Tisková inzerce

TIŠTĚNÝ ČASOPIS — ROZMĚRY INZERCE / ADVERTISEMENT SIZES

Tis­ko­vá stra­na Taneč­ní zóny má roz­měr 220 x 297 mm (tedy šir­ší než A4).

Dodá­vej­te pro­sím inzer­ci ide­ál­ně jako tis­ko­vé PDF, včet­ně spa­dáv­ky (ale­spoň 3 mm).

Stra­ny jsou čer­no­bí­lé na ofse­to­vém papí­ře (1/1), vnitř­ní stra­na obál­ky barev­ná (4/4) na křídě.

typ inzer­ceobdo­bí / peri­odcena v kč / pri­ce in CZKcena v EUR / pri­ce in EUR
Ploš­ná inzerce7 dní / 7 days6 000,-200

KONTAKT / CONTACT: Kate­ři­na Jíro­vá, tel./phone: +420 737 186 321, email: katerina.jirova@tanecnizona.cz Tato adre­sa je chrá­ně­na pro­ti spa­mo­vá­ní, pro její zob­ra­ze­ní potře­bu­je­te mít Java scrip­ty povoleny.