Bazaar Festival provokuje k akci v době environmentální krize

Letoš­ní roč­ník Baza­ar Fes­ti­va­lu je věno­ván téma­tu člo­vě­ka a kra­ji­ny. Jak uměl­ci ze střed­ní a východ­ní Evro­py reflek­tu­jí pro­ble­ma­ti­ku život­ní­ho pro­stře­dí a kli­ma­tic­kých změn ve svých spo­leč­nos­tech? A jaký je názor našich věd­ců na sou­čas­nou kri­zi? Baza­ar před­sta­ví díla ino­va­tiv­ních uměl­ců, kte­ří se nebo­jí ote­ví­rat pal­či­vá téma­ta. Do této dis­ku­ze mezi uměl­ci a veřej­nos­tí vstou­pí také reno­mo­va­ní věd­ci z oblas­ti kli­ma­to­lo­gie,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar Fes­ti­val pro­vo­ku­je k akci v době envi­ron­men­tál­ní krize

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Cirkus pod taktovkou Krakonoše – Festival Cirk-UFF 2021

Po jubi­lej­ním desá­tém roč­ní­ku, kte­rý se ale díky koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii ode­hrál výji­meč­ně na pod­zim, se letoš­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cirk-UFF navrá­til na tra­dič­ní začá­tek červ­na. Pod­zim­ní bun­dy tak moh­ly opět vystří­dat slu­neč­ní brý­le, stu­de­né drin­ky a uvol­ně­něj­ší let­ní atmo­sfé­ra. Do posled­ní chví­le však neby­lo zce­la jas­né, za jakých okol­nos­tí (a jest­li vůbec) se bude moci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cir­kus pod tak­tov­kou Kra­ko­no­še – Fes­ti­val Cirk-UFF 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vidět a slyšet vše, ale s dostatečným rozestupem – Festival NASTEVŘENO 2021

Kul­tur­ní cen­t­rum Moving Stati­on naste­vře­lo v Plzni let­ní fes­ti­va­lo­vou sezó­nu. Mož­ná se teď ptá­te, cože to udě­la­li? Míst­ní pub­li­kum rozu­mí, mimo plzen­ští si mís­to spe­ci­fic­ké­ho výra­zu dosa­dí „ote­vře­li, poo­tevře­li“. Od 27. – 30. květ­na se do veřej­né­ho pro­sto­ru měs­ta Plz­ně vrá­til fes­ti­val nové­ho diva­dla a per­for­man­ce NASTEVŘENO. Lep­ší zahá­je­ní fes­ti­va­lo­vé sezó­ny bych po dlou­hé koro­na­vi­ro­vé odml­ce hle­da­la těž­ce. Akce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vidět a sly­šet vše, ale s dosta­teč­ným roze­stu­pem – Fes­ti­val NASTEVŘENO 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Macho (35) vs. Tanec Praha (33) No 1: Nádhera pachu – půvab šťáv

Pop je tro­chu pro­vo­ka­ce a taky tro­chu sku­teč­nost, s níž nikdo nepo­hne. Pop je. Pop pře­tr­vá­vá. Na pop se neu­mí­rá, a navíc na pop se umí nala­dit běž­ní inte­lek­tu­á­lo­vé stej­ně jako všich­ni ostat­ní. Pop osvo­bo­zu­je. Osvo­bo­zu­je jako insce­na­ce Gra­ces ital­ské cho­re­o­gra­f­ky Sil­vie Gri­bau­di, kte­rou odstar­to­val Tanec Praha.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Do nitra tanečního gamingu

NINCS je taneč­ní film, či přes­ně­ji taneč­ní fil­mo­vá video­hra, kte­rá vychá­zí ze stej­no­jmen­né insce­na­ce a adap­tu­je her­ní prin­ci­py na scé­ně. Na otáz­ky odpo­ví­dá Dana Pala, autor­ka celé­ho kon­cep­tu, cho­re­o­gra­f­ka i performerka.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

BuranTeatr: Můžeme být dokonalí, ale bude to pořád málo

V Brně je občas fakt hnus­ně. Mís­ty je na trič­ko, mís­ty sně­ží, a když se dívám z okna, mívám čas­to pocit, že kul­tu­ra nadob­ro vza­la roha a už se tady snad ani nic nedě­je. S domněn­kou, že jedi­né, o čem lze v Brně v sou­vis­los­ti s pohy­bo­vým a taneč­ním diva­dlem psát, je balet NdB jsem se posled­ních pár let zce­la bez­o­styš­ně vypra­vo­va­la za tan­cem do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Buran­Te­a­tr: Může­me být doko­na­lí, ale bude to pořád málo

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Top 3,5 Emy Šlechtové z Cirkopolis 2021

Prv­ní pří­vlas­tek, kte­ré mě k letoš­ní­mu spe­ci­ál­ní­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis napa­dá, je „vlně­ný“. Nena­rá­žím tím na umě­lec­kou kva­li­tu, nýbrž na nut­nost vrst­vit a vsou­kat se do toho nej­tlust­ší­ho a „nej­ple­te­něj­ší­ho“, co šat­ní skříň nabí­zí. Ale po něko­li­ka měsí­cích onli­ne, nad­še­ní z offli­ne neza­mrz­ne ani v níz­kostup­ních. Zasně­že­ná náplav­ka a vel­ké pro­skle­né kukát­ko Kob­ky 10 mají navíc své kouz­lo. Zamlže­né brý­le,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3,5 Emy Šlech­to­vé z Cir­ko­po­lis 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Radim Vizváry: Laternu magiku vnímám především jako multižánrové divadlo

Radim Vizvá­ry se stal od 1.1.2021 umě­lec­kým šéfem Later­ny Magi­ky. Radim Vizvá­ry je mim, autor, reži­sér, cho­re­o­graf a peda­gog. Pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší mezi­ná­rod­ně uzná­va­né osob­nos­ti sou­čas­né­ho mimic­ké­ho diva­dla v Evro­pě. Je absol­ven­tem Hudeb­ní a taneč­ní fakul­ty AMU v Pra­ze, kde dosá­hl nej­vyš­ší­ho, dok­tor­ské­ho vzdě­lá­ní, titu­lu Ph.D. Je drži­te­lem Ceny Thá­lie 2016 v kate­go­rii Balet, pan­to­mi­ma nebo jiný taneč­ně dra­ma­tic­ký žánr… Pokra­čo­vat ve čte­ní Radim Vizvá­ry: Later­nu magi­ku vní­mám pře­de­vším jako multi­žánro­vé divadlo

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Veronika vs. coroBazaar 2020 no. 2

Žena a schop­nost roz­ho­do­vat o vlast­ním osu­du: „Pro­sím Tě už něco dělej. Polep­ši se. Inspi­ruj se. Tady se podí­vej, jak se to dělá.“ Ale jak to mám udě­lat už mi nikdo neřekne. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Veronika vs. coroBazaar 2020 no. 1

„A přes tuhle apli­ka­ci může­me být v kon­tak­tu se svý­mi blíz­ký­mi.“ Baza­ar 2020, tro­chu jinak. Letos si v Altě nedám dob­ře vychla­ze­né­ho Med­vě­da. Nebu­du si str­kat kabát pod svou žid­li (pro­to­že nesná­ším šat­ny) ani si nedám na scho­dech Pon­ce cigá­ro. Sed­nu si doma v tep­lá­kách na gauč a s dvoj­kou v ruce budu napja­tě čekat až Baza­ar spus­tí stream.

Publikováno
V rubrikách Recenze