Esther: Reut Shemesh

Osmý den mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu pro nejmen­ší i tro­chu vět­ší divač­ky a divá­ky při­ne­sl recept z domá­cí kuchy­ně izra­el­ské cho­re­o­gra­f­ky Reu­th She­me­sh. Vařit pod­le něj ale není leh­ké: ke vzpo­mín­kám na dět­ství a živým obra­zům z dospí­vá­ní, prv­ních lásek i hle­dá­ní zod­po­věd­nos­ti a dis­ci­plí­ny v zájmo­vých krouž­cích a prv­ních zaměst­ná­ních, v nichž je tře­ba nosit uni­for­my, je tře­ba ješ­tě soli: dra­ma­tur­gic­ké kon­cep­ce. Ta se v opa­ku­jí­cích se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Esther: Reut Shemesh

Za Kateřinou Jírovou

Pro­dukč­ní a diva­del­ní pub­li­cist­ka ori­en­tu­jí­cí se pře­de­vším na lout­ko­vé diva­dlo, býva­lá tajem­ni­ce časo­pi­su Lout­kář, dlou­ho­le­tá mana­žer­ka a tajem­ni­ce revue Taneč­ní zóna, redak­tor­ka webo­vé­ho por­tá­lu i‑divadlo.cz, zemře­la po dlou­hé a těž­ké nemo­ci 12. 7. 2024. Kate­ři­no, zna­li a setká­va­li jsme se spo­lu dlou­ho. Tuším, že už od prv­ních roč­ní­kůfes­ti­va­lu …příští vlna/next wave… a pak když jsi pra­co­va­la v redak­ciLout­ká­ře, kte­rá síd­lí těs­ně ved­le… Pokra­čo­vat ve čte­ní Za Kate­ři­nou Jírovou

Hra, která nekončí

Co to zna­me­ná mít na sobě zvo­ná­če, růžo­vé kalho­ty, mít malou hla­vu, vel­kou hla­vu, tma­vou kůži, krát­ké vla­sy, dlou­hé vla­sy, teto­vá­ní nebo knír? Zna­me­ná to ješ­tě vůbec něco? Do jaké míry jsme otro­ky ste­re­o­ty­pů, kte­ré na nás půso­bi­ly v našich pri­már­ních sku­pi­nách od naro­ze­ní až doteď? A jak bez­peč­né je být tzv. nor­mál­ní a nevy­str­ko­vat dráp­ky ze své… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hra, kte­rá nekončí

A to se stane: Uchvácení (Jasmine Morand/Prototype Status: Mirkids)

Již čtvr­tý den mni­chov­ské­ho fes­ti­va­lu pohy­bo­vé­ho diva­dla pro mla­dé pub­li­kum Think Big! měli návštěv­ní­ci pří­le­ži­tost, sezná­mit se s nápa­di­tým a oje­di­ně­lým kon­cep­tem Jas­mi­ne Morand a Pro­to­ty­pe Sta­tus Mir­kids. Já jsem insce­na­ci užas­le viděl dopo­led­ne páté­ho dne, a cho­re­o­gra­fic­ký těles­ný kalei­do­skop pro osm tanečníků/tanečnic mi svou kon­tem­pla­tiv­nos­tí a fan­stas­tič­nos­tí doslo­va uča­ro­val. Vše je v neu­stá­lém pohy­bu, jako v zahra­dě, kte­rá neu­stá­le ros­te a mění se. … Pokra­čo­vat ve čte­ní A to se sta­ne: Uchvá­ce­ní (Jas­mi­ne Morand/Prototype Sta­tus: Mirkids)

Ceren Oran & Moving Borders: Spiel im Spiel

Tře­tí den mni­chov­ské­ho diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu pro mla­dé pub­li­kum vystou­pil bonn­ský sou­bor The­a­ter Mara­bu s pří­bě­hem o vel­kých sta­ros­tech malých lidí (Mas­ter of Desas­ter), a hra­vá hříč­ka o lout­kách v nás a kolem nás turec­ké reži­sér­ky Ceren Oran s názvem Spiel im Spiel, jejíž tvor­bu moh­lo čes­ké divác­tvo oce­nit v olo­mouc­kém Diva­dle Na Cuc­ky před čtyř­mi lety. Když si hra­je­me, je mož­né coko­li: pod­la­ha je z lávy, všech­no létá… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ceren Oran & Moving Bor­ders: Spiel im Spiel

Theater Marabu: Master of Desaster 

Tře­tí den mni­chov­ské­ho diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu pro mla­dé pub­li­kum Think Big! vystou­pil bonn­ský sou­bor The­a­ter Mara­bu s pří­bě­hem o vel­kých sta­ros­tech malých lidí (Mas­ter of Desas­ter), a hra­vá hříč­ka o lout­kách v nás a kolem nás turec­ké reži­sér­ky Ceren Oran s názvem Spiel im Spiel, jejíž tvor­bu moh­lo čes­ké divác­tvo oce­nit v olo­mouc­kém Diva­dle Na Cuc­ky před čtyř­mi lety. Spe­ci­a­li­zo­va­ná pope­lář­ská sku­pi­na pra­vi­del­ně navště­vu­je dět­ská hřiš­tě, par­ky a dal­ší… Pokra­čo­vat ve čte­ní The­a­ter Mara­bu: Mas­ter of Desaster 

Let him be him. Learn, make mistakes, live.

„Umě­ní je jed­ním z míst, kte­rá lidem dovo­lu­jí se na chví­li zasta­vit a reflek­to­vat situ­a­ci, v níž se nachá­ze­jí.“  Jasper Narva­ez Na prk­nech diva­dla Archa se v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha před­sta­vi­la Akram Khan Com­pa­ny s insce­na­cí Chot­to Desh. Chot­to Desh je adap­ta­cí původ­ní Kha­no­vy výraz­ně auto­bi­o­gra­fic­ké cho­re­o­gra­fie Desh z roku 2016, jež si vza­la pod svá kří­d­la reži­sér­ka Sue Buckmas­ter spo­lu s hudeb­ní skla­da­tel­kou Joce­lyn Pook a lon­dýn­ským stu­di­em Yeast Cul­tu­re, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let him be him. Learn, make mis­ta­kes, live.

Video týdne: Exit (Circumstances)

Feno­me­nál­ní akro­ba­tic­ká cho­re­o­gra­fie Pie­ta van Dyc­ka, v zázna­mu s akro­ba­ty Luu­kem Bran­tje­sem, Willem Blen­ki­nem, Chris­to­phe­rem McAu­leym a Samu­e­lem Rhy­ne­rem z roku 2021.

Fan Yung Lo a Polymer DMT: Unsolved

V hipho­po­vém taneč­ním před­sta­ve­ní Unsol­ved kom­bi­nu­je tchaj-wan­ská cho­re­o­gra­f­ka Fang Yun Lo čás­teč­ně auto­bi­o­gra­fic­ké zkou­má­ní vlast­ní rodin­né his­to­rie na svém rod­ném ost­ro­vě s aktu­ál­ní­mi poli­tic­ký­mi otáz­ka­mi: Kde je člo­věk vlast­ně doma? Je to tam, kde mu rozu­mí? A co když on nero­zu­mí jim? Co když babič­ka zpí­vá při vaře­ní japon­ské pís­ně, občas mlu­ví Hak­ka a občas man­darín­šti­nou, ale málo­kdy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fan Yung Lo a Poly­mer DMT: Unsolved

Po tyči až na vrcholky Alp

Fran­couz­ský sou­čas­ný cir­kus Fran­couz­ský sou­bor sou­čas­né­ho cir­ku­su Com­pag­nie des Cie­ux Gal­va­ni­sés z regi­o­nu Ardèche zahá­ji­lo fes­ti­val La Rura­le ven­kov­ním před­sta­ve­ním Cui­vre et Caout­chouc (vol­ně přel. Mosaz a pryž či Měď/Kov a guma). Čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vé pohy­­­bo­­vě-hude­b­­ní sólo artis­tic­ky vir­tu­óz­ním způ­so­bem vyprá­vě­lo pří­běh hrdi­ny zaní­ce­né­ho váš­ní k čín­ské tyči s tou­hou zvlád­nout vše „(sko­ro) úpl­ně“ sám. Výji­meč­nost oka­mži­ku pod­tr­ho­va­lo samo pro­stře­dí – kuli­sy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Po tyči až na vrchol­ky Alp