Ceren Oran & Moving Borders: Spiel im Spiel

Tře­tí den mni­chov­ské­ho diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu pro mla­dé pub­li­kum vystou­pil bonn­ský sou­bor The­a­ter Mara­bu s pří­bě­hem o vel­kých sta­ros­tech malých lidí (Mas­ter of Desas­ter), a hra­vá hříč­ka o lout­kách v nás a kolem nás turec­ké reži­sér­ky Ceren Oran s názvem Spiel im Spiel, jejíž tvor­bu moh­lo čes­ké divác­tvo oce­nit v olo­mouc­kém Diva­dle Na Cuc­ky před čtyř­mi lety. Když si hra­je­me, je mož­né coko­li: pod­la­ha je z lávy, všech­no létá… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ceren Oran & Moving Bor­ders: Spiel im Spiel