Tomáš Procházka: Nemám čo viac stratiť, ale odmietam kauzu opustiť bez pokusu o nápravu

Tenhle roz­ho­vor je mojí dru­hou nebo jed­nou z mno­ha dal­ších šan­cí. Záro­veň mým vykou­pe­ním z dlu­hů, kte­ré jsem nadě­lal a zatím nespla­til; z tex­tů, kte­ré jsem nikdy nedo­dal a už nedo­dám; a z roz­ho­vo­rů, kte­ré jsem nepře­psal. Začí­nám zde. U Tomá­še Pro­cház­ky, divadelní/ho režisérky/režiséra, performera/performerky, drag que­en, zná­mé­ho též jako Gró­f­ka. Toto vyzná­ní je mož­ná až pří­liš osob­ní, ale tako­vá je jeho/její tvor­ba. Sám/sama sobě pod­mě­tem, před­mě­tem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tomáš Pro­cház­ka: Nemám čo viac stra­tiť, ale odmi­e­tam kau­zu opus­tiť bez poku­su o nápravu

Svalová a mentální paměť těla

Sou­čás­tí osmé­ho dne fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra Olo­mouc byla osob­nost maďar­ské cho­re­o­gra­f­ky Anny Bic­zók se svou insce­na­cí Deli­ca­te, v níž vystu­pu­jí tři taneč­ni­ce, kte­ré se od sebe fyzic­ky a kul­tur­ně odli­šu­jí. Jedi­né, co mají spo­leč­né, je žen­ství. Taneč­ní cho­re­o­gra­fie má před­sta­vit, jakým způ­so­bem lze spo­lu komu­ni­ko­vat skr­ze pohy­by. Bic­zók kul­tur­ně zma­po­va­la jed­not­li­vá těla taneč­nic, aby se doká­za­la zamě­řit na pro­ces zob­ra­ze­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sva­lo­vá a men­tál­ní paměť těla

Divadlo Ponec představilo svou novou uměleckou radu pro rok 2025

dnes v 9.00 pro­běh­la v kavár­ně Ponre­po dis­ku­se s novou Umě­lec­kou radou diva­dla PONEC ve slo­že­ní Dag­mar Bed­nári­ko­vá, Syl­va Šaf­ko­vá a Hon­za Malík, kte­ří budou nyní stát za umě­lec­kým smě­řo­vá­ním diva­dla PONEC. Pří­tom­na byla i zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka orga­ni­za­ce Tanec Pra­ha a diva­dla PONEC Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a její tým. „Když mě Yvo­na Kre­u­zman­no­vá oslo­vi­la, pocho­pi­la jsem, že diva­dlo PONEC je pře­tí­že­né. Budu v Umě­lec­ké radě půso­bit pře­de­vším jako… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­dlo Ponec před­sta­vi­lo svou novou umě­lec­kou radu pro rok 2025

Zemřel Vlastimil Harapes

Zemřel Vlas­ti­mil Hara­pes 24. 7. 1946 Cho­mu­tov – 15. 5. 2024 Pra­ha Taneč­ník, herec, reži­sér, cho­re­o­graf, taneč­ní peda­gog, dlou­ho­le­tý sólis­ta a umě­lec­ký šéf bale­tu praž­ské­ho Národ­ní­ho diva­dla. Vyrůs­tal ve ves­ni­ci Drouž­ko­vi­ce na Cho­mu­tov­sku jako jedi­ný syn ze sed­mi dětí. Jeho otec vedl ve spo­lu­prá­ci s jeho mat­kou ochot­nic­ký diva­del­ní spo­lek, kde od nej­út­lej­ší­ho dět­ství účin­ko­val. Jeho prv­ní role… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zemřel Vlas­ti­mil Harapes

Za tři týdny začne Bienále Ve věci umění 2024

Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024 začí­ná už 13. červ­na. Tří­den­ní zaha­jo­va­cí víkend nabíd­ne per­for­man­ce, komen­to­va­né pro­hlíd­ky a dal­ší akce. Všech­ny akce včet­ně slav­nost­ní­ho zahá­je­ní jsou veřej­nos­ti pří­stup­né zdar­ma 🙌 The Bien­na­le Mat­ter of Art 2024 opens on June 13, in Pra­gue, Czech Repub­lic, with three days of per­for­man­ces, gui­ded tours, and more. All events inclu­ding the ope­ning cere­mo­ny are free… Pokra­čo­vat ve čte­ní Za tři týd­ny začne Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024

Daria Koval bojuje s démony a tančí emotivní modernu

Darja Koval z Dně­p­ru je nada­ná cho­re­o­gra­f­ka, kte­rá vytvo­ři­la mno­ho zají­ma­vých pro­jek­tů a nezná slo­vo „odpo­či­nek“. Na jeviš­ti pořa­du Tanec. World of Dan­ce 1. sezó­ny bude taneč­ni­ce vyprá­vět svůj vlast­ní dojem­ný pří­běh o boji s per­fek­ci­o­nis­mem a sku­teč­nou nemocí.

Ve čtvrtek budou slavnostně vyhlášeni finalisté jubilejního 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku

Ve čtvr­tek 16. květ­na 2024 od 17 hodin pro­běh­ne ve Vel­kém sále Měst­ské knihov­ny v Pra­ze finá­le a slav­nost­ní vyhlá­še­ní výsled­ků 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku 2024. Do letoš­ní­ho roč­ní­ku pře­hlíd­ky cho­re­o­gra­fií pro mlá­dež se zapo­ji­li tvůr­ci ze základ­ních umě­lec­kých škol a taneč­ních stu­dií z celé Čes­ké repub­li­ky, pod­mín­kou byla věko­vá kate­go­rie jejich inter­pre­tů 6 – 15 let.  „Kva­li­ta taneč­ní výcho­vy v žákov­ských věko­vých kate­go­ri­ích má pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ve čtvr­tek budou slav­nost­ně vyhlá­še­ni fina­lis­té jubi­lej­ní­ho 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku

Pohybová prednáška o l’udskobetónových vzťahoch

V rám­ci pro­gra­mu dvad­si­a­te­ho sied­me­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra sa rak­úsky súbor Hun­g­ry sharks pred­sta­vil s uni­kát­nou taneč­nou per­for­man­ce Béton Brut. Vo svo­jom javis­ko­vom die­le skú­ma neo­ča­ká­va­né pre­po­je­nie bru­ta­lis­tic­kej archi­tek­t­ú­ry s urbán­nym štý­lom bre­a­kin­gu. Vzni­ká tak fas­ci­nuj­úca pohy­bo­vá štúdia pre­ni­kaj­úca do his­to­ric­kých, spo­lo­čen­ských či mate­ri­ál­nych súvis­los­tí med­zi tými­to dvo­ma nekon­venč­ný­mi ume­lec­ký­mi prejav­mi, rodi­a­ci­mi sa z podob­ných ide­o­vých zákla­dov.  Na suro­vo pôso­bi­a­cej scé­ne,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pohy­bo­vá pred­náš­ka o l’udskobetónových vzťahoch

Festival současného pohybového umění KoresponDance se letos představí nejen v Praze a ve Žďáře nad Sázavou, ale poprvé i v Novém Městě na Moravě

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se usku­teč­ní již pod­va­nác­té. Hlav­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram se usku­teč­ní tra­dič­ně ve měs­tě a na zám­ku Žďár nad Sáza­vou, a to od 11. do 14. čer­ven­ce 2024. Dopl­ně­ný bude o jeden fes­ti­va­lo­vý den v praž­ském PRAKA­Bu a popr­vé fes­ti­val zaví­tá i do Nové­ho Měs­ta na Mora­vě do pro­stor Horác­ké gale­rie. Nej­vět­ší site-spe­­ci­­fic fes­ti­val… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce se letos před­sta­ví nejen v Pra­ze a ve Žďá­ře nad Sáza­vou, ale popr­vé i v Novém Měs­tě na Moravě

Konzervatoř Taneční centrum Praha slaví třicáté výročí svého založení

Pra­ha, 13. květ­na 2024 – Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha letos sla­ví význam­ný mil­ník své his­to­rie, uply­nu­lo tři­cet let od chví­le, kdy se tato vzdě­lá­va­cí a umě­lec­ká insti­tu­ce trans­for­mo­va­la na kon­zer­va­toř. Tato eta­pa tvo­ří dru­hou polo­vi­nu jeho dosa­vad­ní exis­ten­ce. Tra­di­ce Taneč­ní­ho cen­t­ra Pra­ha sahá až do roku 1961 – teh­dy v under­groun­du a poz­dě­ji, pod zášti­tou Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a řady zahra­nič­ních odbor­ní­ků, postup­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kon­zer­va­toř Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha sla­ví tři­cá­té výro­čí své­ho založení