Festival Mezinárodní týdny tance zahájí gala představení mladých talentů v Divadle na Vinohradech

Palucca © Ida Zenna

Blí­ží se osmatři­cá­tý roč­ník Mezi­ná­rod­ních týd­nů tan­ce, nej­star­ší­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho taneč­ní­ho umě­ní ve střed­ní Evro­pě. Vel­ký taneč­ní svá­tek odstar­tu­je gala před­sta­ve­ní, kte­ré se usku­teč­ní v nedě­li 21. dub­na 2024 od 19 hodin v praž­ském Diva­dle na Vino­hra­dech. Dra­ma­tur­gie slav­nost­ní­ho veče­ra, pořá­da­né­ho kon­zer­va­to­ří Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, je zamě­ře­na pře­de­vším na špič­ko­vé mla­dé čes­ké uměl­ce a umě­lec­ké pro­jek­ty domá­cích i zahra­nič­ních kon­zer­va­to­ří a aka­de­mií. Na jed­nom jeviš­ti… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce zahá­jí gala před­sta­ve­ní mla­dých talen­tů v Diva­dle na Vinohradech

Česká pantomima opět v zahraničí: Radim Vizváry na prestižním Belgrade Dance Festival

Radim Vizváry © Dušan Vukić

Před­ní čes­ký mim Radim Vizvá­ry vystou­pil na 21. roč­ní­ku Bel­gra­de Dan­ce Fes­ti­val, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších evrop­ských taneč­ních fes­ti­va­lů. Ve dnech 19. a 20. břez­na zde ode­hrál svou slav­nou insce­na­ci Sólo, stal se tak prv­ním uměl­cem, kte­rý zde pub­li­ku před­sta­vil umě­ní pan­to­mi­my a tepr­ve čtvr­tým čes­kým auto­rem, jehož dílo bylo na fes­ti­va­lu uve­de­no. Úspěš­ným vystou­pe­ním před­chá­ze­la i tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro srb­ská… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká pan­to­mi­ma opět v zahra­ni­čí: Radim Vizvá­ry na pres­tiž­ním Bel­gra­de Dan­ce Festival

Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění II.: Feministická politizace v praxi

Dance Floor©Dana Maxim

Mezi prv­ní­mi tře­mi zaha­jo­va­cí­mi per­for­man­ce­mi 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­val může­me vysle­do­vat spo­leč­ný znak pozná­vá­ní, vychá­ze­jí­cí­ho z umě­lec­ké­ho výzku­mu. Jed­not­li­vé uměl­ky­ně se ve svých per­for­man­cích dotý­ka­jí témat mocen­ských vzta­hů, vede­ných vál­kách, kli­ma­tic­ké kri­zi nebo posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Per­for­mer­ky spo­ju­je těles­ná zku­še­nost, z níž čer­pa­jí a pře­dá­va­jí zís­ka­né poznatky pro­střed­nic­tvím scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré spl­ňu­je leit­mo­tiv letoš­ní­ho fes­ti­va­lu – odváž­né pra­xe.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní II.: Femi­nis­tic­ká poli­ti­za­ce v praxi

Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění I.: Kybernetická říše elfů

Magda Szpecht © Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Mezi prv­ní­mi tře­mi zaha­jo­va­cí­mi per­for­man­ce­mi 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­val může­me vysle­do­vat spo­leč­ný znak pozná­vá­ní, vychá­ze­jí­cí­ho z umě­lec­ké­ho výzku­mu. Jed­not­li­vé uměl­ky­ně se ve svých per­for­man­cích dotý­ka­jí témat mocen­ských vzta­hů, vede­ných vál­kách, kli­ma­tic­ké kri­zi nebo posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Per­for­mer­ky spo­ju­je těles­ná zku­še­nost, z níž čer­pa­jí a pře­dá­va­jí zís­ka­né poznatky pro­střed­nic­tvím scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré spl­ňu­je leit­mo­tiv letoš­ní­ho fes­ti­va­lu – odváž­né pra­xe.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní I.: Kyber­ne­tic­ká říše elfů

George – identita ženy ukrytá ve jméně

Žen­ské téma, inte­gri­ta, eman­ci­pa­ce, femi­nis­mus, pay gap, me too, man­žel­ství pro všech­ny a mno­ho jiných. Sou­čas­ná spo­le­čen­ská téma­ta, kte­rá mají někdy vět­ší, někdy men­ší pro­stor ve veřej­né dis­ku­zi. Na pomy­sl­ném sto­le už ale leží dlou­ho a že by byla vyře­še­na se mi nezdá. Lze je vůbec vyře­šit? Eliš­ka Řího­vá a kol. se pouš­tě­jí do inter­pre­ta­ce pří­bě­hu Geor­ge Sand. Fran­couz­ské roman­tic­ké spi­so­va­tel­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Geor­ge – iden­ti­ta ženy ukry­tá ve jméně

Fabula Sylvestris aneb co do lesa nepatří

Fabula Sylvestris©Musaši Entertainment Company

Luboš a Miloš, pan Hlad­ký a Boban Vaz­ba – hlav­ní posta­vy lout­ko­vé les­ní pohád­ky Fabu­la Syl­vestris. Hrdi­no­vé pros­té­ho pří­bě­hu o čis­to­tě lesa, pří­ro­dy i přá­tel­ství. Berou spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou a razí vstříc potres­tá­ní naru­ši­te­lům kli­du a pořád­ku v jejich hoo­du. Aktu­ál­ní? Stá­le více, obzvlášť, když si vidím, že mi v úno­ru pod okny kve­tou kro­ku­sy. Vypra­věč­ský jazyk pří­bě­hu balan­cu­je na hra­ně mezi… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fabu­la Syl­vestris aneb co do lesa nepatří

17. 4. – 18. 4. CO.LABS a Vize tance

w♀men in art  © Co.Labs

Vize tan­ce půso­bí i v regi­o­nech. Vize tan­ce se spo­lu­po­dí­lí na orga­ni­za­ci dru­hé­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce w♀men in art své­ho čle­na, brněn­ské­ho kul­tur­ní­ho cen­t­ra CO.LABS.Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce je Mateř­ství / rodi­čov­ství.Dvou­den­ní akce se usku­teč­ní v Brně v kre­a­tiv­ním hubu KUMST. Regis­tra­ce jsou již spuš­tě­ny: regis­tra­ce w♀men in art

Ozdravná síla tance Dance Well proudí právě jeden rok

Dance Well © Adéla Vosičková

Umož­nit pra­vi­del­ná setká­ní s tan­cem lidem, kte­rým do živo­ta vstou­pi­la Par­kin­so­no­va cho­ro­ba nebo jiné pohy­bo­vé ome­ze­ní, a vlast­ně všem, kte­rým leží na srd­ci vzá­jem­ná péče a chtě­jí si dopřát ozdrav­nou sílu tan­ce. Prá­vě s tím­to cílem zahá­jil v břez­nu 2023 Tanec Pra­ha z.ú. taneč­ní lek­ce v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Dan­ce Well.  Úvod­ní setká­ní se kona­lo 14. břez­na 2023 v KC Vozov­na na praž­ském… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ozdrav­ná síla tan­ce Dan­ce Well prou­dí prá­vě jeden rok

Quo vadis, tanci v Německu?

Tanzplattform Deutschland 2024 © Tanzplattform Deutschland

Tanzplatt­form Deut­schland sla­ví jubi­le­um a odha­lu­je ces­ty, jimiž se ubí­rá Němec­ká taneč­ní plat­for­ma, stej­ně jako ta naše čes­ká, letos dosáh­la tři­cá­té­ho výro­čí své exis­ten­ce. Na roz­díl od tuzem­ské je od počát­ku kon­ci­po­vá­na jako bie­ná­le, koná se pokaž­dé v jiném měs­tě, a tedy ve spo­lu­prá­ci s jiný­mi insti­tu­ci­o­nál­ní­mi part­ne­ry, a pra­vi­del­ně se též obmě­ňu­je poro­ta, jež roz­ho­du­je o finál­ním výbě­ru vždy dese­ti nej­lep­ších,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Quo vadis, tan­ci v Německu?

Festival TANEC PRAHA spouští předprodej 

Lia Rodrigues © Sammi Landweer

Prv­ních 10 dní s výraz­nou sle­vou – staň­te se Ear­ly Birds! Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA, kte­rý tra­dič­ně pat­ří k vrcho­lům sezó­ny v Čes­ké repub­li­ce, v červ­nu vstou­pí do 36. roč­ní­ku. Jaký bude? Mimo­řád­ně růz­no­ro­dý a pes­t­rý. Všech­na před­sta­ve­ní se navzá­jem výraz­ně odli­šu­jí, ať už téma­tem či pro­ve­de­ním. Jed­no však mají spo­leč­né – schop­nost bou­rat pro­střed­nic­tvím tan­ce hra­ni­ce stá­tů, gen­de­ru, ras… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val TANEC PRAHA spouš­tí předprodej