Taneční skupina DEKKADANCERS a prostor ARCHA+ vyhlašují open call na performery a performerky ve věku 18 – 26 let pro projekt DEKKA KICK-OFF

DEKKADANCERS ve spo­lu­prá­ci s ARCHA+ spouš­tí expe­ri­men­tál­ní pro­jekt a sérii kur­zů DEKKA KICK-OFF, jejichž cílem je vytvo­ře­ní taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Zís­kej pro­fe­si­o­nál­ní zku­še­nos­ti a know how od naše­ho týmu, kte­ří ti pře­da­jí zku­še­nos­ti samot­nou pra­xí v obo­ru tan­ce a diva­dla. Přijď si vyzkou­šet tvor­bu taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Pro­ve­de­me tě celým pro­ce­sem zdar­ma! Hle­dá­me: Nabí­zí­me:  KDO, JAK, KDE a KDY: Prů­běh pro­jek­tu: Vybra­ní účast­ní­ci a účast­ni­ce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Taneč­ní sku­pi­na DEKKADANCERS a pro­stor ARCHA+ vyhla­šu­jí open call na per­for­me­ry a per­for­mer­ky ve věku 18 – 26 let pro pro­jekt DEKKA KICK-OFF