Pohybová prednáška o l’udskobetónových vzťahoch

V rám­ci pro­gra­mu dvad­si­a­te­ho sied­me­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra sa rak­úsky súbor Hun­g­ry sharks pred­sta­vil s uni­kát­nou taneč­nou per­for­man­ce Béton Brut. Vo svo­jom javis­ko­vom die­le skú­ma neo­ča­ká­va­né pre­po­je­nie bru­ta­lis­tic­kej archi­tek­t­ú­ry s urbán­nym štý­lom bre­a­kin­gu. Vzni­ká tak fas­ci­nuj­úca pohy­bo­vá štúdia pre­ni­kaj­úca do his­to­ric­kých, spo­lo­čen­ských či mate­ri­ál­nych súvis­los­tí med­zi tými­to dvo­ma nekon­venč­ný­mi ume­lec­ký­mi prejav­mi, rodi­a­ci­mi sa z podob­ných ide­o­vých zákla­dov.  Na suro­vo pôso­bi­a­cej scé­ne,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pohy­bo­vá pred­náš­ka o l’udskobetónových vzťahoch