Let him be him. Learn, make mistakes, live.

„Umě­ní je jed­ním z míst, kte­rá lidem dovo­lu­jí se na chví­li zasta­vit a reflek­to­vat situ­a­ci, v níž se nachá­ze­jí.“  Jasper Narva­ez Na prk­nech diva­dla Archa se v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha před­sta­vi­la Akram Khan Com­pa­ny s insce­na­cí Chot­to Desh. Chot­to Desh je adap­ta­cí původ­ní Kha­no­vy výraz­ně auto­bi­o­gra­fic­ké cho­re­o­gra­fie Desh z roku 2016, jež si vza­la pod svá kří­d­la reži­sér­ka Sue Buckmas­ter spo­lu s hudeb­ní skla­da­tel­kou Joce­lyn Pook a lon­dýn­ským stu­di­em Yeast Cul­tu­re, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let him be him. Learn, make mis­ta­kes, live.