Theater Marabu: Master of Desaster 

Tře­tí den mni­chov­ské­ho diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu pro mla­dé pub­li­kum Think Big! vystou­pil bonn­ský sou­bor The­a­ter Mara­bu s pří­bě­hem o vel­kých sta­ros­tech malých lidí (Mas­ter of Desas­ter), a hra­vá hříč­ka o lout­kách v nás a kolem nás turec­ké reži­sér­ky Ceren Oran s názvem Spiel im Spiel, jejíž tvor­bu moh­lo čes­ké divác­tvo oce­nit v olo­mouc­kém Diva­dle Na Cuc­ky před čtyř­mi lety. Spe­ci­a­li­zo­va­ná pope­lář­ská sku­pi­na pra­vi­del­ně navště­vu­je dět­ská hřiš­tě, par­ky a dal­ší… Pokra­čo­vat ve čte­ní The­a­ter Mara­bu: Mas­ter of Desaster 

Circumstances: Exit

Dru­hým před­sta­ve­ním desá­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu pro malé divá­ky a divač­ky Think Big! Je Exit bel­gic­kých Cir­cum­stan­ces: feno­me­nál­ní akro­ba­cie, doslo­va se točí­cí kolem dve­ří, vcho­dů a výcho­dů, kte­ré v mni­chov­ském Schau­bur­gu vedou i neve­dou ven, stře­ží i nestře­ží tajem­ství, a jako v Kaf­ko­vě Zám­ku, jsou pře­káž­kou pou­ze pro ty, kte­ří je jako pře­káž­ku vní­ma­jí. Kaž­dý východ je sou­čas­ně i vcho­dem, a 4 bel­gič­tí akro­ba­té (Raff Prin­gu­et, Bene­dikt Löf­fler, Harri­son Cla­x­ton, Alejan­dro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cir­cum­stan­ces: Exit

Takeši Matsumoto / Seven Circles: Club Origami

Mni­chov­ský fes­ti­val mla­dé­ho a malé­ho divác­tva Think Big! sla­ví v letoš­ním vydá­ní ve dnech 4. – 13. 7. 2024 prv­ní kula­ti­ny. Desá­tý roč­ník fes­ti­va­lu ote­vře­la insce­na­ce japon­ské dvo­ji­ce Take­ši­ho Mat­su­mata a Maki­ko Aoja­my a usku­pe­ní Seven Circles Ori­ga­mi Club, jenž měl pre­mi­é­ru již v roce 2021, a poda­ři­lo se mu uchvá­tit návštěv­ní­ky něko­li­ka evrop­ských fes­ti­va­lů, zejmé­na lon­dýn­ské­ho Dan­ce Umbrel­la. Na tom mni­chov­ském okouz­lil nejen dět­ské návštěv­ní­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Take­ši Mat­sumo­to / Seven Circles: Club Origami