Po tyči až na vrcholky Alp

Fran­couz­ský sou­čas­ný cir­kus Fran­couz­ský sou­bor sou­čas­né­ho cir­ku­su Com­pag­nie des Cie­ux Gal­va­ni­sés z regi­o­nu Ardèche zahá­ji­lo fes­ti­val La Rura­le ven­kov­ním před­sta­ve­ním Cui­vre et Caout­chouc (vol­ně přel. Mosaz a pryž či Měď/Kov a guma). Čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vé pohy­­­bo­­vě-hude­b­­ní sólo artis­tic­ky vir­tu­óz­ním způ­so­bem vyprá­vě­lo pří­běh hrdi­ny zaní­ce­né­ho váš­ní k čín­ské tyči s tou­hou zvlád­nout vše „(sko­ro) úpl­ně“ sám. Výji­meč­nost oka­mži­ku pod­tr­ho­va­lo samo pro­stře­dí – kuli­sy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Po tyči až na vrchol­ky Alp