Festival současného pohybového umění KoresponDance se letos představí nejen v Praze a ve Žďáře nad Sázavou, ale poprvé i v Novém Městě na Moravě

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se usku­teč­ní již pod­va­nác­té. Hlav­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram se usku­teč­ní tra­dič­ně ve měs­tě a na zám­ku Žďár nad Sáza­vou, a to od 11. do 14. čer­ven­ce 2024. Dopl­ně­ný bude o jeden fes­ti­va­lo­vý den v praž­ském PRAKA­Bu a popr­vé fes­ti­val zaví­tá i do Nové­ho Měs­ta na Mora­vě do pro­stor Horác­ké gale­rie. Nej­vět­ší site-spe­ci­fic fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní před­sta­ví uměl­ce a uměl­ky­ně z Čes­ka, Fran­cie, Por­tu­gal­ska, Rakous­ka, Špa­něl­ska, Slo­ven­ska, ale tře­ba i z Kana­dy. Tvůr­čí gej­zír novo­cir­ku­so­vé, taneč­ní a pohy­bo­vé ener­gie zaži­jí návštěv­ní­ci na všech fes­ti­va­lo­vých scénách.

Letoš­ní fes­ti­val pozval uměl­ce a sou­bo­ry, kte­ří napl­no uká­žou inter­dis­ci­pli­na­ri­tu své umě­lec­ké prá­ce. Letos návštěv­ní­ci zaži­jí nejen diva­dlo, nový cir­kus, tanec, ale tře­ba i film či vizu­ál­ní insta­la­ce. Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce si zaklá­dá na tom, že je ote­vřen pro širo­kou šká­lu pub­li­ka. Nehle­dí na roz­díl­né gene­ra­ce, zájmy nebo soci­ál­ní pro­stře­dí. Umě­ní si uži­jí doslo­va všich­ni, rodi­ny s dět­mi, gene­ra­ce Z, zra­lí pade­sát­ní­ci i seni­o­ři. Zkla­ma­ní ale nebu­dou ani zku­še­něj­ší divá­ci či odbor­ná diva­del­ní a taneč­ní obec. Je zkrát­ka pří­stup­ný všem, kte­ří jsou ote­vře­ní kul­tur­ním zážit­kům a pozná­ní spe­ci­fic­kých míst, na kte­rých by návštěv­ník per­for­mač­ní umě­ní pri­már­ně neče­kal. Napří­klad v továr­ně na kabely.

„Již podru­hé jsme se spo­ji­li s praž­skou kabe­lov­nou PRAKAB a umís­ti­la jed­not­li­vé per­fo­man­ce do industri­ál­ní­ho pro­stře­dí. Pro­po­je­ní roz­díl­ných pro­stře­dí a při­da­nou hod­no­tou jed­not­li­vých děl je i to, že se zapo­jí zaměst­nan­ci PRAKA­Bu. Vel­mi si váží­me spo­lu­prá­ce, kte­rou se nám poda­ři­lo vytvo­řit a udr­žet, pře­ce jen uměl­ci v továr­ně nejsou k vidě­ní kaž­dý den,” při­bli­žu­je praž­ský den ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Marie Kin­sky. Ten se v PRAKA­Bu usku­teč­ní 20. červ­na v odpo­led­ních a večer­ních hodi­nách. Pro­gram v praž­ské kabe­lov­ně láká na cho­re­o­gra­f­ku a per­for­mer­ku Katiu Marii Ger­ma­in z kanad­ské­ho Mon­tré­a­lu, fran­couz­ské usku­pe­ní Alta Gama, kte­ré ve své per­for­man­ce řeší vztah k vlast­ní­mu tělu. Na této ces­tě k sebe­po­zná­ní bude důle­ži­tým nástro­jem nejen člo­věk sám, ale i nej­vět­ší vyná­lez všech dob – kolo. Per­for­me­ři a cho­re­o­gra­fo­vé Vik­tor Čer­nic­ký a Agá­ta Jaro­šo­vá při­pra­ví pro divá­ky per­for­man­ce na míru pro­sto­rám PRAKA­Bu. Své pohy­bo­vé umě­ní před­sta­ví i ti nejmlad­ší – děti zapo­je­né do pro­jek­tu Ško­la tan­čí.

Už o den dří­ve, 19. červ­na, se fes­ti­val vůbec popr­vé před­sta­ví v Novém Měs­tě na Mora­vě, kde orga­ni­zá­to­ři navá­za­li spo­lu­prá­ci s Horác­kou gale­rii. Odpo­led­ní i večer­ní hodi­ny si mohou divá­ci užít spo­leč­ně se slo­ven­skou tvůr­ky­ní, taneč­ni­cí a cho­re­o­gra­f­kou Soňou Feri­en­čí­ko­vou a švý­car­skou uměl­ky­ní a akro­bat­kou Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he. Obě uměl­ky­ně svá díla při­způ­so­bí spe­ci­fic­ké­mu pro­sto­ru gale­rie a jeho geniu loci, obě díla pra­cu­jí s pro­sto­rem zce­la odliš­ně, ale při­tom je pro­po­ju­je jeden spo­leč­ný prvek, a tím je lano. Sté­pha­nie ve své per­for­man­ce Šrámy/La Débat­tue zkou­má his­to­rii dané­ho mís­ta, do kte­ré­ho se pro­lí­ná i její osob­ní pří­běh a pří­běh její rodi­ny. Soňa Feri­en­čí­ko­vá pak ve svém pro­jek­tu IHOPEIWILL sklou­bí fyzic­kou per­for­man­ce, zvu­ko­vý design a vizu­ál­ní instalaci.

Kore­spon­Dan­ce od své­ho počát­ku pro­po­ju­je uměl­ce z celé­ho svě­ta nejen s Pra­hou, ale pře­de­vším s regi­o­nem Vyso­či­na. Na vybra­ných pro­jek­tech pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je s míst­ní­mi komu­ni­ta­mi, oby­va­te­li Žďá­ru, ale i celé­ho regi­o­nu Vyso­či­na, s mla­dý­mi lid­mi či se ško­la­mi a dět­mi. Roz­voj regi­o­nu je jed­nou z pri­o­rit fes­ti­va­lu. Jeho jádro tak neod­mys­li­tel­ně pat­ří zám­ku a měs­tu Žďár nad Sáza­vou. Letos se návštěv­ní­ci mohou těšit na mezi­ná­rod­ně oce­ňo­va­né uměl­ce a sou­bo­ry z celé Evropy. 

Pro­sto­ry zám­ku a jeho oko­lí roz­ži­jí před­ní fran­couz­ská taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Leï­la Ka, slo­ven­ský novo­cir­ku­so­vý per­for­mer Roman Ška­d­ra, fran­couz­ský mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní kolek­tiv Grou­pe ZUR při­ve­ze pod­ma­ni­vou audi­o­vi­zu­ál­ní show. Němec­ký taneč­ník Tobi­as M. Dra­e­ger při­pra­vu­je pro Žďár imer­ziv­ní pro­jekt kom­bi­nu­jí­cí komu­nit­ní prá­ci, foto­gra­fii, video a hud­bu. Krá­su nové­ho cir­ku­su uká­že por­tu­gal­ský tvůr­ce a per­for­mer Joao Pau­lo San­tos, špa­něl­ský tem­pe­ra­ment pro­sák­ne do ulic Žďá­ru díky usku­pe­ní HURy­CAN. Svě­to­vou i osob­ní pre­mi­é­rou bude mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní insce­na­ce Pan­ta Rhei v režii Mar­ti­na Říča­na, kte­rý si při­zval ke spo­lu­prá­ci mla­dé diva­del­ní­ky, fil­ma­ře i taneč­ní­ky. V pro­gra­mu nebu­de chy­bět tra­dič­ní Kore­spon­Dan­ce Batt­le, kte­rá se usku­teč­ní ve spo­lu­prá­ci se špič­ko­vým čes­kým taneč­ní­kem, výtvar­ní­kem i her­cem, Kris­ti­á­nem Men­sou, zná­mým také pod umě­lec­kým jmé­nem Mr. Kriss.

Ved­le worksho­pů a dis­ku­sí uměl­ců s pub­li­kem či hudeb­ních show hlav­ní pro­gram dále dopl­ní tra­dič­ní dět­ská před­sta­ve­ní pro­jek­tů Ško­la tan­čí a Tvo­ři­vý tábor pro děti i dospělé.

V posled­ních letech Kore­spon­Dan­ce akcen­tu­je i eko­lo­gic­kou strán­ku a má za cíl zařa­dit se mezi “zele­né” fes­ti­va­ly. Tří­dě­ní odpa­du v prů­bě­hu po celou dobu koná­ní i pří­prav je samo­zřej­mos­tí, návštěv­ní­ci mohou vyu­žít zdar­ma MHD i spe­ci­ál­ní svo­zy v pozd­ních noč­ních hodi­nách. Sou­čás­tí fes­ti­va­lo­vé­ho merche budou napří­klad re-kelím­ky. „V prů­bě­hu posled­ních let se sna­ží­me držet krok se základ­ní­mi návy­ky, kte­ré vedou k udr­ži­tel­nos­ti. Víme, že může­me ome­zit dopra­vu osob­ní­mi auty, tří­dit odpad, nepo­u­ží­vá­me plas­to­vé nádo­bí a letos si budou moct návštěv­ní­ci zakou­pit i re-kelím­ky za sym­bo­lic­kou cenu. Chce­me být eko­lo­gic­kým fes­ti­va­lem, není nám jed­no, jak vypa­dá naše kra­ji­na a život­ní pro­stře­dí. Tím pro­sí­me i samot­né návštěv­ní­ky, aby se s námi do jed­not­li­vých kro­ků k zele­něj­ší­mu fes­ti­va­lu aktiv­ně zapo­ji­li a vyu­ži­li k dopra­vě napří­klad MHD, kte­ré budou mít po celou dobu zdar­ma,” dodá­vá Marie Kin­sky.

Před­pro­dej vstu­pe­nek na fes­ti­val bude zahá­jen na pře­lo­mu květ­na a červ­na, vstup na praž­skou část bude zdar­ma. Bliž­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu i vstu­pen­kách jsou prů­běž­ně zve­řej­ňo­vá­ny na www.korespondance.cz a na soci­ál­ních sítích.

Absurd Hero by Roman Ska­d­ra pho­to by Ber­na­det­te Fink

O FESTIVALU KORESPONDANCE

Kore­spon­Dan­ce je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su a nej­vět­ší site-spe­ci­fic fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. Kaž­dý rok na začát­ku čer­ven­ce ote­vře Kore­spon­Dan­ce dve­ře zám­ku Žďár nad Sáza­vou desít­kám uměl­ců a tisí­cov­kám návštěv­ní­ků a všem zpro­střed­ku­je fan­tas­tic­ký záži­tek se sou­čas­ným umě­ním té nej­vyš­ší svě­to­vé úrov­ně. Těšit se může­te již na jede­nác­tý roč­ník, kte­rý opět při­ví­tá nepo­čí­ta­ně uměl­ců z mno­ha zemí.

TERMÍNY 2024

19. 6. | Nové Měs­to na Mora­vě | Horác­ká galerie

20. 6. | Pra­ha | PRAKAB

11. – 14. 7. | zámek a měs­to Žďár nad Sázavou

WEB| www.korespondance.cz

FACEBOOK| facebook.com/korespondance

INSTAGRAM| instagram.com/korespondance

YOUTUBE| Fes­ti­val Korespondance

Kon­takt pro média: Micha­e­la Siko­ro­vá, michaela.sikorova@se-s-ta.cz, 776 712 858

Od roku 2009 je fes­ti­val na čes­ké scé­ně, od roku 2013 na zám­ku.
Kore­spon­Dan­ce je vůbec prv­ním out­do­o­ro­vým fes­ti­va­lem tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. For­mo­vat se začal v roce 2009 v rám­ci pro­jek­tu Kore­spon­Dan­ce Euro­pe, kte­rý dal pří­le­ži­tost k umě­lec­ké­mu roz­vo­ji více než stov­ce cho­re­o­gra­fů z něko­li­ka zemí. Od roku 2013 je na scé­ně fes­ti­val tak, jak ho zná­me dnes, tedy nej­vět­ší site-spe­ci­fic fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce u nás, záro­veň jedi­ný fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce v regi­o­nu Vyso­či­na a pře­de­vším fes­ti­val, kte­rý dlou­ho­do­bě a napros­to jedi­neč­ně pra­cu­je s publikem.

Řada před­sta­ve­ní je při­pra­vo­vá­na spe­ci­ál­ně pro fes­ti­val a ode­hrá­va­jí se tak ve svě­to­vé pre­mi­é­ře.
Kore­spon­Dan­ce při­ná­ší uni­kát­ní spo­je­ní genia loci barok­ní­ho zám­ku se sou­čas­ným umě­ním, díky kon­cen­t­ra­ci celé­ho pro­gra­mu do jed­no­ho are­á­lu vytvá­ří oprav­do­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru, a nejen zastřešu­je sérii před­sta­ve­ní, zce­la stí­rá dělí­cí linii mezi uměl­ci a pub­li­kem, kte­ří se všich­ni setká­va­jí na cen­t­rál­ním prv­ním nádvo­ří, a v nepo­sled­ní řadě uvá­dí neo­pa­ko­va­tel­ná site-spe­ci­fic díla, kte­rá pozva­né sku­pi­ny na zám­ku při­pra­vu­jí i tři týd­ny před zahá­je­ním festivalu.

Na fes­ti­va­lu se již během jeho prv­ních sed­mi roč­ní­ků obje­vi­li uměl­ci z pěti kon­ti­nen­tů a osm­nác­ti zemí.
Kore­spon­Dan­ce je výji­meč­ný i pro­gra­mem, kte­rý kaž­do­roč­ně peč­li­vě sklá­dá jeho zakla­da­tel­ka Marie Kin­sky se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Žďár nad Sáza­vou už při­ví­tal hvězdy, jako jsou Domi­nique Boi­vin, Paco Deci­na, Béa­t­ri­ce Mas­sin, Jor­di Galí, Jose­ph Nadj, sku­pi­ny Bare­ly Metho­di­cal Trou­pe či Foco alAire pro­duc­ci­o­nes a zapsal se do pamě­ti před­sta­ve­ní­mi Něž­ný bagr, Con­ti­go, La Cosa a mno­ha dalšími.

Zažij­te tanec, zažij­te zámek.
Fes­ti­va­lo­vý pro­gram zve i na pro­hlíd­ky expo­zic a inter­ak­tiv­ní­ho mul­ti­me­di­ál­ní­ho Muzea nové gene­ra­ce, záro­veň čas­to ote­ví­rá běž­ně nepří­stup­né pro­sto­ry jako sklep či uza­vře­ná křídla.

Kore­spon­Dan­ce se těší pod­po­ře regi­o­nál­ních i mezi­ná­rod­ních insti­tu­cí.
Fes­ti­val zís­kal v roce 2017 znač­ku EFFE (Euro­pe for Fes­ti­vals, Fes­ti­vals for Euro­pe) a od téhož roku zášti­tu hejtma­na Kra­je Vyso­či­na, záro­veň je zařa­zen mezi VIP akce Kra­je Vyso­či­na a v roce 2018 zís­kal pod­po­ru v rám­ci pro­jek­tu Roun­da­bout Euro­pe z pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa. V roce 2020 navá­zal pres­tiž­ní spo­lu­prá­ci s Čes­ký­mi cen­t­ry. O rok poz­dě­ji byla rea­li­zo­vá­na úvod­ní část pro­jek­tu Peo­ple Power Part­ner­ship pod­po­ro­va­né­ho z pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa. V roce 2022 fes­ti­val uve­dl něko­lik pro­jek­tů pod­po­ro­va­ných pro­gra­mem mezi­re­gi­o­nál­ní spo­lu­prá­ce INTERREG EUROPE Rakous­ko-Čes­ko po úspěš­ném před­sta­ve­ní PHOENIX v roce 2019.


Křiv­ka návštěv­nos­ti fes­ti­va­lu je neu­stá­le na vze­stu­pu.
V roce 2019 vzrost­la o více než 25 %, o rok poz­dě­ji byly kapa­ci­ty vypro­da­né a nedo­sta­čo­va­ly. Prá­vě v roce 2020, i navzdo­ry koro­na­vi­ro­vé kri­zi, potvr­dil fes­ti­val svou živo­ta­schop­nost, když doká­zal garan­to­vat koná­ní a při­jít s kon­cep­tem, kte­rý dis­po­no­val vari­an­tou pro jaký­ko­liv epi­de­mi­o­lo­gic­ký stav.

Orga­ni­zá­to­rem fes­ti­va­lu je nezisko­vá orga­ni­za­ce Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *