Ve čtvrtek budou slavnostně vyhlášeni finalisté jubilejního 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku

Ve čtvr­tek 16. květ­na 2024 od 17 hodin pro­běh­ne ve Vel­kém sále Měst­ské knihov­ny v Pra­ze finá­le a slav­nost­ní vyhlá­še­ní výsled­ků 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku 2024. Do letoš­ní­ho roč­ní­ku pře­hlíd­ky cho­re­o­gra­fií pro mlá­dež se zapo­ji­li tvůr­ci ze základ­ních umě­lec­kých škol a taneč­ních stu­dií z celé Čes­ké repub­li­ky, pod­mín­kou byla věko­vá kate­go­rie jejich inter­pre­tů 6 – 15 let.  „Kva­li­ta taneč­ní výcho­vy v žákov­ských věko­vých kate­go­ri­ích má pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ve čtvr­tek budou slav­nost­ně vyhlá­še­ni fina­lis­té jubi­lej­ní­ho 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku