Everything Performs

/International Roun­d­table about Per­for­man­ce art/ An inter­nati­o­nal mee­ting of the­o­rists, his­to­ri­ans and cura­tors of per­for­man­ce art took pla­ce on Novem­ber 1st 2021 via the Zoom plat­form. The following atten­ded the event (in alpha­be­ti­cal order): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) and Jana Orlo­vá (CZ), who was the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eve­ry­thing Performs

Všechno performuje

/Mezinárodní kula­tý stůl na téma Per­for­man­ce art/ Mezi­ná­rod­ní setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu se usku­teč­ni­lo 1. lis­to­pa­du 2021 pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom. Akce se zúčast­ni­li (v abe­ced­ním pořa­dí): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) a Jana Orlo­vá (CZ), kte­rá setká­ní orga­ni­zo­va­la. Kula­tý stůl uká­zal, jak jsou názo­ry ohled­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Všech­no performuje

Návod pro nezávislou uměleckou scénu?

Foto: Branka Keser

Umě­ní dis­po­nu­je schop­nos­tí nachá­zet jazyk, vlast­ně neko­neč­né množ­ství jazy­ků, skr­ze kte­ré lze pozná­vat svět a učit se, chá­pat jeho záko­ni­tos­ti jak na indi­vi­du­ál­ně, tak kolek­tiv­ně. Este­tic­ký záži­tek před­sta­vu­je zku­še­nost, kte­rá se může výraz­ně zapsat do naše­ho mimou­mě­lec­ké­ho živo­ta, pozmě­nit per­spek­ti­vu, se kte­rou nazí­rá­me na své oko­lí, může nám zpro­střed­ko­vat poci­ty soci­a­li­za­ce i izo­la­ce, může být momen­tem pro­cit­nu­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Návod pro nezá­vis­lou umě­lec­kou scénu?

Ostružina na cestách 4

Posled­ní díl foto­sto­ries, kte­ré nám ze zahra­nič­ní ces­ty posí­lá Ostru­ži­na! DĚKUJEME! A PŘÍŠTĚ ZASE!

Poluninovo satori

Před pár lety nás mis­tr­ně nato­če­ný doku­ment Taneč­ník (režie Ste­ven Can­tor), sezná­mil s vel­kým osob­ním pří­bě­hem Ser­ge­je Poluni­na, jed­no­ho z nej­vět­ších talen­tů sou­čas­né­ho baletu. 

Nové sdružení slovenského současného tance

V led­nu 2016 zalo­ži­li slo­ven­ské taneč­ni­ce a slo­ven­ští taneč­ní­ci Plat­for­mu pro sou­čas­ný tanec (PlaST). Nové pro­fes­ní sdru­že­ní usi­lu­je o sys­té­mo­vou změ­nu pod­po­ry tan­ce na Slo­ven­sku a své plá­ny i akti­vi­ty pre­zen­to­va­lo gré­mi­um správ­ní rady PlaS­Tu letos v čer­ven­ci na žilin­ském fes­ti­va­lu Kiosk.

Tichá pošta Visegrádu

Orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra letos roz­ší­ři­li pro­gram taneč­ních před­sta­ve­ní, kte­rý již má své pev­né mís­to ve fes­ti­va­lo­vé dra­ma­tur­gii, o mezi­ná­rod­ní sym­po­zi­um Vise­grad Dan­ce Plat­form? Úče­lem sym­po­zia bylo zhod­no­tit per­spek­ti­vy a limi­ty sou­čas­né spo­lu­prá­ce, před­sta­vit zahra­ni­čí – zejmé­na skan­di­náv­ské – vzo­ry plat­fo­rem a obo­ro­vých sdru­že­ní a sítí pod­po­ru­jí­cích taneč­ní umě­ní a také pro­mys­let mož­nos­ti dal­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ce. Prá­vě napě­tí mezi reflexí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tichá poš­ta Visegrádu

Tanec. Poezie.

Cho­re­o­gra­fie Bel­gi­čan­ky Anne Tere­sa de Keer­sma­e­ker zůstá­va­jí neod­mys­li­tel­ně spo­je­né s insce­na­cí Rosas danst Rosas z roku 1983, kte­rá také dala jmé­no její taneč­ní sku­pi­ně Rosas. Na začát­ku úno­ra uved­la Keer­sma­e­ker v ham­bur­ském kul­tur­ním cen­t­ru Kamp­nagel, svou zatím posled­ní insce­na­ci Gol­den hours [As you like it] v podá­ní mla­dých taneč­ní­ků ve věku mezi 20 a 30 lety. Jed­ná se o taneč­ní adap­ta­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tanec. Poezie.