Návod pro nezávislou uměleckou scénu?

Foto: Branka Keser

Umě­ní dis­po­nu­je schop­nos­tí nachá­zet jazyk, vlast­ně neko­neč­né množ­ství jazy­ků, skr­ze kte­ré lze pozná­vat svět a učit se, chá­pat jeho záko­ni­tos­ti jak na indi­vi­du­ál­ně, tak kolek­tiv­ně. Este­tic­ký záži­tek před­sta­vu­je zku­še­nost, kte­rá se může výraz­ně zapsat do naše­ho mimou­mě­lec­ké­ho živo­ta, pozmě­nit per­spek­ti­vu, se kte­rou nazí­rá­me na své oko­lí, může nám zpro­střed­ko­vat poci­ty soci­a­li­za­ce i izo­la­ce, může být momen­tem pro­cit­nu­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Návod pro nezá­vis­lou umě­lec­kou scénu?

Ostružina na cestách 4

Posled­ní díl foto­sto­ries, kte­ré nám ze zahra­nič­ní ces­ty posí­lá Ostru­ži­na! DĚKUJEME! A PŘÍŠTĚ ZASE!

Poluninovo satori

Před pár lety nás mis­tr­ně nato­če­ný doku­ment Taneč­ník (režie Ste­ven Can­tor), sezná­mil s vel­kým osob­ním pří­bě­hem Ser­ge­je Poluni­na, jed­no­ho z nej­vět­ších talen­tů sou­čas­né­ho baletu. 

Nové sdružení slovenského současného tance

V led­nu 2016 zalo­ži­li slo­ven­ské taneč­ni­ce a slo­ven­ští taneč­ní­ci Plat­for­mu pro sou­čas­ný tanec (PlaST). Nové pro­fes­ní sdru­že­ní usi­lu­je o sys­té­mo­vou změ­nu pod­po­ry tan­ce na Slo­ven­sku a své plá­ny i akti­vi­ty pre­zen­to­va­lo gré­mi­um správ­ní rady PlaS­Tu letos v čer­ven­ci na žilin­ském fes­ti­va­lu Kiosk.

Tichá pošta Visegrádu

Orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra letos roz­ší­ři­li pro­gram taneč­ních před­sta­ve­ní, kte­rý již má své pev­né mís­to ve fes­ti­va­lo­vé dra­ma­tur­gii, o mezi­ná­rod­ní sym­po­zi­um Vise­grad Dan­ce Plat­form? Úče­lem sym­po­zia bylo zhod­no­tit per­spek­ti­vy a limi­ty sou­čas­né spo­lu­prá­ce, před­sta­vit zahra­ni­čí – zejmé­na skan­di­náv­ské – vzo­ry plat­fo­rem a obo­ro­vých sdru­že­ní a sítí pod­po­ru­jí­cích taneč­ní umě­ní a také pro­mys­let mož­nos­ti dal­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ce. Prá­vě napě­tí mezi reflexí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tichá poš­ta Visegrádu

Tanec. Poezie.

Cho­re­o­gra­fie Bel­gi­čan­ky Anne Tere­sa de Keer­sma­e­ker zůstá­va­jí neod­mys­li­tel­ně spo­je­né s insce­na­cí Rosas danst Rosas z roku 1983, kte­rá také dala jmé­no její taneč­ní sku­pi­ně Rosas. Na začát­ku úno­ra uved­la Keer­sma­e­ker v ham­bur­ském kul­tur­ním cen­t­ru Kamp­nagel, svou zatím posled­ní insce­na­ci Gol­den hours [As you like it] v podá­ní mla­dých taneč­ní­ků ve věku mezi 20 a 30 lety. Jed­ná se o taneč­ní adap­ta­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tanec. Poezie.

Dance in the region between the vampire and the werewolf

*ENGLISH FRIENDLY* Nina Van­ge­li navští­vi­la New York. Při té pří­le­ži­tos­ti uspo­řá­da­la před­náš­ku „Dan­ce in the regi­on between the vam­pi­re and the werewolf” o čes­kém tan­ci. Při­ná­ší­me její celý pře­pis. / Nina Van­ge­li visit New York last Year. We are brin­ging trans­cipt of her Mas­ter Lectu­re about Czech Dance.

Pina Bausch – již altmodisch?

Pina Bausch je kult. V Němec­ku je sym­bo­lem dějin výra­zo­vé­ho tan­ce, i když v čes­kém pově­do­mí sotva zůstá­va­jí insce­na­ce Café Müller, Blau­bart a Le Sacre du Prin­temps. Tanzthe­a­ter Wup­per­tal je znač­ka, kte­rá aktiv­ně fun­gu­je i téměř deset let po smr­ti Piny Bausch (2009), ale je jas­né, že se diva­dlo posta­ve­né na jed­né hlav­ní tvůr­čí osob­nos­ti stě­ží vyrov­ná­vá s její ztrá­tou. Těž­ko… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pina Bausch – již altmodisch?