Za tři týdny začne Bienále Ve věci umění 2024

Kateryna Lysovenko – l, propaganda of the world of my dream / Já, propaganda světa z mého snu, 2020
Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024 začí­ná už 13. červ­na. Tří­den­ní zaha­jo­va­cí víkend nabíd­ne per­for­man­ce, komen­to­va­né pro­hlíd­ky a dal­ší akce. Všech­ny akce včet­ně slav­nost­ní­ho zahá­je­ní jsou veřej­nos­ti pří­stup­né zdar­ma 🙌

The Bien­na­le Mat­ter of Art 2024 opens on June 13, in Pra­gue, Czech Repub­lic, with three days of per­for­man­ces, gui­ded tours, and more. All events inclu­ding the ope­ning cere­mo­ny are free of char­ge 🙌
 
Zaha­jo­va­cí večer 13. červ­na ve Veletrž­ním palá­ci Národ­ní gale­rie Pra­ha ote­vře per­for­man­ce Antje Schi­f­fers Myvillages’ Inter­nati­o­nal Schna­ps Bar. Kon­cep­tu­ál­ní hudeb­ní pro­jekt Pea­sants in Atmosphe­re, zalo­že­ný uměl­ky­ní Domi­ni­kou Trapp se spo­jí s žen­ským pěvec­kým sbo­rem Lada a spo­leč­ně před­sta­ví nový expe­ri­men­tál­ní kon­cert­ní for­mát. Násle­du­je per­for­man­ce post­kri­tic­ké­ho designo­vé­ho stu­dia The Rodi­na, kte­ré vytvo­ři­lo vizu­ál­ní identi­tu letoš­ní­ho bie­ná­le.

Víken­do­vý pro­gram bude pokra­čo­vat v pátek 14. červ­na ve Veletrž­ním palá­ci per­for­man­ce­mi ukra­jin­ské uměl­ky­ně a spi­so­va­tel­ky Kate­ry­ny Alii­nyk, kolek­ti­vu björn­so­no­va a také spo­leč­nou per­for­man­cí bada­tel­ky, uměl­ky­ně a spi­so­va­tel­ky Olii Sos­nov­ské a uměl­ky­ně a spi­so­va­tel­ky Elske Rosen­feld.

Sobo­ta 15. červ­na bude věno­vá­na ote­vře­ní dru­hé bie­ná­lo­vé výstav­ní loka­ce v Lidic­ké gale­rii výtvar­né­ho umě­ní a jeho sou­čás­tí bude komen­to­va­ná pro­hlíd­ka díla uměl­ce a kurá­to­ra Niki­ty Kada­na a pro­mí­tá­ní fil­mu Dany Kave­li­ny The Lem­berg Machi­ne. Na 14. a 15. červ­na jsou naplá­no­vá­ny kurá­tor­ské a umě­lec­ké komen­to­va­né pro­hlíd­ky výstavy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *