O nás

Taneč­ní zóna byla podpořena

Časo­pis Taneč­ní zóna vychá­zí od roku 1997 a je jedi­ným odbor­ným tiš­tě­ným taneč­ním peri­o­di­kem u nás (i v šir­ší, při­nejmen­ším vise­grád­ské Evropě).

Redak­ce pra­cu­je na zákla­dě dlou­ho­do­bé kon­cep­ce a její hlav­ní cíle se nemě­ní. Usi­lu­je o refle­xi dění na sou­čas­né čes­ké taneč­ní scé­ně, posky­tu­je odbor­nou refle­xi pro­fe­si­o­nál­ním tvůr­cům, při­ná­ší pod­stat­né infor­ma­ce ze zahra­ni­čí. Cílem časo­pi­su je také pozved­nout reno­mé tan­ce v rám­ci ostat­ních umě­lec­kých dru­hů a při­spět k jeho sta­bil­ní­mu rozvoji.

Redak­ce vní­má pro­mě­ny v oblas­ti tan­ce, a to jak v este­tic­ké a obsa­ho­vé rovi­ně, tak eko­no­mic­ké. Vní­má a reflek­tu­je pro­mě­ny v oblas­ti taneč­ní­ho manage­men­tu. Kon­ti­nu­ál­ně sle­du­je domá­cí vývoj – její tvůr­ce, téma­ta, pro­blémy. Věnu­je pozor­nost roz­vo­ji infrastruk­tu­ry i kul­tur­ně-poli­tic­ké­mu kon­tex­tu, v němž taneč­ní umě­ní vzni­ká a na nějž rea­gu­je. Kon­ti­nu­i­ta a sku­teč­ný živý kon­takt redak­to­rů s domá­cí scé­nou je význam­ným aspek­tem prá­ce. V tom je také jeho nenahraditelnost.

HARMONOGRAM ROČNÍKU 2024

1/2024
datum vydá­ní: 26. 6. 2024

2/2024
datum vydá­ní: 11. říj­na 2024

3/2024
datum vydá­ní: 21. lis­to­pa­du 2024

4/2024
datum vydá­ní: 21. pro­sin­ce 2024

poznám­ka: data vydá­ní jsou ori­en­tač­ní a mohou se měnit. Pro aktu­ál­ní info piš­te pro­sím na email: katerina.jirova@tanecnizona.cz

Nejsme plát­ci DPH / Dan­ce Zone does not pay Value Added Tax

Naši partneři