Dílna s Blankou Žižka v Divadle Archa

Ame­ric­ká reži­sér­ka čes­ké­ho půvo­du Blan­ka Žiž­ka pove­de u pří­le­ži­tos­ti své návštěvy Pra­hy exklu­ziv­ní díl­nu urče­nou diva­del­ním pro­fe­si­o­ná­lům. Ta bude zamě­ře­na na výzkum hla­su, dechu a pohy­bu jako nástro­jů k obje­vo­vá­ní nových mož­nos­tí inter­pre­ta­ce tex­tu v herec­ké prá­ci. Blan­ka Žiž­ka do Pra­hy při­jíž­dí na pozvá­ní Diva­dla Archa. DEADLINE PRO PŘIHLÁŠKY JE 15. ÚNORA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2019

Devá­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla AKCENT při­ná­ší inspi­ra­tiv­ní náhled do nej­růz­něj­ších forem scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré míří k pod­stat­ným otáz­kám dneš­ní doby. Zážit­ko­vé insta­la­ce, inter­ak­tiv­ní scé­nic­ké udá­los­ti a insce­na­ce doku­men­tár­ní­ho diva­dla reflek­tu­jí lokál­ní i glo­bál­ní téma­ta. Prů­běž­ná pře­hlíd­ka sou­čas­né domá­cí a zahra­nič­ní diva­del­ní tvor­by pro­běh­ne v Diva­dle Archa od 26. říj­na do 2. prosince. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Archa.Fresh: výzva k vytvoření inscenace

Diva­dlo Archa se obra­cí s výzvou na pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní­ky – kolek­ti­vy i nově vznik­lá usku­pe­ní. Výzva je urče­na mla­dým a začí­na­jí­cím tvůr­cům v oblas­ti sou­čas­né­ho diva­dla, tan­ce a dal­ších inter­dis­ci­pli­nár­ních scé­nic­kých umění. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Laudatio Jiřího Bartovance pro Ninu Vangeli

Pře­čtě­te si celé zně­ní lauda­tia Jiří­ho Bar­to­van­ce, kte­ré před­ne­sl při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní poct fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, kde byla Nina Van­ge­li oce­ně­na jako živou­cí poklad. Ješ­tě jed­nou gratulujeme. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Stanica volá SOS! A pražská nezávislá scéna podává pomocnou ruku

V noci z 18. na 19. květ­na pod­lehl sál S2 ve slo­ven­ské Sta­ni­ci Žili­­na-Zárie­­čie pla­me­nům. Šest­nác­ti­le­tá his­to­rie toho­to cen­t­ra pro sou­čas­nou kul­tu­ru je neroz­luč­ně spja­tá i s čes­kou scé­nou. Pro­to se pražští nezá­vis­lí uměl­ci spo­ji­li a při­pra­vu­jí v pon­dě­lí 3. červ­na od 19:30 bene­fič­ní večer ve Stu­diu ALTA s názvem Sta­ni­ca volá SOS! Ten­týž večer pod­po­ří výtěž­kem z Ope­nin­gu v PONCI Sta­nicu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sta­ni­ca volá SOS! A praž­ská nezá­vis­lá scé­na podá­vá pomoc­nou ruku

Publikováno
V rubrikách Aktuality

5 dnů s legendou Odin Teatret

Výji­meč­ná díl­na Bridge of Winds s Iben Nagel Ras­mus­sen Legen­da svě­to­vé­ho diva­dla Iben Nagel Ras­mus­sen si vypra­co­va­la jedi­neč­ný způ­sob tré­nin­ku per­for­me­ra, kte­rý boří hra­ni­ce mezi diva­dlem, tan­cem a vokál­ní per­for­man­cí. Iben je od roku 1966 člen­kou Odin Tea­t­ret, kte­rý se pod vede­ním Euge­nia Bar­by stal feno­mé­nem svě­to­vé­ho diva­dla díky kom­plex­ní­mu pří­stu­pu k prá­ci sou­bo­ru. Exis­tu­je už pět­a­pa­de­sát let.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zvědavost je šance na zážitek! 31. ročník festivalu TANEC PRAHA je za dveřmi

Tři­cá­tý prv­ní Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019 zahá­jí živel­ná a nekon­form­ní korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn dílem Let Me Chan­ge Your Name. Ope­ning fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve třech veče­rech, a to 3. – 5. 6. v diva­dle PONEC. Dal­ší Udá­los­tí sezo­ny bude před­sta­ve­ní OCD Love izra­el­ské taneč­ní sku­pi­ny L‑E‑V DANCE COMPANY a svě­tozná­mé cho­re­o­gra­f­ky Sha­ron Eyal a slav­nost­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zvě­da­vost je šan­ce na záži­tek! 31. roč­ník fes­ti­va­lu TANEC PRAHA je za dveřmi

Publikováno
V rubrikách Aktuality