Takeši Matsumoto / Seven Circles: Club Origami

Mni­chov­ský fes­ti­val mla­dé­ho a malé­ho divác­tva Think Big! sla­ví v letoš­ním vydá­ní ve dnech 4. – 13. 7. 2024 prv­ní kula­ti­ny. Desá­tý roč­ník fes­ti­va­lu ote­vře­la insce­na­ce japon­ské dvo­ji­ce Take­ši­ho Mat­su­mata a Maki­ko Aoja­my a usku­pe­ní Seven Circles Ori­ga­mi Club, jenž měl pre­mi­é­ru již v roce 2021, a poda­ři­lo se mu uchvá­tit návštěv­ní­ky něko­li­ka evrop­ských fes­ti­va­lů, zejmé­na lon­dýn­ské­ho Dan­ce Umbrel­la. Na tom mni­chov­ském okouz­lil nejen dět­ské návštěv­ní­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Take­ši Mat­sumo­to / Seven Circles: Club Origami