Mezinárodní taneční festival Tanec Praha odstartoval 36. ročník

Zahá­je­ní mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha se ode­hrá­lo na Nové scé­ně Národ­ní­ho diva­dla a před­sta­vi­lo bra­zil­ský taneč­ní sou­bor Com­pa­nhia de Dan­cas. Zná­má bra­zil­ská cho­re­o­gra­f­ka Lia Rodri­gu­es má vel­ké reno­mé na mno­ha svě­to­vých scé­nách a taneč­ních fes­ti­va­lech, v Pra­ze vystu­pu­je popr­vé. Na Tan­ci Pra­ha uved­la taneč­ně výtvar­nou insce­na­ci Encan­ta­do z roku 2021. Výraz „encan­ta­do“ zna­me­ná v por­tu­gal­šti­ně jakési oča­ro­vá­ní, magic­kou sílu, kte­rá… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní taneč­ní fes­ti­val Tanec Pra­ha odstar­to­val 36. ročník

Transmission Workshop

Tvor­ba Ama­la Dia­no­ra je pohá­ně­na pohy­bem. Dekon­stru­u­je hip hop a tra­dič­ní afric­ké tan­ce a ener­gii, kte­rou v nich nachá­zí, pře­ná­ší do sou­čas­né­ho tan­ce. V tom­to duchu se pone­se i workshop, kte­rý umož­ní účast­ní­kům pono­řit se do jeho hyb­rid­ní­ho cho­re­o­gra­fic­ké­ho vesmí­ru. Dia­nor se stu­den­ty zpo­čát­ku pra­cu­je na zákla­dech hip hopu, poté prá­ci roz­ši­řu­je o tech­ni­ky sou­čas­né­ho tan­ce a záro­veň zkou­má schop­nost stu­den­tů vyprá­vět vlast­ní pří­běhy,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Transmis­si­on Workshop

Pocketart: Fairy Tales

Zabý­va­jí se téma­tem žen­ství a hod­no­ta­mi, kte­ré žen­ství při­ná­ší do naše­ho svě­ta, a vra­ce­jí se na mís­ta své­ho dět­ství, aby odha­li­ly pro­ce­sy stá­vá­ní se sebou samým. Jako by si zkou­še­ly růz­né role, jako by to byla jen dal­ší hra nebo dal­ší šaty. Role, kte­ré všich­ni zná­me ze zná­mých pohá­dek nebo sku­teč­ných postav. Vytvá­ří­me si nové fan­ta­zie, zno­vu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pocke­tart: Fai­ry Tales

Po výhře teprve začíná boj

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Na svůj vrchol nestou­páš sám, ale na vrcho­lu je pou­ze jed­no mís­to. Musíš vydr­žet, vyhrát a být kon­ku­ren­ce­schop­ný. To je tema­tic­ká náplň akro­ba­tic­ké show – Kon­kurz od sku­pi­ny Losers Cirque Com­pa­ny, kte­rá pojed­ná­vá o tou­ze zví­tě­zit a uspět. Co to ale vlast­ně vše obná­ší? To nám pro­zra­dí dvo­ji­ce sestá­va­jí­cí z teni­so­vé­ho kou­če Kiril­la Yako­vle­va a jeho kole­gy­ně Jose­fí­ny Hor­níč­ko­vé, kte­rá pro­půj­či­la hlas „posta­vě“ ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Ten… Pokra­čo­vat ve čte­ní Po výhře tepr­ve začí­ná boj

Sebeposilující Trio

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Tři akté­ři jiné­ho kul­tur­ní­ho půvo­du. Kaž­dý má jiné pohy­bo­vé zna­los­ti, styl a tech­ni­ku. Dohro­ma­dy je spo­ji­la reži­sér­ka Moni­ka Gin­ter­sdor­fer, kte­rá se naro­di­la v Peru a nyní půso­bí v Ber­lí­ně. Ve svých před­sta­ve­ních spo­ju­je inter­pre­ty z růz­ných kon­ti­nen­tů, jejichž daná kul­tur­ní záze­mí podro­bu­je výzku­mu, aby je moh­la před­sta­vit v nových sou­vis­los­tech. Spo­leč­ně s cho­re­o­gra­fem Franc­kem Edmon­dem Yao, kte­rý je půvo­dem z Pobře­ží slo­no­vi­ny, zalo­ži­li nad­ná­rod­ní kolek­tiv La Fle­ur.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sebe­po­si­lu­jí­cí Trio

Ve spojení s matčinou

Před­sta­ve­ní Eve­ry Minu­te Mother­land odpo­ví­dá letoš­ní dra­ma­tur­gic­ké lin­ce Diva­del­ní Flo­ry a zastřešu­jí­cí­mu mot­tu „свобода-Fre­i­he­it-wol­­ność-vol­­nost“. I toto trud­né dílo cho­re­o­gra­fa Macie­je Kuź­mińské­ho tema­ti­zo­va­lo osob­ní či poli­tic­ké (ne)zažívání vol­nos­ti.  Samot­ný styl výra­zo­vých pro­střed­ků v před­sta­ve­ní je netra­dič­ní a odrá­ží intim­ní auten­tic­ké emo­ce, kte­ré v sou­bo­ru per­for­mer­ky a per­for­me­ři od začát­ku vál­ky sdí­lí. Snad pro vel­kou míru cit­li­vos­ti a indi­vi­du­ál­nos­ti zku­še­nos­tí si kolek­tiv zvo­lil vel­mi abs­trakt­ní vyjá­d­ře­ní svých niter­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ve spo­je­ní s matčinou

Slepá cesta vedoucí do stanice Touha

Fes­ti­val Diva­del­ní svět Brno při­ne­sl na jeviš­tě Měst­ské­ho diva­dla atmo­sfé­ru z pro­stře­dí New Orle­ans 40. let. Jaz­zo­vá hud­ba, kouř z ciga­ret, popí­je­ní whis­ky a par­tič­ka poke­ru. Ve spo­lu­prá­ci s DEKKADANCERS zpra­co­val cho­re­o­graf a reži­sér Arthur Pita kla­sic­kou hru Ten­nessee Wil­li­am­se – Tram­vaj do sta­ni­ce Tou­ha z roku 1947. Dostá­vá­me se do pří­bě­hu, kde „když muž­ský pijou a hra­jou kar­ty, tak se stá­vá leda­cos.“ [1] Vyprá­vě­ní je zacho­vá­no v celé… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sle­pá ces­ta vedou­cí do sta­ni­ce Touha

Australský cirkus v Trutnově: CirkUFF & CZirkidz 

V pod­hůří Krko­noš se kaž­do­roč­ně na pře­lo­mu květ­na a červ­na koná Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cir­kU­FF, letos od stře­dy 29.5. do pát­ku 2.6. Zásad­ním středo­bo­dem veš­ke­ré­ho dění je mul­ti­funkč­ní kul­tur­ní cen­t­rum UFFO, kte­ré navíc od led­na 2024 roz­ší­ři­lo řadu regi­o­nál­ních tré­nin­ko­vých cen­ter nové­ho cir­ku­su, a to díky uni­kát­ní spo­lu­prá­ci s aus­tral­skou ško­lou Cir­ki­dz. Reži­sér a umě­lec­ký ředi­tel part­ner­ské orga­ni­za­ce Joshua… Pokra­čo­vat ve čte­ní Aus­tral­ský cir­kus v Trut­no­vě: Cir­kU­FF & CZirkidz 

Taneční skupina DEKKADANCERS a prostor ARCHA+ vyhlašují open call na performery a performerky ve věku 18 – 26 let pro projekt DEKKA KICK-OFF

DEKKADANCERS ve spo­lu­prá­ci s ARCHA+ spouš­tí expe­ri­men­tál­ní pro­jekt a sérii kur­zů DEKKA KICK-OFF, jejichž cílem je vytvo­ře­ní taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Zís­kej pro­fe­si­o­nál­ní zku­še­nos­ti a know how od naše­ho týmu, kte­ří ti pře­da­jí zku­še­nos­ti samot­nou pra­xí v obo­ru tan­ce a diva­dla. Přijď si vyzkou­šet tvor­bu taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Pro­ve­de­me tě celým pro­ce­sem zdar­ma! Hle­dá­me: Nabí­zí­me:  KDO, JAK, KDE a KDY: Prů­běh pro­jek­tu: Vybra­ní účast­ní­ci a účast­ni­ce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Taneč­ní sku­pi­na DEKKADANCERS a pro­stor ARCHA+ vyhla­šu­jí open call na per­for­me­ry a per­for­mer­ky ve věku 18 – 26 let pro pro­jekt DEKKA KICK-OFF

The Spirit of Thibault Delferiére

V dneš­ním Videu týd­ne se sezná­mí­me s tvor­bou bel­gic­ké­ho per­for­me­ra Thi­baul­ta Del­fe­ri­é­ra. S Thi­baul­tem jsem se sezná­mil na jed­né akci Diva­dla orgií a mysté­rií v Prin­zen­dor­fu, jeho tvor­ba je výraz­ně těles­ná a v někte­rých ohle­dech radi­kál­ní, smy­sl­ná a ero­tic­ká, pudo­vá. Naro­dil se v roce 1969 v bel­gic­kém Lou­­­va­­in-la-Neu­­­ve, vystu­do­val filo­zo­fii a již během stu­dií se začal zabý­vat per­for­man­ce­mi, jichž za posled­ních 20 let usku­teč­nil… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Spi­rit of Thi­bault Delferiére