The Veil: Australané za závojem 

Svě­to­vá pre­mi­é­ra aus­tra­l­sko-čes­­ké­­ho kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu The Veil (přel. Závoj) v režii Joshuy Hoa­re­ho se ode­hrá­la posled­ní květ­no­vý den v trut­nov­ském mul­ti­funkč­ním sále UFFO. Novin­ka, jed­nak vrchol čtr­nác­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su Cir­kU­FF, ale také komor­ní umě­lec­ký počin pro nároč­né­ho divá­ka, neo­ká­za­lým způ­so­bem pro­po­ji­la svět fyzic­kých výko­nů a kla­sic­ké hud­by. Zákla­dem insce­na­ce byl totiž Requi­em Gab­rie­la Fauré­ho z 19. sto­le­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Veil: Aus­tra­la­né za závojem 

Australský cirkus v Trutnově: CirkUFF & CZirkidz 

V pod­hůří Krko­noš se kaž­do­roč­ně na pře­lo­mu květ­na a červ­na koná Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cir­kU­FF, letos od stře­dy 29.5. do pát­ku 2.6. Zásad­ním středo­bo­dem veš­ke­ré­ho dění je mul­ti­funkč­ní kul­tur­ní cen­t­rum UFFO, kte­ré navíc od led­na 2024 roz­ší­ři­lo řadu regi­o­nál­ních tré­nin­ko­vých cen­ter nové­ho cir­ku­su, a to díky uni­kát­ní spo­lu­prá­ci s aus­tral­skou ško­lou Cir­ki­dz. Reži­sér a umě­lec­ký ředi­tel part­ner­ské orga­ni­za­ce Joshua… Pokra­čo­vat ve čte­ní Aus­tral­ský cir­kus v Trut­no­vě: Cir­kU­FF & CZirkidz