Gravity & Other Myths: The Mirror – Hodnota sebevýkladu

Aus­tral­ský sou­bor se po svě­to­vé pre­mi­é­ře insce­na­ce The Mirror a dlou­ho­do­bém hos­to­vá­ní v ber­lín­ském Cha­mäle­on The­a­t­re před­sta­vil kon­cem dub­na v praž­ském pro­sto­ru Jat­ka 78. Kaba­ret­ní počin reži­sé­ra Dar­cyho Gran­ta vsa­dil pri­már­ně na vir­tu­óz­ní fyzic­ké výko­ny a nevšed­ní cir­ku­so­vé sesta­vy v úzkém dia­lo­gu s hudeb­ní elek­tro a pop mashup linií skla­da­te­le Ekre­ma Eli­ho Pho­eni­xe. Téma úspěš­né sebe­pre­zen­ta­ce dneš­ní­ho člo­vě­ka tvůr­ci pod­po­ři­li tele­fo­ny s živým… Pokra­čo­vat ve čte­ní Gra­vi­ty & Other Myths: The Mirror – Hod­no­ta sebevýkladu

Amul Dãnapati 

Amul Dãna­pa­ti pro­jíž­dě­la Nepá­lem a — byli jsme a jsme v úža­su — co s sebou při­vez­la:Dămu­la Dăpu­lo­vá nám při­nes­la abs­trakt­ní a neko­neč­né per­spek­ti­vy pohy­bu a per­for­man­ce, tvůr­čí nápa­dy na sou­čas­ný tanec a neko­neč­nou ener­gii, s níž se nám věno­va­la a zapo­ji­la nás do své­ho expe­ri­men­to­vá­ní.Ame­lie, Kaalo.101 ti děku­je od pří­ze­mí až po stře­chu za všech­nu inspi­ra­ci a nápa­dy, kte­ré jsi sem vnesla.

Dancetopia Symposium

24. — 26. květ­na pro­běh­ne v Pra­ze prv­ní roč­ník Sym­posia Dan­ce­to­pia. Za vzni­kem nové vzdě­lá­va­cí plat­for­my urče­né profesionálům*kám z oblas­ti tan­ce, per­for­man­ce a diva­del­ní­ho umě­ní sto­jí mezi­ná­rod­ní tým profesionálů*ek, kteří*é chtě­jí spo­leč­ně s kolegy*němi z Čes­ka a zahra­ni­čí dis­ku­to­vat a zkou­mat, co přes­ně taneč­ní tvor­ba repre­zen­tu­je a řeší v glo­bál­ně pro­po­je­ném svě­tě sou­čas­né­ho tan­ce. “Domní­vám se, že důklad­ná deba­ta na domá­cí scé­ně stá­le chy­bí,” dodá­vá umě­no­věd­ky­ně Hana… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dan­ce­to­pia Symposium

Šárka Maršíková: Miluju podivnosti

Z dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu CIRKOPOLIS člo­věk snad­no zís­ká pocit, že nový cir­kus je nej­o­te­vře­něj­ší per­for­ma­tiv­ní for­ma, kte­rá klou­bí meta­fy­zi­ku s pata­fy­zi­kou, tře­ba jako Clau­dio Stella­to v The Work (na fes­ti­va­lu 2022), vytvá­ří pro­stor pro filo­zo­fii sebe­ur­če­ní jako v pří­pa­dě insce­na­ce Anec­kxan­der Ale­xan­de­ra Van­tour­nhou­ta (na fes­ti­va­lu 2017) nebo zkrát­ka vyje­vu­je svět skr­ze dopo­sud nevy­je­ve­né geni­ál­ní zkrat­ky a výro­ny kre­a­ti­vi­ty. O duši fes­ti­va­lu jsem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Šár­ka Mar­ší­ko­vá: Milu­ju podivnosti

Festival Tanec Praha představuje program 36. ročníku

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2024 se ode­hra­je od 2. do 27. červ­na na něko­li­ka praž­ských scé­nách a ve více než 20 měs­tech a obcích Čes­ké repub­li­ky. Z pro­gra­mu aktu­ál­ní­ho 36. roč­ní­ku je zřej­mé, že fes­ti­val dozrál do mimo­řád­né kva­li­ty. Yvon­na Kre­u­zo­man­no­vá před­sta­vu­je pro­gram, kte­rý při­pra­vi­la spo­leč­ně s Mar­ké­tou Perroud, někdej­ší spo­lu­ře­di­tel­kou fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Vize… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Tanec Pra­ha před­sta­vu­je pro­gram 36. ročníku

Iraly Yanez

Před čtr­nác­ti lety zma­ři­la zblou­di­lá kul­ka Ira­ly Yane­zo­vé její tou­hu stát se pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­cí, když jí zlo­mi­la dva obrat­le a zane­cha­la ji do kon­ce živo­ta ochr­nu­tou.Nyní se však mla­dá vene­zu­el­ská taneč­ni­ce věnu­je své celo­ži­vot­ní váš­ni na inva­lid­ním vozí­ku — a dou­fá, že se její kari­é­ra vrá­tí na správ­nou ces­tu — díky sou­bo­ru sou­čas­né­ho tan­ce, kte­rý pomá­há lidem s posti­že­ním vystu­po­vat v diva­dlech a povznést… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ira­ly Yanez

ARé Fest zveřejnil program

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umění.

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2024

Foto: Rachel Hollings

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se sla­ví z ini­ci­a­ti­vy Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho ústa­vu (ITI / Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te) od roku 1982. Při­pa­dá kaž­do­roč­ně na 29. dub­na, kdy si při­po­mí­ná­me den naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ka, balet­ní­ho mis­tra a refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra. Autor­kou letoš­ní­ho posel­ství je argen­tin­ská taneč­ni­ce Mari­a­ne­la Núñez. Na jed­né vzpo­mín­ce his­to­rii nepo­sta­ví­te. A his­to­rie diva­dla, stej­ně jako his­to­rie kaž­dé­ho z nás, je záro­veň… Pokra­čo­vat ve čte­ní Posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce 29. dub­na 2024

Festival ARENA 2024: pořádnej „cirkus“ v ERPET Centru

ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů, fes­ti­val diva­dla, nové­ho cir­ku­su, hud­by a vizu­ál­ní tvor­by Pra­ha, 24. 4. 2024 – Sed­mý roč­ník fes­ti­va­lu ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů se usku­teč­ní od 24. květ­na do 1. červ­na 2024. Letos popr­vé na obou bře­zích Vlta­vy: V ERPET Cen­t­ru na Pra­ze 5 a na lodi Tajem­ství na Náplav­ce u Raší­no­va nábře­ží. Pre­mi­é­ro­vě se v Čes­ké repub­li­ce před­sta­ví… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val ARENA 2024: pořád­nej „cir­kus“ v ERPET Centru