Festival současného pohybového umění KoresponDance začíná už dnes v Praze a Novém Městě na Moravě

©Jasper van het Groenewoud

Prv­ní dny Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce čeka­jí divá­ky již ten­to týden. Ve stře­du 19. červ­na popr­vé pro­bu­dí génia loci Horác­ké gale­rie v Novém Měs­tě na Mora­vě cho­re­o­gra­f­ka Soňa Feri­en­čí­ko­vá a per­for­mer­ka Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he. O den poz­dě­ji, 20. červ­na, pak oži­je továr­na na kabe­ly PRAKAB v praž­ské Hos­ti­va­ři. Hlav­ní část pro­gra­mu 12. roč­ní­ku Kore­spon­Dan­ce se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce začí­ná už dnes v Pra­ze a Novém Měs­tě na Moravě

Festival současného pohybového umění KoresponDance se letos představí nejen v Praze a ve Žďáře nad Sázavou, ale poprvé i v Novém Městě na Moravě

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se usku­teč­ní již pod­va­nác­té. Hlav­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram se usku­teč­ní tra­dič­ně ve měs­tě a na zám­ku Žďár nad Sáza­vou, a to od 11. do 14. čer­ven­ce 2024. Dopl­ně­ný bude o jeden fes­ti­va­lo­vý den v praž­ském PRAKA­Bu a popr­vé fes­ti­val zaví­tá i do Nové­ho Měs­ta na Mora­vě do pro­stor Horác­ké gale­rie. Nej­vět­ší site-spe­­ci­­fic fes­ti­val… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce se letos před­sta­ví nejen v Pra­ze a ve Žďá­ře nad Sáza­vou, ale popr­vé i v Novém Měs­tě na Moravě