Redakce TZ

Taneč­ní zóna / Dan­ce zone

revue sou­čas­né­ho tan­ce / review for con­tem­po­ra­ry dance

Vydá­vá:
Spo­lek pro pod­po­ru vydá­vá­ní revue sou­čas­né­ho tan­ce
c/o Diva­del­ní ústav
Celet­ná 17
110 00 Pra­ha 1
Čes­ká repub­li­ka
IČO: 66000751
DIČ CZ66000751

Regis­trač­ní čís­lo: MK ČR E 7708, ISSN 1213 – 3450
Časo­pis vychá­zí s pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké republiky

Webo­vé strán­ky pod­po­řil Magis­trát Hlav­ní­ho měs­ta Prahy

Šéf­re­dak­tor
Vla­di­mír Hulec – vladimir.hulec@tanecnizona.cz

Redak­ce
Jana Sopro­vá – redak­ce@tanecnizona.cz
Nina Van­ge­li – ninavang@volny.cz
Mar­ké­ta Faus­to­vá – marketa.faustova@tanecnizona.cz
Asi­s­tent­ka redak­ce Kate­ři­na Jíro­vá — katerina.jirova@tanecnizona.cz

Tomáš Kubart, edi­tor inter­ne­to­vé Taneč­ní zóny — talbot.ulysses@gmail.cz

Mar­ke­ting Manager
Kate­ři­na Jíro­vá – katerina.jirova@tanecnizona.cz

Před­plat­né a dis­tri­buce
Kate­ři­na Jíro­vá – katerina.jirova@tanecnizona.cz