Hopelessness is worse than fight. So we fight. 

Je počá­tek roku 2024, celo­svě­to­vě se potý­ká­me se slo­ži­tou spo­le­čen­skou i poli­tic­kou situ­a­cí a já se na úvod zamýš­lím nad tím, jak dlou­ho na Baza­ar jez­dím. Deset let to asi nebu­de, ale tako­vých osm asi ano. S not­nou dáv­kou nad­sáz­ky si při­pa­dám jako pamět­ni­ce a mám tedy snad i dosta­teč­ně vel­ký vzo­rek na to, abych se poku­si­la zhod­no­tit jeho vývoj.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hope­lessness is wor­se than fight. So we fight. 

Talk to the nature

Per­for­ma­tiv­ní pro­cház­ka a záro­veň work in pro­gress Lush Blast začí­ná u mlý­na v Lib­ni slo­vy “zapo­meň­te na vše, co víte o pří­ro­dě”. Nevím, jest­li to jde, zapo­me­nout na pod­sta­tu toho, z čeho bio­lo­gic­ky vychá­zím, ale zkou­ším to a vydá­vám se vel­mi poma­lou ces­tou spo­lu se sku­pi­nou per­for­me­rek na výlet do divo­či­ny. Obchá­zí­me malý okruh oko­lo Löwi­to­va mlý­na. Pro­chá­zí­me cyk­los­tezkou plnou dětí, pej­s­ka­řů i nerud­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Talk to the nature

Are you the dancing queen?

Jugo­slá­vie byla za dob býva­lé­ho reži­mu jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších míst pro dovo­le­nou (nejen) čes­ko­slo­ven­ských obča­nů. Zmrz­li­na, hazard, slun­ce, moře, závan luxu­su a kapi­ta­lis­mu. Co se skrý­va­lo a skrý­vá pod náno­sem dovo­len­ko­vé­ho pozlát­ka je pře­ce jen tro­chu jiný pří­běh.  Dan­ce Flo­or 2022 je dílem tro­ji­ce per­for­me­rek, kte­rá se roz­hod­la vydat se na chor­vat­ský ost­rov Krk a pro­zkou­mat v post­co­vi­do­vé době genia loci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Are you the dan­cing queen?

Andrea Cusumano: „Raumdramaturgie” od 3. března v Nitsch muzeu v Mistelbachu

Foto: © Museo MADRE

ANDREA CUSUMANO RAUMDRAMATURGIERETROSPEKTIVE 1993 – 2023 03.03.2024 – 20.05.2024                                                                                             Ver­ni­sáž: 2. břez­na 2024, 18 h Kurátorka/kurátor: Giu­lia Inga­rao und Fabio Cava­luc­ci Na rok 2024 jsou v Nit­scho­vě muzeu v Mis­tel­ba­chu naplá­no­vá­ny dvě vel­ké samo­stat­né výsta­vy. Vše zahá­jí ita­l­sko-bri­t­ský umě­lec Andrea Cusu­mano, býva­lý Nit­schův asi­s­tent a dlou­ho­le­tý hudeb­ní ředi­tel diva­dla Orgi­en Mys­te­ri­en, jehož tvor­bu Her­mann Nit­sch sil­ně ovliv­nil. Cusu­manův vzpo­mín­ko­vý text o Her­man­nu Nit­scho­vi jsme uve­řej­ni­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní Andrea Cusu­mano: „Raum­dra­ma­tur­gie” od 3. břez­na v Nit­sch muzeu v Mistelbachu

Sluneční hodiny se zastavily. Zemřel Günter Brus

Před něko­li­ka dny zemřel v Gra­zu ve věku nedo­ži­tých 86 let posled­ní z úzké­ho okru­hu vídeň­ských akci­o­nis­tů. Neú­nav­ný tvůr­ce vlast­ních svě­tů, odpůr­ce fašis­mu a výrazná posta­va body artu vlast­ní akce nazý­va­la „psy­chod­ra­mo­le­ty“ nebo „ope­ra­mi“.  Jen málo­kte­rý z uměl­ců a uměl­kyň 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí vyu­ží­val vlast­ní tělo tak spo­le­čen­sky dráž­di­vým způ­so­bem, jako Gün­ter Brus. „Vždy když byl na nebi úpl­něk, postří­b­řo­val řeku, … Pokra­čo­vat ve čte­ní Slu­neč­ní hodi­ny se zasta­vi­ly. Zemřel Gün­ter Brus

Everything Performs

/International Roun­d­table about Per­for­man­ce art/ An inter­nati­o­nal mee­ting of the­o­rists, his­to­ri­ans and cura­tors of per­for­man­ce art took pla­ce on Novem­ber 1st 2021 via the Zoom plat­form. The following atten­ded the event (in alpha­be­ti­cal order): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) and Jana Orlo­vá (CZ), who was the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eve­ry­thing Performs

Všechno performuje

/Mezinárodní kula­tý stůl na téma Per­for­man­ce art/ Mezi­ná­rod­ní setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu se usku­teč­ni­lo 1. lis­to­pa­du 2021 pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom. Akce se zúčast­ni­li (v abe­ced­ním pořa­dí): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) a Jana Orlo­vá (CZ), kte­rá setká­ní orga­ni­zo­va­la. Kula­tý stůl uká­zal, jak jsou názo­ry ohled­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Všech­no performuje

Návod pro nezávislou uměleckou scénu?

Foto: Branka Keser

Umě­ní dis­po­nu­je schop­nos­tí nachá­zet jazyk, vlast­ně neko­neč­né množ­ství jazy­ků, skr­ze kte­ré lze pozná­vat svět a učit se, chá­pat jeho záko­ni­tos­ti jak na indi­vi­du­ál­ně, tak kolek­tiv­ně. Este­tic­ký záži­tek před­sta­vu­je zku­še­nost, kte­rá se může výraz­ně zapsat do naše­ho mimou­mě­lec­ké­ho živo­ta, pozmě­nit per­spek­ti­vu, se kte­rou nazí­rá­me na své oko­lí, může nám zpro­střed­ko­vat poci­ty soci­a­li­za­ce i izo­la­ce, může být momen­tem pro­cit­nu­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Návod pro nezá­vis­lou umě­lec­kou scénu?

Ostružina na cestách 4

Posled­ní díl foto­sto­ries, kte­ré nám ze zahra­nič­ní ces­ty posí­lá Ostru­ži­na! DĚKUJEME! A PŘÍŠTĚ ZASE!