Zemřel Vlastimil Harapes

Zemřel Vlas­ti­mil Hara­pes 24. 7. 1946 Cho­mu­tov – 15. 5. 2024 Pra­ha Taneč­ník, herec, reži­sér, cho­re­o­graf, taneč­ní peda­gog, dlou­ho­le­tý sólis­ta a umě­lec­ký šéf bale­tu praž­ské­ho Národ­ní­ho diva­dla. Vyrůs­tal ve ves­ni­ci Drouž­ko­vi­ce na Cho­mu­tov­sku jako jedi­ný syn ze sed­mi dětí. Jeho otec vedl ve spo­lu­prá­ci s jeho mat­kou ochot­nic­ký diva­del­ní spo­lek, kde od nej­út­lej­ší­ho dět­ství účin­ko­val. Jeho prv­ní role… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zemřel Vlas­ti­mil Harapes