Fan Yung Lo a Polymer DMT: Unsolved

V hipho­po­vém taneč­ním před­sta­ve­ní Unsol­ved kom­bi­nu­je tchaj-wan­ská cho­re­o­gra­f­ka Fang Yun Lo čás­teč­ně auto­bi­o­gra­fic­ké zkou­má­ní vlast­ní rodin­né his­to­rie na svém rod­ném ost­ro­vě s aktu­ál­ní­mi poli­tic­ký­mi otáz­ka­mi: Kde je člo­věk vlast­ně doma? Je to tam, kde mu rozu­mí? A co když on nero­zu­mí jim? Co když babič­ka zpí­vá při vaře­ní japon­ské pís­ně, občas mlu­ví Hak­ka a občas man­darín­šti­nou, ale málo­kdy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fan Yung Lo a Poly­mer DMT: Unsolved