Daria Koval bojuje s démony a tančí emotivní modernu

Darja Koval z Dně­p­ru je nada­ná cho­re­o­gra­f­ka, kte­rá vytvo­ři­la mno­ho zají­ma­vých pro­jek­tů a nezná slo­vo „odpo­či­nek“. Na jeviš­ti pořa­du Tanec. World of Dan­ce 1. sezó­ny bude taneč­ni­ce vyprá­vět svůj vlast­ní dojem­ný pří­běh o boji s per­fek­ci­o­nis­mem a sku­teč­nou nemocí.

Amul Dãnapati 

Amul Dãna­pa­ti pro­jíž­dě­la Nepá­lem a — byli jsme a jsme v úža­su — co s sebou při­vez­la:Dămu­la Dăpu­lo­vá nám při­nes­la abs­trakt­ní a neko­neč­né per­spek­ti­vy pohy­bu a per­for­man­ce, tvůr­čí nápa­dy na sou­čas­ný tanec a neko­neč­nou ener­gii, s níž se nám věno­va­la a zapo­ji­la nás do své­ho expe­ri­men­to­vá­ní.Ame­lie, Kaalo.101 ti děku­je od pří­ze­mí až po stře­chu za všech­nu inspi­ra­ci a nápa­dy, kte­ré jsi sem vnesla.

Iraly Yanez

Před čtr­nác­ti lety zma­ři­la zblou­di­lá kul­ka Ira­ly Yane­zo­vé její tou­hu stát se pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­cí, když jí zlo­mi­la dva obrat­le a zane­cha­la ji do kon­ce živo­ta ochr­nu­tou.Nyní se však mla­dá vene­zu­el­ská taneč­ni­ce věnu­je své celo­ži­vot­ní váš­ni na inva­lid­ním vozí­ku — a dou­fá, že se její kari­é­ra vrá­tí na správ­nou ces­tu — díky sou­bo­ru sou­čas­né­ho tan­ce, kte­rý pomá­há lidem s posti­že­ním vystu­po­vat v diva­dlech a povznést… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ira­ly Yanez

Martin Kilvády

Mar­tin Kil­vá­dy se naro­dil v roce 1974 v Ban­ské Bys­tri­ci na Slo­ven­sku, kde vystu­do­val střed­ní ško­lu. Násled­ně se zapsal do pro­gra­mu vzdě­lá­vá­ní uči­te­lů sou­čas­né­ho tan­ce na Uni­ver­zi­tě Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­vě, Ško­le hudeb­ních a dra­ma­tic­kých umě­ní, kde zís­kal titul „Mas­ter of Arts”. Cho­re­o­gra­fo­vé a peda­go­go­vé, kte­ří nej­ví­ce ovliv­ni­li jeho dal­ší taneč­ní vývoj, jsou Jan Durov­čík, Mirosla­va Ková­řo­vá a Libor Vacu­lík. V letech 1992 – 1996… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mar­tin Kilvády

Yasmina Yahatiene: FRACTURE

Oce­ňo­va­né dílo pro mla­dé vyprá­ví rodin­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se mezi alžír­skou vál­kou a vítěz­stvím Fran­cie na mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le v roce 1998 — chyt­ré a poutavé.

Caterina Marino: Still alive

Kde se bere neschop­nost před­sta­vit si budouc­nost? Inspi­ro­ván tex­tem Rea­lis­mus kapi­ta­lis­mu od filo­zo­fa Mar­ka Fishe­ra se hlav­ní hrdi­na s iro­nií a čer­ným humo­rem zabý­vá téma­tem dušev­ní­ho zdra­ví jako pro­blé­mu, kte­rý je tře­ba ana­ly­zo­vat v poli­tic­kém a soci­ál­ním svět­le. Cate­ri­na Mari­no absol­vo­va­la v roce 2014 herec­tví na diva­del­ní ško­le Alessan­d­ra Galan­te Garro­ne v Bolo­ni. V roce 2018 spo­luza­lo­ži­la sou­bor Binario1310. V roce 2021 zís­ka­la zvlášt­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cate­ri­na Mari­no: Still alive

Rébecca Chaillon / Santarcangelo Festival 2023

Whi­tewa­shing je postup, kdy bílí her­ci hra­jí role postav z jiných etnic­kých sku­pin. Rébec­ca Chaillon zde za pou­ži­tí stej­né­ho ter­mí­nu — sbi­an­ca­men­to — expe­ri­men­tu­je s pra­xí běle­ní ple­ti v kon­krét­ních ter­mí­nech a zkou­má poli­tic­kou sílu tako­vé­ho ges­ta. Chaillon v tom­to díle zkou­má ambi­va­lent­ní napě­tí, kte­ré zaží­vá žena tma­vé ple­ti v bílé spo­leč­nos­ti, mezi tím, že je uklí­zeč­kou, a tím, že peču­je o své tělo, o své já. Rébec­ca… Pokra­čo­vat ve čte­ní Rébec­ca Chaillon / San­tar­ca­n­ge­lo Fes­ti­val 2023

Saburo Murakami — muž procházející papírovými zástěnami

Zná­te japon­ské­ho uměl­ce Sabu­ra Mura­ka­mi­ho? Člen ósac­ké hap­pe­nin­go­vé a umě­lec­ké sku­pi­ny Gutai Bidžut­su Kjó­kai (Gutai Biju­t­su Kyo­kai, dosl. Kon­krét­ní umě­lec­ká aso­ci­a­ce) a je zná­mý pře­de­vším svý­mi per­for­man­ce­mi pro­la­mo­vá­ní papí­ru (kami-jabu­­ri), při nichž pro­rá­žel kraf­to­vý papír napnu­tý na vel­kých dře­vě­ných rámech. Pro­la­mo­vá­ní papí­ro­vých zástěn je kano­nic­kým dílem v ději­nách japon­ské­ho pová­leč­né­ho umě­ní a per­for­man­ce art.

Lawrence Malstaf: Shrink (2010)

Shrink © Lawrence Malstaf

Tvor­ba Lawren­ce Mal­sta­fa je fas­ci­nu­jí­cím roz­po­rem mezi vědou a tech­no­lo­gií, kte­rý čas­to vytvá­ří smys­lo­vé zážit­ky, jež se vymy­ka­jí inte­lek­tu­ál­ní ana­lý­ze. Toto oce­ně­né před­sta­ve­ní Shrink vyzva­lo divá­ky k pře­mýš­le­ní a ana­lý­ze lid­ské podo­by, když byli dob­ro­vol­ní­ci zaba­le­ni do plas­to­vé­ho koko­nu, sym­bo­lu potře­by ochra­ny lid­stva i jeho ohro­že­ní v boji o pře­ži­tí. Pro veřej­nost to byla jedi­neč­ná pří­le­ži­tost nechat se ver­ti­kál­ně zavě­sit a vaku­o­vě… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lawren­ce Mal­staf: Shrink (2010)