Festival Tanec Praha představuje program 36. ročníku

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2024 se ode­hra­je od 2. do 27. červ­na na něko­li­ka praž­ských scé­nách a ve více než 20 měs­tech a obcích Čes­ké repub­li­ky. Z pro­gra­mu aktu­ál­ní­ho 36. roč­ní­ku je zřej­mé, že fes­ti­val dozrál do mimo­řád­né kva­li­ty. Yvon­na Kre­u­zo­man­no­vá před­sta­vu­je pro­gram, kte­rý při­pra­vi­la spo­leč­ně s Mar­ké­tou Perroud, někdej­ší spo­lu­ře­di­tel­kou fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Vize… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Tanec Pra­ha před­sta­vu­je pro­gram 36. ročníku

ARé Fest zveřejnil program

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umění.

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2024

Foto: Rachel Hollings

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se sla­ví z ini­ci­a­ti­vy Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho ústa­vu (ITI / Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te) od roku 1982. Při­pa­dá kaž­do­roč­ně na 29. dub­na, kdy si při­po­mí­ná­me den naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ka, balet­ní­ho mis­tra a refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra. Autor­kou letoš­ní­ho posel­ství je argen­tin­ská taneč­ni­ce Mari­a­ne­la Núñez. Na jed­né vzpo­mín­ce his­to­rii nepo­sta­ví­te. A his­to­rie diva­dla, stej­ně jako his­to­rie kaž­dé­ho z nás, je záro­veň… Pokra­čo­vat ve čte­ní Posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce 29. dub­na 2024

Festival ARENA 2024: pořádnej „cirkus“ v ERPET Centru

ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů, fes­ti­val diva­dla, nové­ho cir­ku­su, hud­by a vizu­ál­ní tvor­by Pra­ha, 24. 4. 2024 – Sed­mý roč­ník fes­ti­va­lu ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů se usku­teč­ní od 24. květ­na do 1. červ­na 2024. Letos popr­vé na obou bře­zích Vlta­vy: V ERPET Cen­t­ru na Pra­ze 5 a na lodi Tajem­ství na Náplav­ce u Raší­no­va nábře­ží. Pre­mi­é­ro­vě se v Čes­ké repub­li­ce před­sta­ví… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val ARENA 2024: pořád­nej „cir­kus“ v ERPET Centru

Závody s rukavicemi

V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my pro­běh­lo v nedě­li 7. dub­na reprí­za před­sta­ve­ní Tere­zy Lene­ro­vé Ruka­vič­kář­ské závo­dy. Před­sta­ve­ní postup­ně pro­ni­ka­lo růz­ný­mi vrst­va­mi scé­nu po scé­ně hlou­bě­ji do toho, co to zna­me­ná jed­nat v ruka­vič­kách či jaké je to být v (cizí) kůži. Dvo­ji­ce per­for­me­rek Andrea Milt­ne­ro­vá a Jit­ka Čecho­vá v pro­sto­ru uspo­řá­da­ném, aby evo­ko­val molo mód­ních pře­hlí­dek či závod­ní aré­nu, po celou dobu před­sta­ve­ní při­chá­ze­ly… Pokra­čo­vat ve čte­ní Závo­dy s rukavicemi

Be nothing but love. F*cking Beautiful Spring v Ponci

V úte­rý 9. dub­na měly návštěv­ni­ce Čes­ké taneč­ní plat­for­my pří­le­ži­tost shléd­nout cho­re­o­gra­fii Mar­kéty Jan­do­vé a režii Pet­ra Bohá­če F*cking Beau­ti­ful Spring. Ve feno­me­nál­ním ligh­t­de­sig­nu Jiří­ho Šmir­ka pohy­bo­vě exce­lo­va­la sama Jan­do­vá, a labu­tí pís­ni vyhlá­še­ných Spit­fi­re Com­pa­ny zazní­va­ly hlu­bo­ké tóny nevě­do­mí, jež slý­chá­me, když se pono­ří­me hlu­bo­ko pod hla­di­nu … sku­teč­nos­ti, kaž­do­den­nos­ti … když se pro­bou­zí jaro, a Wen­d­la se úpl­ně necí­tí na tanec s ním.  Do kru­ho­vé lehce nad povrch… Pokra­čo­vat ve čte­ní Be nothing but love. F*cking Beau­ti­ful Spring v Ponci

Sobotní odvážný Bazaar

Fes­ti­val ve fes­ti­va­lu – work in pro­gress – stud­ni­ce inspi­ra­ce – mís­to setká­vá­ní – dis­ku­ze o tom, co uměl­ce sku­teč­ně posou­vá – prů­řez umě­lec­kou tvor­bou napříč Evro­pou zkon­cen­t­ro­va­ný na jed­no mís­to – jeden čas. Vítej­te na Sobot­ním Baza­a­ru, mís­tě jako stvo­ře­ném pro sdí­le­ní odváž­né pra­xe. I love you all Jakou váhu má vztah mezi fanouš­kem a celebri­tou? A tou celebri­tou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sobot­ní odváž­ný Bazaar

Mezinárodní den tance 2024: Gala tanečních konzervatoří

Malíř­ství a tanec mají před ostat­ní­mi umě­ní­mi tu výho­du, že jsou spo­leč­né všem zemím a všem náro­dům; jejich řeči rozu­mí všich­ni a všu­de půso­bí stej­ným dojmem.(Jean-Geor­ges Noverre) V roce 1982 Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te – Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) popr­vé vyhlá­sil 29. duben Mezi­ná­rod­ním dnem tan­ce u pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra (1727 – 1810). Od toho­to oka­mži­ku ten­to celo­svě­to­vě uzná­va­ný svá­tek (zapsa­ný pod… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní den tan­ce 2024: Gala taneč­ních konzervatoří

Letní Letná vstupuje do své třetí dekády a pozvala si hosty z Francie a Taiwanu

Fes­ti­val před­sta­vu­je svůj zahra­nič­ní pro­gram, kte­ré­mu domi­nu­jí Fran­cou­zi Závě­reč­né týd­ny let­ních prázd­nin si už po jed­n­a­dva­cá­té pod­ma­ní novo­cir­ku­so­vé umě­ní na praž­ské Let­né. Nej­vět­ší čes­ký fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla, Let­ní Let­ná, ote­vře 15. srp­na svá šapi­tó návštěv­ní­kům všech gene­ra­cí i roz­lič­ných zájmů. Zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu vévo­dí fran­couz­ské star nové­ho cir­ku­su jako jsou Les Rois Vaga­bonds, Cirque Le Roux… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ní Let­ná vstu­pu­je do své tře­tí deká­dy a pozva­la si hos­ty z Fran­cie a Taiwanu

Hopelessness is worse than fight. So we fight. 

Je počá­tek roku 2024, celo­svě­to­vě se potý­ká­me se slo­ži­tou spo­le­čen­skou i poli­tic­kou situ­a­cí a já se na úvod zamýš­lím nad tím, jak dlou­ho na Baza­ar jez­dím. Deset let to asi nebu­de, ale tako­vých osm asi ano. S not­nou dáv­kou nad­sáz­ky si při­pa­dám jako pamět­ni­ce a mám tedy snad i dosta­teč­ně vel­ký vzo­rek na to, abych se poku­si­la zhod­no­tit jeho vývoj.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hope­lessness is wor­se than fight. So we fight.