Festival současného pohybového umění KoresponDance se letos představí nejen v Praze a ve Žďáře nad Sázavou, ale poprvé i v Novém Městě na Moravě

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se usku­teč­ní již pod­va­nác­té. Hlav­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram se usku­teč­ní tra­dič­ně ve měs­tě a na zám­ku Žďár nad Sáza­vou, a to od 11. do 14. čer­ven­ce 2024. Dopl­ně­ný bude o jeden fes­ti­va­lo­vý den v praž­ském PRAKA­Bu a popr­vé fes­ti­val zaví­tá i do Nové­ho Měs­ta na Mora­vě do pro­stor Horác­ké gale­rie. Nej­vět­ší site-spe­­ci­­fic fes­ti­val… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce se letos před­sta­ví nejen v Pra­ze a ve Žďá­ře nad Sáza­vou, ale popr­vé i v Novém Měs­tě na Moravě