Akram Khan Company: Jungle Book Reimagined

V květ­nu letoš­ní­ho roku bude moci čes­ké divác­tvo po dese­ti letech shléd­nout pro­duk­ci Akram Khan Com­pa­ny. Ve svě­tě blíz­ké budouc­nos­ti vrá­vo­rá na roz­bou­ře­né hla­di­ně vor. Na útě­ku z vlas­ti zpus­to­še­né vli­vem kli­ma­tic­kých změn brázdí zou­fa­lá rodi­na moře, a v jeho vlnách se zmí­tá malá čer­ná teč­ka: Mau­glí. Pří­běh o ztra­ce­né dív­ce, jejích přá­te­lích Baghí­ro­vi a Bal­úo­vi, kte­rý všich­ni dob­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Akram Khan Com­pa­ny: Jun­gle Book Reimagined

Publikováno
V rubrikách Recenze

Anketa o smyslu uměleckých ocenění

Tato anke­ta vzni­ka­la ve zjitře­ných oka­mži­cích poté, co Filip Sta­něk zvřej­nil na ser­ve­ru Ope­ra Plus svůj pro­vo­ka­tiv­ní pří­spě­vek do dis­ku­se o Cenách Thá­lie (ZDE; na témže ser­ve­ru pak nalez­ne­te také napří­klad odpo­věď před­se­da poro­ty Cen Thá­lie v kate­go­rii Balet, tanec a pohy­bo­vé diva­dlo Roma­na Vaš­ka: ZDE). Oslo­vil jsem přes šest desí­tek osob­nos­tí, nicmé­ně zadá­ní, tedy odpo­věď číta­jí­cí maxi­mál­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Anke­ta o smys­lu umě­lec­kých ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Machovarium ∞

Foto: Markéta Perroud, gencraft

Edi­to­rial je krá­lov­ská dis­ci­plí­na. Svým for­má­tem pře­sa­hu­je všech­ny ostat­ní lite­rár­ní, lyric­ko­epic­ké, dra­ma­tic­ké či jinak ‑ické for­my. Je nedíl­nou sou­čás­tí odka­zu psa­né­ho slo­va, leč se ho zde — v pozi­ci edi­to­ra inter­ne­to­vé­ho vydá­ní Taneč­ní zóny — dopouš­tím napo­sle­dy. Ledy puk­ly, stej­ně jako můj pocit, že iTZ už nemám, co nabíd­nout. Spíš nao­pak. Vypůj­čím si tedy něko­lik řád­ků ze zatím posled­ní­ho tiš­tě­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um ∞

Rovnováha pohybu. Podzimní fáze 4+4 dní v pohybu

Living the Dream with Grandma. Foto: Gergő Ofner

Pod­zim­ní část letoš­ní­ho roč­ní­ku 4+4 dny v pohy­bu opět, podob­ně, jako jar­ní, pře­svěd­či­la peč­li­vě zvá­že­nou dra­ma­tur­gií, a ve dnech 6. – 14. 10. necha­la rezo­no­vat jak eko­lo­gic­ká, tak poli­tic­ká téma­ta, a to mnoh­dy pal­či­vě­ji, než byl zřej­mě zájem dra­ma­tur­gů fes­ti­va­lu. Pales­tin­ská per­for­mer­ka Samaa Wakim v insce­na­ci Losing it zkou­má, jak život v Gaze ovliv­ňu­je její identi­tu. Bohu­žel pro ni i pro praž­ské pub­li­kum… Pokra­čo­vat ve čte­ní Rov­no­vá­ha pohy­bu. Pod­zim­ní fáze 4+4 dní v pohybu

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od 21. do 23. září zaplní Palác Akropolis PiNKBUS festival. Představí to nejlepší z domácí queer scény.

Foto: archiv festivalu PiNKBUS

Tře­tí roč­ník PiN­KBUS fes­ti­va­lu pone­se podti­tul „QUEER RENAISSANCE“ a během tří dnů nabíd­ne divá­kům v Palá­ci Akro­po­lis mode­ro­va­nou dis­ku­zi, diva­del­ní pre­mi­é­ry a per­for­man­ce, kon­cer­ty i drag show. Fes­ti­val zahá­jí ve čtvr­tek 21. září PINKPANEL dis­ku­ze o queer umě­ní v Čes­ké repub­li­ce, kde se za jed­ním sto­lem pot­ka­jí zástup­ci a zástup­ky­ně queer umě­ní – reme­rit­ní krá­lov­na Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Danie­la Špi­nar, inter­dis­ci­pli­nár­ní uměl­ky­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Od 21. do 23. září zapl­ní Palác Akro­po­lis PiN­KBUS fes­ti­val. Před­sta­ví to nej­lep­ší z domá­cí queer scény.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Machovarium 1: Letní highlights light delights

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones (foto: Phile Deprez)

Macho­va­ri­um je nový for­mát, simu­la­ce mých „tolik popu­lár­ních“ edi­to­ri­a­lů v tiš­tě­ném vydá­ní Taneč­ní zóny. Zde v inter­ne­to­vé džun­g­li ale půjde o obsa­ho­vě i for­mál­ně méně spou­ta­ná, roz­sáh­lej­ší pojed­ná­ní, expe­ri­men­tál­ní makro­re­cen­ze a tex­ty plné nesou­vi­se­jí­cích sou­vis­los­tí. Zapo­meň­te tedy na všech­na oče­ká­vá­ní o lite­rár­ních doved­nos­tech, co je a není kva­lit­ní, kde začí­ná či kon­čí kli­nic­ká gra­fo­ma­nie. Nech­te se pohl­tit slas­tí diva­del­ní­ho gee­ka, obe­jmout váš­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um 1: Let­ní high­li­ghts light delights

Konec hraní na indiány

Foto: Lukas Wesley

k per­for­man­ci K pra­me­ni Jaku­ba Got­twal­da a kol. Ame­ri­ka je země neo­me­ze­ných mož­nos­tí, říká se. Ame­ri­ka je sym­bol svo­bo­dy, říká se, a pro jis­to­tu si to při­po­mí­ná tři­a­de­va­de­sá­ti­me­t­ro­vou sochou u bře­hu. Ame­ric­ký sen má své vlast­ní hes­lo na wiki­pe­dii. Ale taky je to země, v níž v cel­ku poklid­ně, pod­le své­ho, v sou­la­du se svou kra­ji­nou, se svý­mi bohy, duchy, mýty a ritu­á­ly, žili… Pokra­čo­vat ve čte­ní Konec hra­ní na indiány

Publikováno
V rubrikách Recenze

Horizont události

Foto: Iryna Drahun

Taneč­ní, lépe řeče­no per­for­ma­tiv­ní řada insce­na­cí na reper­toá­ru před­ní praž­ské scé­ny Stu­dio Hrdi­nů má vazbu na fes­ti­val NORMA, akci sou­stře­dě­nou kolem vyhra­ně­né­ho vku­su, osob­nos­ti umě­lec­ké­ho ředi­te­le a dra­ma­tur­ga domu Jana Horá­ka. V roce 2021 pozval do Veletrž­ní­ho palá­ce v rám­ci fes­ti­va­lu pozo­ru­hod­né sólo Jump­co­re pol­ské­ho per­for­me­ra a cho­re­o­gra­fa Pawła Sakowic­ze. Ten v posled­ní novin­ce kon­čí­cí sezo­ny zaha­lil Stu­dio Hrdi­nů do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hori­zont události

Publikováno
V rubrikách Recenze

Hladiny PQ

Foto: Tomáš Kubart

Eti­ke­tou letoš­ní­ho roč­ní­ku Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le byla vzác­nost – RARE. Širo­ká roz­kro­če­nost téma­tu umož­ni­la napl­nit i původ­ní význam latin­ské­ho adjek­ti­va rarus: „širo­ce roz­pro­stře­ný“. Chil­ská insta­la­ce vzpo­mí­na­la na zesnu­lé uči­te­le během COVI­Du, ved­le thaj­ské­ho trhov­ské­ho spek­tá­klu odde­cho­va­ly fran­couz­ské „vnitř­nos­ti“ měs­ta z pís­ku. Arche­o­lo­gií scé­no­gra­fie vás pro­vá­ze­lo fili­pín­ské kara­o­ke – nej­vzác­něj­ší na letoš­ním quad­ri­ennaále totiž bylo sdí­le­ní a „lum­bung“ –… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hla­di­ny PQ

Podání ruky aneb Etika performativity

V letoš­ním roce sla­ví brněn­ská Fakul­ta výtvar­ných umě­ní Vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho svých tři­cet let exis­ten­ce. Již od její­ho zro­du se v ní utvá­řel oko­lo akč­ní­ho uměl­ce Tomá­še Rulle­ra ate­li­ér, kte­rý zpr­vu dostal pojme­no­vá­ní Ate­li­ér videa a mul­ti­me­di­ál­ní ani­ma­ce. Ruller figu­ro­val v pozi­ci asi­s­ten­ta, vedou­cím ate­li­é­ru byl vizu­ál­ní umě­lec Radek Pilař (1931 – 1993), autor iko­nic­ké­ho Rum­caj­se a význam­ná osob­nost čes­ké­ho výtvar­né­ho umě­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Podá­ní ruky aneb Eti­ka performativity