Laudatio Jiřího Bartovance pro Ninu Vangeli

Pře­čtě­te si celé zně­ní lauda­tia Jiří­ho Bar­to­van­ce, kte­ré před­ne­sl při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní poct fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, kde byla Nina Van­ge­li oce­ně­na jako živou­cí poklad. Ješ­tě jed­nou gratulujeme. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Stanica volá SOS! A pražská nezávislá scéna podává pomocnou ruku

V noci z 18. na 19. květ­na pod­lehl sál S2 ve slo­ven­ské Sta­ni­ci Žili­­na-Zárie­­čie pla­me­nům. Šest­nác­ti­le­tá his­to­rie toho­to cen­t­ra pro sou­čas­nou kul­tu­ru je neroz­luč­ně spja­tá i s čes­kou scé­nou. Pro­to se pražští nezá­vis­lí uměl­ci spo­ji­li a při­pra­vu­jí v pon­dě­lí 3. červ­na od 19:30 bene­fič­ní večer ve Stu­diu ALTA s názvem Sta­ni­ca volá SOS! Ten­týž večer pod­po­ří výtěž­kem z Ope­nin­gu v PONCI Sta­nicu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sta­ni­ca volá SOS! A praž­ská nezá­vis­lá scé­na podá­vá pomoc­nou ruku

Publikováno
V rubrikách Aktuality

5 dnů s legendou Odin Teatret

Výji­meč­ná díl­na Bridge of Winds s Iben Nagel Ras­mus­sen Legen­da svě­to­vé­ho diva­dla Iben Nagel Ras­mus­sen si vypra­co­va­la jedi­neč­ný způ­sob tré­nin­ku per­for­me­ra, kte­rý boří hra­ni­ce mezi diva­dlem, tan­cem a vokál­ní per­for­man­cí. Iben je od roku 1966 člen­kou Odin Tea­t­ret, kte­rý se pod vede­ním Euge­nia Bar­by stal feno­mé­nem svě­to­vé­ho diva­dla díky kom­plex­ní­mu pří­stu­pu k prá­ci sou­bo­ru. Exis­tu­je už pět­a­pa­de­sát let.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zvědavost je šance na zážitek! 31. ročník festivalu TANEC PRAHA je za dveřmi

Tři­cá­tý prv­ní Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019 zahá­jí živel­ná a nekon­form­ní korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn dílem Let Me Chan­ge Your Name. Ope­ning fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve třech veče­rech, a to 3. – 5. 6. v diva­dle PONEC. Dal­ší Udá­los­tí sezo­ny bude před­sta­ve­ní OCD Love izra­el­ské taneč­ní sku­pi­ny L‑E‑V DANCE COMPANY a svě­tozná­mé cho­re­o­gra­f­ky Sha­ron Eyal a slav­nost­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zvě­da­vost je šan­ce na záži­tek! 31. roč­ník fes­ti­va­lu TANEC PRAHA je za dveřmi

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Divadelní Flora přiveze hvězdy českého i německého divadla a špičkové korejské tanečníky

Od 15. do 26. květ­na bude Olo­mouc po tři­a­dva­cá­té hos­tit fes­ti­val Diva­del­ní Flo­ra. Jed­na z nej­vět­ších stře­do­ev­rop­ských pře­hlí­dek nabíd­ne na desít­ce scén oko­lo deva­de­sá­ti akcí – ved­le oce­ňo­va­ných diva­del­ních insce­na­cí také spous­tu hudeb­ních pro­duk­cí, fil­mů, besed, worksho­pů či semi­ná­řů. Pořa­da­te­lé Flo­ry, jejíž mot­to letos zní „Šepo­ty a výkři­ky“, oče­ká­va­jí, že ji v dru­hé polo­vi­ně květ­na navští­ví přes deset… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní Flo­ra při­ve­ze hvězdy čes­ké­ho i němec­ké­ho diva­dla a špič­ko­vé korej­ské tanečníky

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Taneční předjaří v Divadle Archa

Cho­re­o­gra­fie pro spo­leč­nost v pani­ce, vlám­ský mini­ma­lis­mus Rosas a tanec jako gene­rač­ní spoj­ka v podá­ní Ulti­my Vez. Diva­dlo Archa vstu­pu­je do před­ja­ří pes­trou taneč­ní nabíd­kou. Více infor­ma­cí nalez­ne­te v pří­lo­ze a na odka­zech níže. Těší­me se na vidě­nou v Arše a děku­je­me za sdí­le­ní informací.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festivaly TANEC PRAHA 2019 už má program!

31. roč­ník fes­ti­va­lu Mezi­ná­rod­ní­ho sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019, kte­rý se bude konat 3. – 22. červ­na v Pra­ze a dal­ších 20 obcích a měs­tech, již zná svůj hlav­ní pro­gram i vizu­ál­ní podo­bu. Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v PONCI, jíž se osob­ně účast­ni­la korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn, pořa­da­tel odtaj­nil hlav­ní pro­gram fes­ti­va­lu, při­blí­žil jeho linie a pre­zen­to­val vizu­ál­ní podo­bu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­va­ly TANEC PRAHA 2019 už má program!

Publikováno
V rubrikách Aktuality