5 dnů s legendou Odin Teatret

Výji­meč­ná díl­na Bridge of Winds s Iben Nagel Ras­mus­sen Legen­da svě­to­vé­ho diva­dla Iben Nagel Ras­mus­sen si vypra­co­va­la jedi­neč­ný způ­sob tré­nin­ku per­for­me­ra, kte­rý boří hra­ni­ce mezi diva­dlem, tan­cem a vokál­ní per­for­man­cí. Iben je od roku 1966 člen­kou Odin Tea­t­ret, kte­rý se pod vede­ním Euge­nia Bar­by stal feno­mé­nem svě­to­vé­ho diva­dla díky kom­plex­ní­mu pří­stu­pu k prá­ci sou­bo­ru. Exis­tu­je už pět­a­pa­de­sát let.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zvědavost je šance na zážitek! 31. ročník festivalu TANEC PRAHA je za dveřmi

Tři­cá­tý prv­ní Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019 zahá­jí živel­ná a nekon­form­ní korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn dílem Let Me Chan­ge Your Name. Ope­ning fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve třech veče­rech, a to 3. – 5. 6. v diva­dle PONEC. Dal­ší Udá­los­tí sezo­ny bude před­sta­ve­ní OCD Love izra­el­ské taneč­ní sku­pi­ny L‑E‑V DANCE COMPANY a svě­tozná­mé cho­re­o­gra­f­ky Sha­ron Eyal a slav­nost­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zvě­da­vost je šan­ce na záži­tek! 31. roč­ník fes­ti­va­lu TANEC PRAHA je za dveřmi

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Divadelní Flora přiveze hvězdy českého i německého divadla a špičkové korejské tanečníky

Od 15. do 26. květ­na bude Olo­mouc po tři­a­dva­cá­té hos­tit fes­ti­val Diva­del­ní Flo­ra. Jed­na z nej­vět­ších stře­do­ev­rop­ských pře­hlí­dek nabíd­ne na desít­ce scén oko­lo deva­de­sá­ti akcí – ved­le oce­ňo­va­ných diva­del­ních insce­na­cí také spous­tu hudeb­ních pro­duk­cí, fil­mů, besed, worksho­pů či semi­ná­řů. Pořa­da­te­lé Flo­ry, jejíž mot­to letos zní „Šepo­ty a výkři­ky“, oče­ká­va­jí, že ji v dru­hé polo­vi­ně květ­na navští­ví přes deset… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní Flo­ra při­ve­ze hvězdy čes­ké­ho i němec­ké­ho diva­dla a špič­ko­vé korej­ské tanečníky

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Taneční předjaří v Divadle Archa

Cho­re­o­gra­fie pro spo­leč­nost v pani­ce, vlám­ský mini­ma­lis­mus Rosas a tanec jako gene­rač­ní spoj­ka v podá­ní Ulti­my Vez. Diva­dlo Archa vstu­pu­je do před­ja­ří pes­trou taneč­ní nabíd­kou. Více infor­ma­cí nalez­ne­te v pří­lo­ze a na odka­zech níže. Těší­me se na vidě­nou v Arše a děku­je­me za sdí­le­ní informací.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festivaly TANEC PRAHA 2019 už má program!

31. roč­ník fes­ti­va­lu Mezi­ná­rod­ní­ho sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019, kte­rý se bude konat 3. – 22. červ­na v Pra­ze a dal­ších 20 obcích a měs­tech, již zná svůj hlav­ní pro­gram i vizu­ál­ní podo­bu. Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v PONCI, jíž se osob­ně účast­ni­la korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn, pořa­da­tel odtaj­nil hlav­ní pro­gram fes­ti­va­lu, při­blí­žil jeho linie a pre­zen­to­val vizu­ál­ní podo­bu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­va­ly TANEC PRAHA 2019 už má program!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Bazaar Festival 2019 uvede provokativní umělce

Pátý roč­ník praž­ské­ho diva­del­ní­ho a taneč­ní­ho fes­ti­va­lu Baza­ar se usku­teč­ní od 14. do 18. břez­na 2019 v Pra­ze. Uve­de výrazná před­sta­ve­ní a ukáz­ky z chys­ta­ných insce­na­cí ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ré letos popr­vé dopl­ní také uměl­ci z Blíz­ké­ho výcho­du. Fes­ti­val zahá­jí insce­na­ce Gra­ce mezi­ná­rod­ně uzná­va­né­ho sou­bo­ru Hodworks výraz­né evrop­ské cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód. Sobot­ní Baza­ar, pře­hlíd­ka prá­vě vzni­ka­jí­cích pro­jek­tů, nabíd­ne excen­t­ric­ké­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar Fes­ti­val 2019 uve­de pro­vo­ka­tiv­ní umělce

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Opojný orient na prknech Královské opery v Londýně

Iko­nic­kým rus­kým bale­tem Baja­dé­ra pokra­ču­je sezó­na přímých pře­no­sů z Krá­lov­ské ope­ry v Lon­dýně. Od 13. do 26. lis­to­pa­du bude opoj­ný ori­entální svět kla­sického díla k vidě­ní také ve vybra­ných čes­kých kinech. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dnes startují v Praze čtyřdenní oslavy Mezinárodního dne flamenka

Fla­men­ko v nej­růz­něj­ších podo­bách při­ná­ší do hlav­ní­ho měs­ta od čtvrt­ka 22. do nedě­le 25. lis­to­pa­du Fes­ti­val Den fla­men­ka. Na osla­vách Mezi­ná­rod­ní­ho dne fla­men­ka, kte­ré nás na čty­ři dny pře­ne­sou do pro­slu­ně­né Anda­lusie, uchvá­tí návštěv­ní­ky zpěv, tanec i hud­ba v podá­ní fla­men­ko­vých hvězd ze Špa­něl­ska i dal­ších zemí. Letos se v Pra­ze před­sta­ví ve svě­to­vé pre­mi­é­ře taneč­ní­ho před­sta­ve­ní s názvem Pra­men mexic­ká krás­ka… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dnes star­tu­jí v Pra­ze čtyř­den­ní osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne flamenka

Publikováno
V rubrikách Aktuality