob­nos­tí, nicmé­ně zadá­ní, tedy odpo­věď číta­jí­cí maxi­mál­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Anke­ta o smys­lu umě­lec­kých ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od 21. do 23. září zaplní Palác Akropolis PiNKBUS festival. Představí to nejlepší z domácí queer scény.

Foto: archiv festivalu PiNKBUS

Tře­tí roč­ník PiN­KBUS fes­ti­va­lu pone­se podti­tul „QUEER RENAISSANCE“ a během tří dnů nabíd­ne divá­kům v Palá­ci Akro­po­lis mode­ro­va­nou dis­ku­zi, diva­del­ní pre­mi­é­ry a per­for­man­ce, kon­cer­ty i drag show. Fes­ti­val zahá­jí ve čtvr­tek 21. září PINKPANEL dis­ku­ze o queer umě­ní v Čes­ké repub­li­ce, kde se za jed­ním sto­lem pot­ka­jí zástup­ci a zástup­ky­ně queer umě­ní – reme­rit­ní krá­lov­na Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Danie­la Špi­nar, inter­dis­ci­pli­nár­ní uměl­ky­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Od 21. do 23. září zapl­ní Palác Akro­po­lis PiN­KBUS fes­ti­val. Před­sta­ví to nej­lep­ší z domá­cí queer scény.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zlatou trigu Pražského Quadriennale si odnáší Kypr. Ocenění za Nejlepší koncept získal český vizuální umělec David Možný

Foto: Jakub Hrab

V úte­rý večer 13. červ­na byly pře­dá­ny ceny 15. Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru, včet­ně pres­tiž­ní Zla­té Tri­gy, kte­rou udě­lu­je nestran­ná odbor­ná poro­ta jed­né insta­la­ci Výsta­vy zemí a regi­o­nů či Stu­dent­ské výsta­vy. Letos ji zís­kal tvůr­čí tým Kyp­ru s insta­la­cí Divá­ci ve měs­tě duchů. Úspěch zazna­me­nal i čes­ký umě­lec David Mož­ný s pra­cí Lim­bo Hard­ware, kte­rý zís­kal dvě ceny, včet­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zla­tou tri­gu Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le si odná­ší Kypr. Oce­ně­ní za Nej­lep­ší kon­cept zís­kal čes­ký vizu­ál­ní umě­lec David Možný

Publikováno
V rubrikách Aktuality