Divadlo Ponec představilo svou novou uměleckou radu pro rok 2025

dnes v 9.00 pro­běh­la v kavár­ně Ponre­po dis­ku­se s novou Umě­lec­kou radou diva­dla PONEC ve slo­že­ní Dag­mar Bed­nári­ko­vá, Syl­va Šaf­ko­vá a Hon­za Malík, kte­ří budou nyní stát za umě­lec­kým smě­řo­vá­ním diva­dla PONEC. Pří­tom­na byla i zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka orga­ni­za­ce Tanec Pra­ha a diva­dla PONEC Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a její tým.

„Když mě Yvo­na Kre­u­zman­no­vá oslo­vi­la, pocho­pi­la jsem, že diva­dlo PONEC je pře­tí­že­né. Budu v Umě­lec­ké radě půso­bit pře­de­vším jako pro­dukč­ní a orga­ni­zač­ní ele­ment,” řek­la na setká­ní Dag­mar Bed­nári­ko­vá, kte­rá byla oslo­ve­na pří­mo Yvo­nou Kreuzmannovou.

Syl­va Šaf­ko­vá a Hon­za Malík se při­hlá­si­li do Umě­lec­ké rady pro­střed­nic­tvím Open Callu a násled­ně byli vybráni.

„Všech­ny změ­ny v diva­dle PONEC jsem sle­do­val z dál­ky, pro­to­že jsem z něj jako tvůr­ce ode­šel téměř před dvě­ma lety. Scé­nu sle­du­ji, jsem s ní spja­tý přes dva­cet let a chá­pu moje nové půso­be­ní v Umě­lec­ké radě jako dal­ší krok, jak při­spí­vat k roz­vo­ji nezá­vis­lé scé­ny,” pozna­me­nal Hon­za Malík a pokra­čo­val: „Vní­mám nená­pad­nou spoj­ni­ci diva­dla PONEC s kon­zer­va­to­ří Dun­can cen­t­re a HAMU. Zají­má mě mož­nost roz­ví­jet poten­ci­ál mla­dých umělců.“

„Půso­bím v Pra­ze jako cho­re­o­gra­f­ka a zají­mám se o sou­čas­nou taneč­ní scé­nu jako celek. Vní­mám svo­je půso­be­ní v Umě­lec­ké radě jako pod­po­ru uměl­cům. Ráda bych byla jejich hla­sem i pomoc­nou rukou,” při­da­la se Syl­va Šafková.

Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, kte­rá není člen­kou Umě­lec­ké rady, vysvět­li­la, že ke zří­ze­ní Umě­lec­ké rady se roz­hod­la po vzo­ru vel­kých taneč­ních domů v zahra­ni­čí. Umě­lec­ká rada nyní vyhlá­si­la Open Call – výzvu pro uměl­ce, kte­ří se mohou při­hlá­sit se svý­mi cho­re­o­gra­fie­mi do dra­ma­tur­gie příští sezó­ny. V novém roce se chys­tá sedm pre­mi­ér. Jed­na z nich bude i pre­mi­é­ra rezi­denč­ní­ho uměl­ce. Ten­to post je v diva­dle PONEC nový a v roce 2025 jím bude reno­mo­va­ná uměl­ky­ně Nata­ša Novotná.

Pod­po­ra nových talen­tů, reflexe sou­čas­ných témat či diver­zi­ta jsou v hle­dáč­ku Umě­lec­ké rady diva­dla PONEC pro rok 2025

PONEC / Tanec Pra­ha pozval zástup­ce médií na sní­da­ni s Umě­lec­kou radou, kte­rá je při­pra­ve­na odpo­ví­dat na otáz­ky k dra­ma­tur­gic­kým plá­nům diva­dla. Dag­mar Bed­nári­ko­vá, Syl­va Šaf­ko­vá a Hon­za Malík vedou od 22. dub­na dis­ku­se s inter­ním týmem diva­dla PONEC, kte­ré smě­řo­va­ly ke spe­ci­fi­ka­ci základ­ních kri­té­rií pro výběr nových pro­jek­tů na rok 2025:

- pod­po­ra nových talen­tů, zamě­ře­ní na mla­dou gene­ra­ci ved­le spo­lu­prá­ce s již etablo­va­ný­mi uměl­ci či soubory,

- reflexe sou­čas­ných témat a originalita,

- tema­tic­ká diverzita,

- expe­ri­men­ty s for­má­ty před­sta­ve­ní: site spe­ci­fic, netra­dič­ní vyu­ží­vá­ní prostor,

- spo­lu­prá­ce s jiný­mi umě­lec­ký­mi obory,

- zahra­nič­ní spolupráce.

V roce 2025 má diva­dlo PONEC zájem i záva­zek uvést až 7 pre­mi­ér. Vět­ši­nu pro­jek­tů bude Umě­lec­ká rada vybí­rat na zákla­dě Open Callu, kte­rý prá­vě běží, a to do kon­ce květ­na 2024. Výběr plá­nu­je dokon­čit ke 14. červ­nu. Záro­veň oslo­vu­je kon­krét­ní uměl­ce a počí­tá s pod­po­rou mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce s důra­zem na blíz­ké země, kde je situ­a­ce nezá­vis­lé scé­ny výraz­ně slo­ži­těj­ší (Vise­grad, Ukrajina). 

„Před­mě­tem dis­ku­sí je způ­sob uvá­dě­ní insce­na­cí, jak vytvo­řit opti­mál­ní pod­mín­ky pro tvůr­čí pro­ces ve stu­diu, pro­stor a čas v samot­ném diva­dle, jak při­stu­po­vat k reprí­zo­vá­ní způ­so­bem, kte­rý bude funkč­ní a záro­veň vyho­vu­jí­cí pro uměl­ce. Zva­žu­je­me únos­ný počet pre­mi­ér pro dal­ší obdo­bí od roku 2026. Důle­ži­tá pro nás budou setká­vá­ní a ote­vře­né dis­ku­se s uměl­ci – ať už nyní zapo­je­ný­mi, nebo zva­žu­jí­cí­mi budou­cí spo­lu­prá­ci s diva­dlem,“ říká Syl­va Šafková.

„Oslo­vu­je­me uměl­ce růz­ných gene­ra­cí a jde nám jed­no­znač­ně o ote­vře­nou komu­ni­ka­ci. Jsou to i finanč­ní mož­nos­ti, resp. škr­ty, kte­ré vedou k reduk­ci reper­toá­ru, ovšem za cenu více pro­sto­ru a času na tvůr­čí pro­ces, což pova­žu­je­me za pří­nos­né,“ kon­sta­tu­je Dag­mar Bednáriková.

„Sle­du­je­me mla­dá nezá­vis­lá usku­pe­ní a sou­bo­ry, dále i absol­vent­ská před­sta­ve­ní taneč­ních škol, abychom se moh­li vrá­tit ke kon­cep­tu tzv. divo­ké kar­ty. Ved­le toho uva­žu­je­me, jak spo­lu­pra­co­vat i s celou domá­cí sítí ZUŠ (základ­ní umě­lec­ké ško­ly), ve kte­ré půso­bí mno­zí taneč­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé aktiv­ní také z půso­be­ní v diva­dle PONEC,“ dodá­vá Hon­za Malík. 

Open Call na pro­jek­ty s pre­mi­é­rou v roce 2025 nabí­zí vybra­ným zájem­cům 4 týd­ny zkou­še­ní ve Stu­diu Kre­nov­ka a jeden týden v diva­dle PONEC včet­ně tech­nic­ké pod­po­ry. Umě­lec­ká rada má zájem sle­do­vat tvůr­čí pro­ces, posky­to­vat zpět­nou vazbu, umož­ňo­vat pre­zen­ta­ce „work in pro­gress“, to vše za stan­dard­ních pod­mí­nek, jaké diva­dlo dosud nabí­ze­lo (pro­sto­ro­vé záze­mí, tech­nic­ký sup­port, pří­spě­vek na hono­rá­ře a podíl ze vstup­né­ho, pod­po­ra propagace).

Dal­ší deba­tu vede Umě­lec­ká rada k téma­tu „rezi­denč­ní umě­lec“, kte­rý by měl mít nad­stan­dard­ní pod­mín­ky po celý rok, mož­nost nejen uvést pre­mi­é­ru, ale také úzce spo­lu­pra­co­vat na komu­nit­ních akti­vi­tách Tan­ce Pra­ha (Zažít měs­to jinak, Žiž­kov­ské mezi­dvor­ky apod.), být jakousi „tvá­ří diva­dla“. Tato nabíd­ka se týká jed­né vybra­né osob­nos­ti, kte­rá již má zku­še­nos­ti a všich­ni čle­no­vé rady se na ní shod­nou. V tuto chví­li již zná­me jmé­no na rok 2025 – Nata­ša Novot­ná a jed­ná­me s kon­krét­ní uměl­ky­ní na rok 2026.

Více o osob­nos­tech Umě­lec­ké rady diva­dla PONEC:

MgA. Dag­mar Bed­nári­ko­vá, Ph.D.

Je absol­vent­kou Kated­ry pro­duk­ce DAMU v Pra­ze a násled­ně dok­tor­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu na Diva­del­ní fakul­tě JAMU v Brně. V pra­xi se zamě­řo­va­la na pro­duk­ci diva­del­ních pro­jek­tů alter­na­tiv­ní čino­hry, poz­dě­ji na pohy­bo­vé diva­dlo a sou­čas­ný cir­kus. Uply­nu­lých 15 let se věnu­je říze­ní kul­tur­ní­ho cen­t­ra KD Mlejn, kde se ved­le pohy­bo­vé­ho diva­dla, sou­čas­né­ho cir­ku­su a tan­ce spo­ju­je také diva­dlo, hud­ba a komu­ni­ta. Je člen­kou pre­zi­dia ITI, kte­ré se jako zastřešu­jí­cí plat­for­ma pro scé­nic­ká umě­ní věnu­je stra­te­gic­kým téma­tům, jako je Sta­tus uměl­ce, VKI (Veřej­ná kul­tur­ní insti­tu­ce) a podob­ně. Zájmem Dag­mar Bed­nári­ko­vé je pro­po­jo­vá­ní Pra­hy s dal­ší­mi regi­o­ny pro­střed­nic­tvím Aso­ci­a­ce kul­tur­ních cen­ter ČR a celo­svě­to­vé orga­ni­za­ce ASSITEJ, kte­rá pod­po­ru­je diva­dlo pro děti a mlá­dež. Netra­dič­ní diva­dlo, tanec a cir­kus jsou pro ni hlav­ní­mi nosi­te­li mož­nos­tí spo­lu­prá­ce a tvůr­čí­ho roz­vo­je v domá­cím i mezi­ná­rod­ním prostředí.

Dagmar_Bednarikova_foto_Vojtech_Brtnicky.

MgA. Syl­va Šafková

Tanec stu­do­va­la od roku 1994 na kon­zer­va­to­ři v Brně a poté na praž­ské Taneč­ní kon­zer­va­to­ři. V letech 2000 – 2002 pokra­čo­va­la ve stu­di­ích na Éco­le-ate­lier Rud­ra Béjart Lausan­ne, kde se sta­la inter­pret­kou Béjart Ballet Lausan­ne (2001) a násled­ně sou­bo­ru Com­pag­nie M – Mau­ri­ce Béjar­ta v Lausan­ne (2002 – 2003). V Pra­ze půso­bi­la jako sólist­ka Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu Stát­ní ope­ry (2004 – 2005) či demisó­list­ka Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla (2005 – 2013). Ved­le inter­pre­tač­ní prá­ce se zača­la věno­vat také cho­re­o­gra­fii (Cum­bia, Sim­ple sym­pho­ny for three, Fuga, Zinin, Cia­co­na, Zámě­na, Tri­ang, We are all same yet dif­fe­rent), jejíž stu­di­um na praž­ské HAMU ukon­či­la v roce 2009. V Pra­ze spo­lu­pra­co­va­la s něko­li­ka taneč­ní­mi sou­bo­ry (Praž­ský komor­ní balet, Dek­ka­dan­cers a Bohe­mia Balet). Pro Diva­dlo F. X. Šal­dy v Liber­ci vytvo­ři­la celo­ve­čer­ní balet Alen­ka v říši divů (2016).

Od roku 2015 spo­lu­pra­cu­je se sou­bo­rem Dan­ce Com­pa­ny Nani­ne Linning/Theater Hei­del­berg, kde v letech 2016 – 2017 půso­bi­la jako rehear­sal direc­tor a asi­s­tent­ka cho­re­o­gra­fie. V roce 2018 se zúčast­ni­la semi­fi­ná­le mezi­ná­rod­ní cho­re­o­gra­fic­ké sou­tě­že v Han­no­ve­ru se svou cho­re­o­gra­fií Off – Balan­ce, kte­rou vytvo­ři­la v roce 2017 v Man­nhe­i­mu. Od roku 2019 půso­bí jako umě­lec­ká asi­s­tent­ka cho­re­o­gra­fa a umě­lec­ké­ho ředi­te­le sou­bo­ru 420PEOPLE Vác­la­va Kune­še. Pro sou­bor 420PEOPLE vytvo­ři­la cho­re­o­gra­fie INspi­ra­Ce, Why things go wrong (duet byl vybrán mezi 20 nej­za­jí­ma­věj­ších děl evrop­ské plat­for­my Aerowa­ves: Twen­ty 2024), HeArt of Noi­se nebo taneč­ní film Throu­gh Glass, kte­rý zís­kal hlav­ní cenu Pick of the fest Award na taneč­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Los Angeles.

Hon­za Malík

Přes dva­cet let půso­bí v Čechách jako umě­lec na vol­né noze (taneč­ník, peda­gog, pří­le­ži­tost­ný cho­re­o­graf, pro­dukč­ní a mana­žer). V roce 1999 absol­vo­val Kon­zer­va­toř Dun­can cen­t­re, kde je aktu­ál­ně peda­go­gem a umě­lec­kým koor­di­ná­to­rem (od r. 2007). Je dra­ma­tur­gem Nu Dan­ce Fes­ti­va­lu v Bra­ti­sla­vě (od r. 2017) a čle­nem odbor­né komi­se slo­ven­ské­ho Fon­du na pod­po­ru umě­ní. Vede umě­lec­ké usku­pe­ní PULSAR (od r. 2016), v rám­ci kte­ré­ho rea­li­zo­val tvor­bu cho­re­o­gra­fa Micha­la Záho­ry a spo­lu s dra­ma­tur­gy­ní Tere­zou Krčá­lo­vou při­pra­vo­val poči­ny, kte­ré ino­va­tiv­ně při­stu­pu­jí k situ­a­ci na taneč­ní scé­ně a posi­lu­jí pro­gre­siv­ní vývoj taneč­ní­ho obo­ru (např. umě­lec­ká setká­vá­ní Ulov rea­li­tu! 1 – 6, mezi­o­bo­ro­vá kon­fe­ren­ce Role uměl­ce dnes, road­show série Cho­re­o­graf v rin­gu 1st – 9th round i slo­ven­ská adap­ta­ce Cho­re­o­graf v rin­gu via Bra­ti­sla­va 1st – 7th round). Byl u zro­du sou­bo­ru NANOHACH, kte­rý v letech 2004 – 2016 umě­lec­ky vedl. Jako ini­ci­á­tor mno­ha pro­jek­tů sou­čas­né­ho tan­ce rea­li­zo­val desít­ky před­sta­ve­ní svých kole­gů, tři série debat Mluv­me o tan­ci, taneč­ní pro­gram na Fes­ti­va­lu Pra­gue Pri­de (2011 – 2022). Je lek­to­rem růz­ných vzdě­lá­va­cích semi­ná­řů pro taneč­ní­ky, peda­go­gy nebo účast­ní­ky taneč­ních pře­hlí­dek dětí a mlá­de­že napříč čes­ký­mi regi­o­ny. Obdr­žel oce­ně­ní Osob­nost roku (Pocty fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, 2014) a Taneč­ní mana­žer roku (Čes­ká taneč­ní plat­for­ma, 2017).

H.Malik_foto-Anna-Benhakova.

O diva­dle PONEC

PONEC – diva­dlo pro tanec je uni­kát­ní scé­nou pro sou­čas­ný tanec s veš­ke­rý­mi pře­sa­hy toho­to žán­ru do dal­ších umě­lec­kých oblas­tí. Již 23. rokem se podí­lí na tvor­bě a vzni­ku nových pro­gre­siv­ních taneč­ních děl, zejmé­na jako kopro­du­cent. Dává pro­stor domá­cím uměl­cům a záro­veň roz­ši­řu­je mož­nos­ti mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce, v nepo­sled­ní řadě pod­po­ru­je ukra­jin­ské uměl­ky­ně. Oslo­vu­je i dět­ské a mla­dé divá­ky a věnu­je vel­kou pozor­nost tvor­bě inter­ak­tiv­ních před­sta­ve­ní pro ško­ly a rodiny. 

PONEC pro­vo­zu­je Tanec Pra­ha z.ú. za finanč­ní pod­po­ry Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Měst­ské čás­ti Pra­ha 3, EU pro­střed­nic­tvím Národ­ní­ho plá­nu obno­vy a Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a dal­ších. Je čle­nem Euro­pe­an Dan­ce Deve­lo­p­ment Network. 

Tanec Pra­ha z.ú. je part­ne­rem pro­jek­tu Kre­nov­ka. Spo­leč­nost SUDOP Real na revi­ta­li­za­ci used­los­ti zís­ka­la grant z Islan­du, Lich­ten­štejn­ska a Nor­ska v rám­ci Fon­dů EHP 2014 – 21. 

Kon­tak­ty

Ofi­ci­ál­ní web: www.divadloponec.cz

FB: https://www.facebook.com/divadloponec

Medi­ál­ní ser­vis: 2media.cz, s.r.o.

Mar­ké­ta Faus­to­vá, marketa@2media.cz, tel: 722 119 091

Simo­na Andě­lo­vá, simona@2media.cz, tel: 775 112 857

www.2media.czwww.facebook.com/2media.czwww.instagram.com/2mediacz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *