Konzervatoř Taneční centrum Praha slaví třicáté výročí svého založení

Pra­ha, 13. květ­na 2024 – Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha letos sla­ví význam­ný mil­ník své his­to­rie, uply­nu­lo tři­cet let od chví­le, kdy se tato vzdě­lá­va­cí a umě­lec­ká insti­tu­ce trans­for­mo­va­la na kon­zer­va­toř. Tato eta­pa tvo­ří dru­hou polo­vi­nu jeho dosa­vad­ní exis­ten­ce. Tra­di­ce Taneč­ní­ho cen­t­ra Pra­ha sahá až do roku 1961 – teh­dy v under­groun­du a poz­dě­ji, pod zášti­tou Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a řady zahra­nič­ních odbor­ní­ků, postup­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kon­zer­va­toř Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha sla­ví tři­cá­té výro­čí své­ho založení