Alexander Vantournhout / not standing: Foreshadow

𝙁𝙤𝙧𝙚𝙨𝙝𝙖𝙙𝙤𝙬: vytvo­ři­li a hra­jí Noé­mi Devaux, Axel Gué­rin, Patryk Kłos, Nick Roba­ey, Jos­se Roger, Emmi Väisänen/Margaux Lissan­dre, Esse Van­der­bru­g­gen & Ale­xan­der Van­­tour­­nhou­­t/Chia-Hung Chung. @pzazz.theater

Geometrie má talent

Zákou­tí soci­ál­ních sítí a hlav­ně virál­ní videa. Tako­vý může být osud spous­ty kolek­ti­vů, kte­ré se vyda­li na talen­to­vé sou­tě­že a pak svůj um roz­ši­řu­jí pro­střed­nic­tvím dal­ších plat­fo­rem než jenom té tele­viz­ní. Tako­vou par­tou jsou i fran­couz­ský kolek­tiv Géo­métrie Vari­a­ble, kte­rý se obje­vil napří­klad v Ame­ri­ka má talent.

Když architekturu tančí žena

Když se umě­lec­ké oblas­ti tvůr­čím způ­so­bem pro­stu­pu­jí, vzni­ka­jí oje­di­ně­lé tva­ry. Mla­dé­mu reži­sé­ro­vi Henrique Pino­vi se to poda­ři­lo ve fil­mu Maté­ria em Aves­so, kte­rý před­sta­vu­je prá­ci por­tu­gal­ské­ho archi­tek­ta Aire­se Mate­u­se. Vytvo­řil neo­by­čej­nou fil­mo­vou poezii o archi­tek­tu­ře, kte­rou zosob­ňu­je tan­čí­cí žena. Hlav­ní roli tu pak hra­jí pro­stor, pohyb, člo­věk a pří­ro­da. Film z roku 2017 bude uve­den v rám­ci fes­ti­va­lu Film… Pokra­čo­vat ve čte­ní Když archi­tek­tu­ru tan­čí žena

Na Novém Zélandu se vyrovnávají s terorem. Tancem.

Horeč­ka. Hněv. Pocit bez­mo­ci. Těž­ko si před­sta­vit situ­a­ci (dou­fám, že ješ­tě na dlou­ho ne, ale vzpo­meň­me na Uher­ský Brod rok 2015), kdy osa­mě­lý stře­lec zaú­to­čí v Čes­ké repub­li­ce. Jak se s tím vyrov­nat? Jak utr­pe­ní obě­tí i bliž­ních, zažít a… pochopit.

Svobodné umění. Kalašnikov.

Kdo by to byl býval věřil, že se v roce 2018 bude­me bavit o svo­bo­dě umě­ní. A já se ptám? Pře­hnal to Chil­dish Gam­bi­no nebo­li rap­per, herec a komik Donald Glo­ver když zob­ra­zil trum­pov­skou Ame­ri­ku jako apo­ka­lyp­tic­kou? Může si to dovo­lit v čase pre­zi­den­ta, kte­rý jak sli­bo­val, tak činí Ame­ri­ku větší?