A to se stane: Uchvácení (Jasmine Morand/Prototype Status: Mirkids)

Již čtvr­tý den mni­chov­ské­ho fes­ti­va­lu pohy­bo­vé­ho diva­dla pro mla­dé pub­li­kum Think Big! měli návštěv­ní­ci pří­le­ži­tost, sezná­mit se s nápa­di­tým a oje­di­ně­lým kon­cep­tem Jas­mi­ne Morand a Pro­to­ty­pe Sta­tus Mir­kids. Já jsem insce­na­ci užas­le viděl dopo­led­ne páté­ho dne, a cho­re­o­gra­fic­ký těles­ný kalei­do­skop pro osm tanečníků/tanečnic mi svou kon­tem­pla­tiv­nos­tí a fan­stas­tič­nos­tí doslo­va uča­ro­val. Vše je v neu­stá­lém pohy­bu, jako v zahra­dě, kte­rá neu­stá­le ros­te a mění se. … Pokra­čo­vat ve čte­ní A to se sta­ne: Uchvá­ce­ní (Jas­mi­ne Morand/Prototype Sta­tus: Mirkids)