Top 3 Kateřiny Korychové z Letní Letné 2021

Cirque La Compagnie - L’Avis Bidon (foto: František Ortmann)

Letoš­ní roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Let­ní Let­ná se, po loň­ské „odleh­če­né ver­zi“, vrá­til zpět v plné síle a s ním i kaž­do­roč­ní nej­vět­ší divác­ké láka­dlo — zahra­nič­ní sou­bo­ry (spo­lu s cel­ko­vou atmo­sfé­rou fes­ti­va­lo­vé­ho are­á­lu, kon­cer­ty v „ďolí­ku“ nebo baru s ori­gi­nál­ní­mi kelím­ky na pití,…). Pro­duk­ce sou­bo­rů Cirque La Com­pag­nie, Com­pag­nie 100 Issu­es a Cirque Le Roux jsem měla mož­nost vidět těs­ně za sebou, ve… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3 Kate­ři­ny Korych­o­vé z Let­ní Let­né 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Bazaar – na pokraji smrti a nového zrození

Po loň­ském digi­tál­ním pro­vi­zo­riu – malé smr­ti diva­dla se na sklon­ku letoš­ní­ho léta opět v plné síle (znovu)zrodil fes­ti­val pro­gre­siv­ních scé­nic­kých pra­cí Baza­ar. Vyjma domi­nant­ní­ho umě­lec­ké­ho akce­le­rá­to­ru ozna­čo­va­né­ho jako Sobot­ní Baza­ar, během něhož se roz­pra­co­va­ná díla dostá­va­jí popr­vé před zra­ky divá­ků, upo­zor­nil na sym­pa­tic­ky pod­vrat­né Hlu­bi­ny domá­cí sku­pi­ny Wari­ot Ide­al a nabí­dl dvě pozo­ru­hod­né zahra­nič­ní pro­duk­ce –… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar – na pokra­ji smr­ti a nové­ho zrození

Publikováno
V rubrikách Recenze

Macho (36) vs. TP (33): Úplně vše – Nic navíc

Tan­ci Pra­ha se poda­řil napl­nit ide­ál kaž­dé­ho tzv. vel­ké­ho fes­ti­va­lu. Při­vést – nej­lé­pe popr­vé – do domá­cí­ho kon­tex­tu guest star svě­to­vé­ho for­má­tu, na níž se sho­du­je laic­ká s odbor­nou veřej­nos­tí, a kte­rou ado­ru­jí diva­del­ní gee­ko­vé v glo­bál­ním měřít­ku. Pro lidi, kte­ří se dob­ře (příč­ně) ori­en­tu­jí v pro­sto­ru mezi diva­dlem, tan­cem a výtvar­nou insta­la­cí tak „posta­čí“ věta: Dimi­t­ris Papai­o­an­nou byl v Pra­ze.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho (36) vs. TP (33): Úpl­ně vše – Nic navíc

Publikováno
V rubrikách Recenze

Cirkus pod taktovkou Krakonoše – Festival Cirk-UFF 2021

Po jubi­lej­ním desá­tém roč­ní­ku, kte­rý se ale díky koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii ode­hrál výji­meč­ně na pod­zim, se letoš­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cirk-UFF navrá­til na tra­dič­ní začá­tek červ­na. Pod­zim­ní bun­dy tak moh­ly opět vystří­dat slu­neč­ní brý­le, stu­de­né drin­ky a uvol­ně­něj­ší let­ní atmo­sfé­ra. Do posled­ní chví­le však neby­lo zce­la jas­né, za jakých okol­nos­tí (a jest­li vůbec) se bude moci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cir­kus pod tak­tov­kou Kra­ko­no­še – Fes­ti­val Cirk-UFF 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vidět a slyšet vše, ale s dostatečným rozestupem – Festival NASTEVŘENO 2021

Kul­tur­ní cen­t­rum Moving Stati­on naste­vře­lo v Plzni let­ní fes­ti­va­lo­vou sezó­nu. Mož­ná se teď ptá­te, cože to udě­la­li? Míst­ní pub­li­kum rozu­mí, mimo plzen­ští si mís­to spe­ci­fic­ké­ho výra­zu dosa­dí „ote­vře­li, poo­tevře­li“. Od 27. – 30. květ­na se do veřej­né­ho pro­sto­ru měs­ta Plz­ně vrá­til fes­ti­val nové­ho diva­dla a per­for­man­ce NASTEVŘENO. Lep­ší zahá­je­ní fes­ti­va­lo­vé sezó­ny bych po dlou­hé koro­na­vi­ro­vé odml­ce hle­da­la těž­ce. Akce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vidět a sly­šet vše, ale s dosta­teč­ným roze­stu­pem – Fes­ti­val NASTEVŘENO 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Macho (35) vs. Tanec Praha (33) No 1: Nádhera pachu – půvab šťáv

Pop je tro­chu pro­vo­ka­ce a taky tro­chu sku­teč­nost, s níž nikdo nepo­hne. Pop je. Pop pře­tr­vá­vá. Na pop se neu­mí­rá, a navíc na pop se umí nala­dit běž­ní inte­lek­tu­á­lo­vé stej­ně jako všich­ni ostat­ní. Pop osvo­bo­zu­je. Osvo­bo­zu­je jako insce­na­ce Gra­ces ital­ské cho­re­o­gra­f­ky Sil­vie Gri­bau­di, kte­rou odstar­to­val Tanec Praha.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Top 3,5 Emy Šlechtové z Cirkopolis 2021

Prv­ní pří­vlas­tek, kte­ré mě k letoš­ní­mu spe­ci­ál­ní­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis napa­dá, je „vlně­ný“. Nena­rá­žím tím na umě­lec­kou kva­li­tu, nýbrž na nut­nost vrst­vit a vsou­kat se do toho nej­tlust­ší­ho a „nej­ple­te­něj­ší­ho“, co šat­ní skříň nabí­zí. Ale po něko­li­ka měsí­cích onli­ne, nad­še­ní z offli­ne neza­mrz­ne ani v níz­kostup­ních. Zasně­že­ná náplav­ka a vel­ké pro­skle­né kukát­ko Kob­ky 10 mají navíc své kouz­lo. Zamlže­né brý­le,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3,5 Emy Šlech­to­vé z Cir­ko­po­lis 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Veronika vs. coroBazaar 2020 no. 2

Žena a schop­nost roz­ho­do­vat o vlast­ním osu­du: „Pro­sím Tě už něco dělej. Polep­ši se. Inspi­ruj se. Tady se podí­vej, jak se to dělá.“ Ale jak to mám udě­lat už mi nikdo neřekne. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Veronika vs. coroBazaar 2020 no. 1

„A přes tuhle apli­ka­ci může­me být v kon­tak­tu se svý­mi blíz­ký­mi.“ Baza­ar 2020, tro­chu jinak. Letos si v Altě nedám dob­ře vychla­ze­né­ho Med­vě­da. Nebu­du si str­kat kabát pod svou žid­li (pro­to­že nesná­ším šat­ny) ani si nedám na scho­dech Pon­ce cigá­ro. Sed­nu si doma v tep­lá­kách na gauč a s dvoj­kou v ruce budu napja­tě čekat až Baza­ar spus­tí stream.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mimjové – Boj o oči

Cir­ku­so­vý sou­bor Losers Cirque Com­pa­ny se pro­kles­til ke své vlast­ní domov­ské scé­ně. Boj to nebyl jed­no­du­chý. Krom veš­ke­ré prá­ce spo­je­né s ote­ví­rá­ním a rekon­struk­cí diva­dla, se jim do ces­ty při­plet­la pan­de­mie koro­na­vi­ru. Slav­nost­ní ote­vře­ní bra­nic­ké­ho diva­dla Bra­vo! muse­lo vede­ní odlo­žit z plá­no­va­né­ho břez­na na září. Před­sta­ve­ní, kte­rým sou­bor zahá­jil čin­nost, mělo v tom­to kon­tex­tu hned v něko­li­ka rovi­nách sym­bo­lic­ký nádech.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mimjo­vé – Boj o oči

Publikováno
V rubrikách Recenze