Festival AKCENT: Living Dance Studio: RED

25. a 26. říj­na, 20.00 Diva­dlo Archa Před­sta­ve­ní RED zís­ka­lo od své pre­mi­é­ry v roce 2015 věhlas na hlav­ních evrop­ských scé­nách. Kro­mě jiné­ho bylo uve­de­no napří­klad na loň­ském paříž­ském Pod­zim­ním fes­ti­va­lu. V letoš­ním roce jej uvá­dí i fes­ti­val Akcent 25. a 26. říj­na v Diva­dle Archa.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2018

25. říj­na – 8. pro­sin­ce, Diva­dlo Archa Jaká je cena živo­ta a co jsme ochot­ni obě­to­vat? Jak hlu­bo­ce se do nás vepi­su­jí spo­leč­ná his­to­rie a paměť? Co jsou tabu dneška a jak se k nim vzta­hu­je­me? Jak se vyrov­ná­vá­me s kom­plexy minu­los­ti? Kam smě­řu­je budouc­nost teri­to­ria zva­né­ho Evro­pa a co zby­lo ze snu o moder­ni­tě z roku 1918? Osmý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val doku­men­tár­ní­ho diva­dla – AKCENT 2018

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dej si pohoff babi

Radost­né, či spí­še tan­cu­jí­cí, babič­ky z insce­na­ce Dan­cing Grad­mo­thers korej­ské cho­re­o­gra­f­ky Eun-Me Ahn pro­půj­či­ly vizu­á­lu letoš­ní­ho roč­ní­ku svou podo­bu. Divá­ky pozva­ly na divo­tvor­nou tech­no pár­ty kon­čí­cí lehce zma­teč­nou kocovinou. 

Kanadská choreografka Daina Ashbee zahájí 10. ročník festivalu Nultý bod 2018

Zahra­nič­ním hos­tům letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Nul­tý bod domi­nu­je kanad­ská taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Dai­na Ashbee, kte­rá fes­ti­val odstar­tu­je 16. čer­ven­ce ve 20 hodin v Diva­dle v Celet­né. Ashbee dva­krát vyhrá­la Prix de la dan­se de Mon­tré­al. Pres­tiž­ní němec­ký taneč­ní maga­zín TANZ ji zařa­dil mezi 25 nej­za­jí­ma­věj­ších mla­dých uměl­ců roku 2017 a ame­ric­ká pub­li­ka­ce DANCE 2018 ji zařa­di­la mezi 30 vychá­ze­jí­cích hvězd… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kanad­ská cho­re­o­gra­f­ka Dai­na Ashbee zahá­jí 10. roč­ník fes­ti­va­lu Nul­tý bod 2018

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Začíná festival Ibérica.

Fes­ti­val ibe­ro­a­me­ric­ké kul­tu­ry Ibé­ri­ca začí­ná v Brně už tuto stře­du. Nabíd­ne gala­kon­cert, duo Cor­tés & Gallar­do, gastro­no­mic­kou fies­tu, výsta­vu obra­zů a mno­hé dal­ší. V Gale­ry­ji 9 jej zahá­jí ver­ni­sáž výsta­vy kolum­bij­ské­ho uměl­ce Zamo Tama­ye, kte­rý bude osob­ně pří­to­men a návštěv­ní­ci budou mít díky acti­on pain­tingu mož­nost na živo vidět, jak jeho mal­by vzni­ka­jí. Večer při­jde na řadu prv­ní kon­cert. V čes­ké pre­mi­é­ře se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Začí­ná fes­ti­val Ibérica.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mířím někam nebo nikam?

Dvě ženy na téměř prázd­ném jeviš­ti a vel­ká sna­ha o něco, ale o co? Mož­ná o nic. Reži­sér­ka a cho­re­o­gra­f­ka Kari­ne Pon­ties spo­ju­je schop­nos­ti, těles­né před­po­kla­dy i při­ro­ze­nou komi­ku Pet­ry Tej­no­ro­vé a Tere­zy Ondro­vé v pro­jek­tu s názvem Same same, inspi­ro­va­ném čás­teč­ně osob­nos­tí a herec­tvím ame­ric­ké­ho fil­mo­vé­ho komi­ka Bus­te­ra Keatona.

Harmonie plechu.

Prů­mys­lo­vé zóny cha­rak­te­rem své exis­ten­ce, svým úče­lem, mate­ri­á­lem, bar­vou i mírou nebez­pe­čí, kte­ré v nich před­sta­vu­je pohyb, nepů­so­bí zrov­na jako důvě­ry­hod­né, nebo snad kom­fort­ní mís­to k poby­tu. Vní­má­­me-li je však z jiné­ho úhlu pohle­du, mohou v sobě skrý­vat tajem­ství, dob­ro­druž­ství, vzru­še­ní a tře­ba i dět­skou tou­hu po obje­vo­vá­ní, kte­rou jsme jako děti zaží­va­ly na vra­ko­viš­tích nebo zří­ce­ni­nách zahrad­ních chatek.