Video týdne: Exit (Circumstances)

Feno­me­nál­ní akro­ba­tic­ká cho­re­o­gra­fie Pie­ta van Dyc­ka, v zázna­mu s akro­ba­ty Luu­kem Bran­tje­sem, Willem Blen­ki­nem, Chris­to­phe­rem McAu­leym a Samu­e­lem Rhy­ne­rem z roku 2021.

Circumstances: Exit

Dru­hým před­sta­ve­ním desá­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu pro malé divá­ky a divač­ky Think Big! Je Exit bel­gic­kých Cir­cum­stan­ces: feno­me­nál­ní akro­ba­cie, doslo­va se točí­cí kolem dve­ří, vcho­dů a výcho­dů, kte­ré v mni­chov­ském Schau­bur­gu vedou i neve­dou ven, stře­ží i nestře­ží tajem­ství, a jako v Kaf­ko­vě Zám­ku, jsou pře­káž­kou pou­ze pro ty, kte­ří je jako pře­káž­ku vní­ma­jí. Kaž­dý východ je sou­čas­ně i vcho­dem, a 4 bel­gič­tí akro­ba­té (Raff Prin­gu­et, Bene­dikt Löf­fler, Harri­son Cla­x­ton, Alejan­dro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cir­cum­stan­ces: Exit