Akram Khan Company: Jungle Book Reimagined

V květ­nu letoš­ní­ho roku bude moci čes­ké divác­tvo po dese­ti letech shléd­nout pro­duk­ci Akram Khan Com­pa­ny. Ve svě­tě blíz­ké budouc­nos­ti vrá­vo­rá na roz­bou­ře­né hla­di­ně vor. Na útě­ku z vlas­ti zpus­to­še­né vli­vem kli­ma­tic­kých změn brázdí zou­fa­lá rodi­na moře, a v jeho vlnách se zmí­tá malá čer­ná teč­ka: Mau­glí. Pří­běh o ztra­ce­né dív­ce, jejích přá­te­lích Baghí­ro­vi a Bal­úo­vi, kte­rý všich­ni dob­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Akram Khan Com­pa­ny: Jun­gle Book Reimagined

Publikováno
V rubrikách Recenze

Rovnováha pohybu. Podzimní fáze 4+4 dní v pohybu

Living the Dream with Grandma. Foto: Gergő Ofner

Pod­zim­ní část letoš­ní­ho roč­ní­ku 4+4 dny v pohy­bu opět, podob­ně, jako jar­ní, pře­svěd­či­la peč­li­vě zvá­že­nou dra­ma­tur­gií, a ve dnech 6. – 14. 10. necha­la rezo­no­vat jak eko­lo­gic­ká, tak poli­tic­ká téma­ta, a to mnoh­dy pal­či­vě­ji, než byl zřej­mě zájem dra­ma­tur­gů fes­ti­va­lu. Pales­tin­ská per­for­mer­ka Samaa Wakim v insce­na­ci Losing it zkou­má, jak život v Gaze ovliv­ňu­je její identi­tu. Bohu­žel pro ni i pro praž­ské pub­li­kum… Pokra­čo­vat ve čte­ní Rov­no­vá­ha pohy­bu. Pod­zim­ní fáze 4+4 dní v pohybu

Publikováno
V rubrikách Recenze

Konec hraní na indiány

Foto: Lukas Wesley

k per­for­man­ci K pra­me­ni Jaku­ba Got­twal­da a kol. Ame­ri­ka je země neo­me­ze­ných mož­nos­tí, říká se. Ame­ri­ka je sym­bol svo­bo­dy, říká se, a pro jis­to­tu si to při­po­mí­ná tři­a­de­va­de­sá­ti­me­t­ro­vou sochou u bře­hu. Ame­ric­ký sen má své vlast­ní hes­lo na wiki­pe­dii. Ale taky je to země, v níž v cel­ku poklid­ně, pod­le své­ho, v sou­la­du se svou kra­ji­nou, se svý­mi bohy, duchy, mýty a ritu­á­ly, žili… Pokra­čo­vat ve čte­ní Konec hra­ní na indiány

Publikováno
V rubrikách Recenze

Horizont události

Foto: Iryna Drahun

Taneč­ní, lépe řeče­no per­for­ma­tiv­ní řada insce­na­cí na reper­toá­ru před­ní praž­ské scé­ny Stu­dio Hrdi­nů má vazbu na fes­ti­val NORMA, akci sou­stře­dě­nou kolem vyhra­ně­né­ho vku­su, osob­nos­ti umě­lec­ké­ho ředi­te­le a dra­ma­tur­ga domu Jana Horá­ka. V roce 2021 pozval do Veletrž­ní­ho palá­ce v rám­ci fes­ti­va­lu pozo­ru­hod­né sólo Jump­co­re pol­ské­ho per­for­me­ra a cho­re­o­gra­fa Pawła Sakowic­ze. Ten v posled­ní novin­ce kon­čí­cí sezo­ny zaha­lil Stu­dio Hrdi­nů do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hori­zont události

Publikováno
V rubrikách Recenze

Hladiny PQ

Foto: Tomáš Kubart

Eti­ke­tou letoš­ní­ho roč­ní­ku Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le byla vzác­nost – RARE. Širo­ká roz­kro­če­nost téma­tu umož­ni­la napl­nit i původ­ní význam latin­ské­ho adjek­ti­va rarus: „širo­ce roz­pro­stře­ný“. Chil­ská insta­la­ce vzpo­mí­na­la na zesnu­lé uči­te­le během COVI­Du, ved­le thaj­ské­ho trhov­ské­ho spek­tá­klu odde­cho­va­ly fran­couz­ské „vnitř­nos­ti“ měs­ta z pís­ku. Arche­o­lo­gií scé­no­gra­fie vás pro­vá­ze­lo fili­pín­ské kara­o­ke – nej­vzác­něj­ší na letoš­ním quad­ri­ennaále totiž bylo sdí­le­ní a „lum­bung“ –… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hla­di­ny PQ

Podání ruky aneb Etika performativity

V letoš­ním roce sla­ví brněn­ská Fakul­ta výtvar­ných umě­ní Vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho svých tři­cet let exis­ten­ce. Již od její­ho zro­du se v ní utvá­řel oko­lo akč­ní­ho uměl­ce Tomá­še Rulle­ra ate­li­ér, kte­rý zpr­vu dostal pojme­no­vá­ní Ate­li­ér videa a mul­ti­me­di­ál­ní ani­ma­ce. Ruller figu­ro­val v pozi­ci asi­s­ten­ta, vedou­cím ate­li­é­ru byl vizu­ál­ní umě­lec Radek Pilař (1931 – 1993), autor iko­nic­ké­ho Rum­caj­se a význam­ná osob­nost čes­ké­ho výtvar­né­ho umě­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Podá­ní ruky aneb Eti­ka performativity

Nebuďte se ze sna. Sněte dál.

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne “hora”? Kopec, ská­la, Himá­laj nebo snad hora Zkro­ce­ná (iko­nic­ký sní­mek Anga Lee­ho z roku 2005)? Insce­na­ce HORA a cho­re­o­gra­fie Oha­da Naha­ri­na nemá ale (podob­ně jako u vět­ši­ny kusů Batche­va Dan­ce Com­pa­ny) jeden výklad, správ­ný inter­pre­tač­ní směr, vysvět­le­ní nebo návod k pocho­pe­ní. Balet­ní sou­bor Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho nahléd­nul do tajů HORY v čes­ké pre­mi­é­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nebuď­te se ze sna. Sně­te dál.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Lidské tělo jako radost, obava i destrukce – Česká taneční platforma 2023

Veronika Hrabalová na České taneční platformě 2023 (foto: Veronika Hrabalová)

Ocit­la jsem se psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně nebo posta­po­ka­lyp­tic­kém seri­á­lu? Fan­ta­zii se meze nekla­dou a špat­ná odpo­věď nee­xis­tu­je . Ocit­la jsem se totiž na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023. Ano­mál­ní jevy v cho­re­o­gra­fii Evy Urba­no­vé a inter­pre­ta­ci Joa­ny Simões O týden dřív, než jsem navští­vi­la před­sta­ve­ní Ano­ma­lie, jsem vidě­la na fes­ti­va­lu Baza­ar tan­čit Evu Urba­no­vou sólo The Essen­ce (text nalez­ne­te ZDE). Per­for­mer­ka… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lid­ské tělo jako radost, oba­va i destruk­ce – Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2023

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vkročit do příběhu

Se zata­je­ným dechem uhra­nut obra­zy v šero­svi­tu, jejich kom­po­zi­cí, hrou stí­nů, barva­mi odstí­nů, prin­ci­py mini­ma­lis­mu. Napnu­tý oče­ká­vá­ním ve vel­mi pozvol­ně se stup­ňu­jí­cím tem­pu od prv­ních let­mých pohy­bů, hle­dá­ní těžiš­tě, rov­no­váhy, mož­nos­tí vzle­tu i levi­ta­ce až k oka­mži­ku zlo­mu, resp. ohy­bu prv­ní­ho pru­tu. Kon­struk­ce dekon­struk­ce? Vznik, zánik, pomí­ji­vost obra­zu i arte­fak­tu na pome­zí žánrů a diva­del­ních obo­rů, při­tom beze slov! Tak… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vkro­čit do příběhu

Publikováno
V rubrikách Recenze

Bazaar 2023 aneb hledání odpovědi na tisíc a jednu otázku

Foto: Vojtěch Brtnický

Za časů hlu­bo­kých covi­do­vých, v roce 2020, jsem sedě­la v tep­lá­kách a díva­la se na stre­am insce­na­cí a dis­ku­sí Baza­a­ru. Letos bez tep­lá­ků, zato naži­vo. S podti­tu­lem Take care, ve mně rezo­nu­jí jako pře­ta­že­ná stru­na u kyta­ry. Před dvě­ma lety to byl poně­kud jiný záži­tek, přes­to záži­tek. Jeho sou­čás­tí byla deba­ta s Kris­ti­nou Nor­man – autor­kou a per­for­mer­kou pro­jek­tu Ligh­ter than Woman, kte­rý… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar 2023 aneb hle­dá­ní odpo­vě­di na tisíc a jed­nu otázku

Publikováno
V rubrikách Recenze