Top 3,5 Emy Šlechtové z Cirkopolis 2021

Prv­ní pří­vlas­tek, kte­ré mě k letoš­ní­mu spe­ci­ál­ní­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis napa­dá, je „vlně­ný“. Nena­rá­žím tím na umě­lec­kou kva­li­tu, nýbrž na nut­nost vrst­vit a vsou­kat se do toho nej­tlust­ší­ho a „nej­ple­te­něj­ší­ho“, co šat­ní skříň nabí­zí. Ale po něko­li­ka měsí­cích onli­ne, nad­še­ní z offli­ne neza­mrz­ne ani v níz­kostup­ních. Zasně­že­ná náplav­ka a vel­ké pro­skle­né kukát­ko Kob­ky 10 mají navíc své kouz­lo. Zamlže­né brý­le,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3,5 Emy Šlech­to­vé z Cir­ko­po­lis 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Veronika vs. coroBazaar 2020 no. 2

Žena a schop­nost roz­ho­do­vat o vlast­ním osu­du: „Pro­sím Tě už něco dělej. Polep­ši se. Inspi­ruj se. Tady se podí­vej, jak se to dělá.“ Ale jak to mám udě­lat už mi nikdo neřekne. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Veronika vs. coroBazaar 2020 no. 1

„A přes tuhle apli­ka­ci může­me být v kon­tak­tu se svý­mi blíz­ký­mi.“ Baza­ar 2020, tro­chu jinak. Letos si v Altě nedám dob­ře vychla­ze­né­ho Med­vě­da. Nebu­du si str­kat kabát pod svou žid­li (pro­to­že nesná­ším šat­ny) ani si nedám na scho­dech Pon­ce cigá­ro. Sed­nu si doma v tep­lá­kách na gauč a s dvoj­kou v ruce budu napja­tě čekat až Baza­ar spus­tí stream.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mimjové – Boj o oči

Cir­ku­so­vý sou­bor Losers Cirque Com­pa­ny se pro­kles­til ke své vlast­ní domov­ské scé­ně. Boj to nebyl jed­no­du­chý. Krom veš­ke­ré prá­ce spo­je­né s ote­ví­rá­ním a rekon­struk­cí diva­dla, se jim do ces­ty při­plet­la pan­de­mie koro­na­vi­ru. Slav­nost­ní ote­vře­ní bra­nic­ké­ho diva­dla Bra­vo! muse­lo vede­ní odlo­žit z plá­no­va­né­ho břez­na na září. Před­sta­ve­ní, kte­rým sou­bor zahá­jil čin­nost, mělo v tom­to kon­tex­tu hned v něko­li­ka rovi­nách sym­bo­lic­ký nádech.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mimjo­vé – Boj o oči

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vyhaslé vzpomínky

Balet Národ­ní­ho diva­dla a sou­bor Later­ny Magi­ky před­sta­vil v září novou insce­na­ci Bon Appétit. Sto­jí za ní cho­re­o­graf Jan Kodet s duem Sku­tr a jejich tvůr­čím týmem, kte­rý spo­lu pra­co­val již na mno­ha úspěš­ných insce­na­cích. Pat­ří do něj scé­no­graf Jakub Kopec­ký, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Simo­na Rybá­ko­vá i hudeb­ní skla­da­tel Ivan Acher. Řeče­no v ter­mi­no­lo­gii gastro­no­mie, o kte­ré měla insce­na­ce být, jsou to tvůr­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyhas­lé vzpomínky

Publikováno
V rubrikách Recenze

Největším nebezpečím je přílišná opatrnost

„Měly jsme jako děti zavě­še­nou hou­pač­ku. Byla to jen tako­vá smyč­ka. Hou­pal jsem se, ale pořád to neby­lo dost. Nedo­sá­hl jsem dosta­teč­ně dale­ko. Tak mne napadla výbor­ná věc. Dal jsem si tu smyč­ku kolem krku a zhou­pl se.“ I tato (zde parafrá­zo­va­ná) věta zazní­vá při novém audio walk per­for­man­ce Hang out Eliš­ky Brt­nic­ké. Nový umě­lec­ký pro­jekt do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nej­vět­ším nebez­pe­čím je pří­liš­ná opatrnost

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 Veroniky Štefanové z Letní Letné Light 2020

Let­ní Let­ná Light byla letos zhuš­tě­nou a záro­veň kon­cen­t­ro­va­nou ver­zí tra­dič­ních  tří­tý­den­ních novo­cir­ku­so­vých rado­vá­nek, kte­ré kaž­dým rokem zaží­vá­me v praž­ských Leten­ských sadech. I když bylo před­sta­ve­ní i sou­bo­rů méně – což je důsle­dek pan­de­mie koro­na­vi­ru a opat­ře­ní s tím spo­je­ných – o sil­né, pozo­ru­hod­né či pře­kva­pi­vé momen­ty neby­lo na fes­ti­va­lu nou­ze. Zde tedy tři z nich.

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Minu­lý rok v máji z dote­raz nezná­mych prí­čin vyho­rel pri Sta­ni­ci Žili­­na-Zárie­­čie ori­gi­nál­ny pries­tor S2, kto­rý bol výraz­nou súčas­ťou fes­ti­va­lu Kiosk. Jeho jedi­nečnej, expe­ri­men­tál­nej, hra­vej pod­sta­ty, kto­rá vždy tvr­do­hla­vo popie­ra­la aké­koľ­vek hra­ni­ce – med­zi for­ma­mi a žánra­mi, med­zi tvor­ca­mi a divákmi… Vyho­re­ný sa však ako­si cítil aj samot­ný Kiosk. Okol­nos­ti pan­dé­mie mu ten­to rok para­dox­ne pomoh­li a dra­ma­tur­giu fes­ti­va­lu zavied­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Kaž­dý fes­ti­val, kte­rý pro­bě­hl v post­co­vi­do­vém létě, pro­vá­zí spe­ci­fic­ké nad­še­ní. Jak řekla­ře­di­tel­ka Marie Kin­sky při zahá­je­ní: „Byl to stres – test“. Divák s rados­tí pře­kous­ne nasa­ze­nou rouš­ku v inte­ri­é­ru a dez­in­fi­ko­vá­ní rukou, hlav­ně, že se něco děje. Pak už jsou to jen momen­ty, kte­rých zrov­na Kore­spon­Dan­ce nabí­zí mno­ho: od pozná­vá­ní krás žďár­ské­ho zám­ku, přes pocit souná­le­ži­tos­ti, pro­cí­tě­ní tan­ce a jeho… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

Tektonika litoměřických desek

Tem­no­tu, byť tře­ba nee­xis­tu­je ve fyzic­ké for­mě nebo sku­pen­ství, je mož­né cítit na míle dale­ko, pro­to­že je zavr­ta­ná pod povr­chem země i v duších lidí. Sna­ha zachy­tit její esen­ci poté spo­ju­je rudol­fín­ské alchy­mis­ty s okult­ní­mi mysti­ky nacis­tic­ké­ho reži­mu. Dráž­dí i ústec­ký kolek­tiv KULT. Všem jde při­tom o totéž – dotknout se latent­ní­ho obsi­di­á­nu, leti­té­ho i nedáv­né­ho zla. Někdo k tomu potře­bu­je… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tek­to­ni­ka lito­mě­řic­kých desek

Publikováno
V rubrikách Recenze