The Veil: Australané za závojem 

Svě­to­vá pre­mi­é­ra aus­tra­l­sko-čes­­ké­­ho kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu The Veil (přel. Závoj) v režii Joshuy Hoa­re­ho se ode­hrá­la posled­ní květ­no­vý den v trut­nov­ském mul­ti­funkč­ním sále UFFO. Novin­ka, jed­nak vrchol čtr­nác­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su Cir­kU­FF, ale také komor­ní umě­lec­ký počin pro nároč­né­ho divá­ka, neo­ká­za­lým způ­so­bem pro­po­ji­la svět fyzic­kých výko­nů a kla­sic­ké hud­by. Zákla­dem insce­na­ce byl totiž Requi­em Gab­rie­la Fauré­ho z 19. sto­le­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Veil: Aus­tra­la­né za závojem 

Fairy Tales v rámci festivalu Tanec Praha

V čes­ké pre­mi­é­ře uve­dl POCKETART KOLEKTIV, Sabi­na Boč­ko­vá a Joha­na Pocko­vá taneč­ní před­sta­ve­ní Fai­ry Tales na scé­ně Diva­dla Ponec. POCKETART je uzná­va­ný kolek­tiv mla­dých tvůr­ců pod vede­ním taneč­nic a cho­re­o­gra­fek Sabi­ny Boč­ko­vé a Joha­ny Pocko­vé. Sdru­žu­je pod sebou také výtvar­ní­ky, scé­no­gra­fy a hudeb­ní­ky. Řadu pro­jek­tů před­ved­li v něko­li­ka zemích Evro­py, ale byli již také i v Již­ní Ame­ri­ce a Afri­ce a jejich prá­ce byly vybrá­na na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fai­ry Tales v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Praha

Po výhře teprve začíná boj

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Na svůj vrchol nestou­páš sám, ale na vrcho­lu je pou­ze jed­no mís­to. Musíš vydr­žet, vyhrát a být kon­ku­ren­ce­schop­ný. To je tema­tic­ká náplň akro­ba­tic­ké show – Kon­kurz od sku­pi­ny Losers Cirque Com­pa­ny, kte­rá pojed­ná­vá o tou­ze zví­tě­zit a uspět. Co to ale vlast­ně vše obná­ší? To nám pro­zra­dí dvo­ji­ce sestá­va­jí­cí z teni­so­vé­ho kou­če Kiril­la Yako­vle­va a jeho kole­gy­ně Jose­fí­ny Hor­níč­ko­vé, kte­rá pro­půj­či­la hlas „posta­vě“ ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Ten… Pokra­čo­vat ve čte­ní Po výhře tepr­ve začí­ná boj

Sebeposilující Trio

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Tři akté­ři jiné­ho kul­tur­ní­ho půvo­du. Kaž­dý má jiné pohy­bo­vé zna­los­ti, styl a tech­ni­ku. Dohro­ma­dy je spo­ji­la reži­sér­ka Moni­ka Gin­ter­sdor­fer, kte­rá se naro­di­la v Peru a nyní půso­bí v Ber­lí­ně. Ve svých před­sta­ve­ních spo­ju­je inter­pre­ty z růz­ných kon­ti­nen­tů, jejichž daná kul­tur­ní záze­mí podro­bu­je výzku­mu, aby je moh­la před­sta­vit v nových sou­vis­los­tech. Spo­leč­ně s cho­re­o­gra­fem Franc­kem Edmon­dem Yao, kte­rý je půvo­dem z Pobře­ží slo­no­vi­ny, zalo­ži­li nad­ná­rod­ní kolek­tiv La Fle­ur.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sebe­po­si­lu­jí­cí Trio

Ve spojení s matčinou

Před­sta­ve­ní Eve­ry Minu­te Mother­land odpo­ví­dá letoš­ní dra­ma­tur­gic­ké lin­ce Diva­del­ní Flo­ry a zastřešu­jí­cí­mu mot­tu „свобода-Fre­i­he­it-wol­­ność-vol­­nost“. I toto trud­né dílo cho­re­o­gra­fa Macie­je Kuź­mińské­ho tema­ti­zo­va­lo osob­ní či poli­tic­ké (ne)zažívání vol­nos­ti.  Samot­ný styl výra­zo­vých pro­střed­ků v před­sta­ve­ní je netra­dič­ní a odrá­ží intim­ní auten­tic­ké emo­ce, kte­ré v sou­bo­ru per­for­mer­ky a per­for­me­ři od začát­ku vál­ky sdí­lí. Snad pro vel­kou míru cit­li­vos­ti a indi­vi­du­ál­nos­ti zku­še­nos­tí si kolek­tiv zvo­lil vel­mi abs­trakt­ní vyjá­d­ře­ní svých niter­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ve spo­je­ní s matčinou

Slepá cesta vedoucí do stanice Touha

Fes­ti­val Diva­del­ní svět Brno při­ne­sl na jeviš­tě Měst­ské­ho diva­dla atmo­sfé­ru z pro­stře­dí New Orle­ans 40. let. Jaz­zo­vá hud­ba, kouř z ciga­ret, popí­je­ní whis­ky a par­tič­ka poke­ru. Ve spo­lu­prá­ci s DEKKADANCERS zpra­co­val cho­re­o­graf a reži­sér Arthur Pita kla­sic­kou hru Ten­nessee Wil­li­am­se – Tram­vaj do sta­ni­ce Tou­ha z roku 1947. Dostá­vá­me se do pří­bě­hu, kde „když muž­ský pijou a hra­jou kar­ty, tak se stá­vá leda­cos.“ [1] Vyprá­vě­ní je zacho­vá­no v celé… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sle­pá ces­ta vedou­cí do sta­ni­ce Touha

Svalová a mentální paměť těla

Sou­čás­tí osmé­ho dne fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra Olo­mouc byla osob­nost maďar­ské cho­re­o­gra­f­ky Anny Bic­zók se svou insce­na­cí Deli­ca­te, v níž vystu­pu­jí tři taneč­ni­ce, kte­ré se od sebe fyzic­ky a kul­tur­ně odli­šu­jí. Jedi­né, co mají spo­leč­né, je žen­ství. Taneč­ní cho­re­o­gra­fie má před­sta­vit, jakým způ­so­bem lze spo­lu komu­ni­ko­vat skr­ze pohy­by. Bic­zók kul­tur­ně zma­po­va­la jed­not­li­vá těla taneč­nic, aby se doká­za­la zamě­řit na pro­ces zob­ra­ze­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sva­lo­vá a men­tál­ní paměť těla

Pohybová prednáška o l’udskobetónových vzťahoch

V rám­ci pro­gra­mu dvad­si­a­te­ho sied­me­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra sa rak­úsky súbor Hun­g­ry sharks pred­sta­vil s uni­kát­nou taneč­nou per­for­man­ce Béton Brut. Vo svo­jom javis­ko­vom die­le skú­ma neo­ča­ká­va­né pre­po­je­nie bru­ta­lis­tic­kej archi­tek­t­ú­ry s urbán­nym štý­lom bre­a­kin­gu. Vzni­ká tak fas­ci­nuj­úca pohy­bo­vá štúdia pre­ni­kaj­úca do his­to­ric­kých, spo­lo­čen­ských či mate­ri­ál­nych súvis­los­tí med­zi tými­to dvo­ma nekon­venč­ný­mi ume­lec­ký­mi prejav­mi, rodi­a­ci­mi sa z podob­ných ide­o­vých zákla­dov.  Na suro­vo pôso­bi­a­cej scé­ne,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pohy­bo­vá pred­náš­ka o l’udskobetónových vzťahoch

Gravity & Other Myths: The Mirror – Hodnota sebevýkladu

Aus­tral­ský sou­bor se po svě­to­vé pre­mi­é­ře insce­na­ce The Mirror a dlou­ho­do­bém hos­to­vá­ní v ber­lín­ském Cha­mäle­on The­a­t­re před­sta­vil kon­cem dub­na v praž­ském pro­sto­ru Jat­ka 78. Kaba­ret­ní počin reži­sé­ra Dar­cyho Gran­ta vsa­dil pri­már­ně na vir­tu­óz­ní fyzic­ké výko­ny a nevšed­ní cir­ku­so­vé sesta­vy v úzkém dia­lo­gu s hudeb­ní elek­tro a pop mashup linií skla­da­te­le Ekre­ma Eli­ho Pho­eni­xe. Téma úspěš­né sebe­pre­zen­ta­ce dneš­ní­ho člo­vě­ka tvůr­ci pod­po­ři­li tele­fo­ny s živým… Pokra­čo­vat ve čte­ní Gra­vi­ty & Other Myths: The Mirror – Hod­no­ta sebevýkladu

Závody s rukavicemi

V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my pro­běh­lo v nedě­li 7. dub­na reprí­za před­sta­ve­ní Tere­zy Lene­ro­vé Ruka­vič­kář­ské závo­dy. Před­sta­ve­ní postup­ně pro­ni­ka­lo růz­ný­mi vrst­va­mi scé­nu po scé­ně hlou­bě­ji do toho, co to zna­me­ná jed­nat v ruka­vič­kách či jaké je to být v (cizí) kůži. Dvo­ji­ce per­for­me­rek Andrea Milt­ne­ro­vá a Jit­ka Čecho­vá v pro­sto­ru uspo­řá­da­ném, aby evo­ko­val molo mód­ních pře­hlí­dek či závod­ní aré­nu, po celou dobu před­sta­ve­ní při­chá­ze­ly… Pokra­čo­vat ve čte­ní Závo­dy s rukavicemi