Vyhaslé vzpomínky

Balet Národ­ní­ho diva­dla a sou­bor Later­ny Magi­ky před­sta­vil v září novou insce­na­ci Bon Appétit. Sto­jí za ní cho­re­o­graf Jan Kodet s duem Sku­tr a jejich tvůr­čím týmem, kte­rý spo­lu pra­co­val již na mno­ha úspěš­ných insce­na­cích. Pat­ří do něj scé­no­graf Jakub Kopec­ký, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Simo­na Rybá­ko­vá i hudeb­ní skla­da­tel Ivan Acher. Řeče­no v ter­mi­no­lo­gii gastro­no­mie, o kte­ré měla insce­na­ce být, jsou to tvůr­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyhas­lé vzpomínky

Publikováno
V rubrikách Recenze

Největším nebezpečím je přílišná opatrnost

„Měly jsme jako děti zavě­še­nou hou­pač­ku. Byla to jen tako­vá smyč­ka. Hou­pal jsem se, ale pořád to neby­lo dost. Nedo­sá­hl jsem dosta­teč­ně dale­ko. Tak mne napadla výbor­ná věc. Dal jsem si tu smyč­ku kolem krku a zhou­pl se.“ I tato (zde parafrá­zo­va­ná) věta zazní­vá při novém audio walk per­for­man­ce Hang out Eliš­ky Brt­nic­ké. Nový umě­lec­ký pro­jekt do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nej­vět­ším nebez­pe­čím je pří­liš­ná opatrnost

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 Veroniky Štefanové z Letní Letné Light 2020

Let­ní Let­ná Light byla letos zhuš­tě­nou a záro­veň kon­cen­t­ro­va­nou ver­zí tra­dič­ních  tří­tý­den­ních novo­cir­ku­so­vých rado­vá­nek, kte­ré kaž­dým rokem zaží­vá­me v praž­ských Leten­ských sadech. I když bylo před­sta­ve­ní i sou­bo­rů méně – což je důsle­dek pan­de­mie koro­na­vi­ru a opat­ře­ní s tím spo­je­ných – o sil­né, pozo­ru­hod­né či pře­kva­pi­vé momen­ty neby­lo na fes­ti­va­lu nou­ze. Zde tedy tři z nich.

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Minu­lý rok v máji z dote­raz nezná­mych prí­čin vyho­rel pri Sta­ni­ci Žili­­na-Zárie­­čie ori­gi­nál­ny pries­tor S2, kto­rý bol výraz­nou súčas­ťou fes­ti­va­lu Kiosk. Jeho jedi­nečnej, expe­ri­men­tál­nej, hra­vej pod­sta­ty, kto­rá vždy tvr­do­hla­vo popie­ra­la aké­koľ­vek hra­ni­ce – med­zi for­ma­mi a žánra­mi, med­zi tvor­ca­mi a divákmi… Vyho­re­ný sa však ako­si cítil aj samot­ný Kiosk. Okol­nos­ti pan­dé­mie mu ten­to rok para­dox­ne pomoh­li a dra­ma­tur­giu fes­ti­va­lu zavied­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Kaž­dý fes­ti­val, kte­rý pro­bě­hl v post­co­vi­do­vém létě, pro­vá­zí spe­ci­fic­ké nad­še­ní. Jak řekla­ře­di­tel­ka Marie Kin­sky při zahá­je­ní: „Byl to stres – test“. Divák s rados­tí pře­kous­ne nasa­ze­nou rouš­ku v inte­ri­é­ru a dez­in­fi­ko­vá­ní rukou, hlav­ně, že se něco děje. Pak už jsou to jen momen­ty, kte­rých zrov­na Kore­spon­Dan­ce nabí­zí mno­ho: od pozná­vá­ní krás žďár­ské­ho zám­ku, přes pocit souná­le­ži­tos­ti, pro­cí­tě­ní tan­ce a jeho… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

Tektonika litoměřických desek

Tem­no­tu, byť tře­ba nee­xis­tu­je ve fyzic­ké for­mě nebo sku­pen­ství, je mož­né cítit na míle dale­ko, pro­to­že je zavr­ta­ná pod povr­chem země i v duších lidí. Sna­ha zachy­tit její esen­ci poté spo­ju­je rudol­fín­ské alchy­mis­ty s okult­ní­mi mysti­ky nacis­tic­ké­ho reži­mu. Dráž­dí i ústec­ký kolek­tiv KULT. Všem jde při­tom o totéž – dotknout se latent­ní­ho obsi­di­á­nu, leti­té­ho i nedáv­né­ho zla. Někdo k tomu potře­bu­je… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tek­to­ni­ka lito­mě­řic­kých desek

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vztyčení věže z nejvyšších

Sko­ro nikdo už pod­le mě nevě­ří tomu, že se pro­roc­ká stať Umber­ta Eca Ur-fas­­cism neslu­ču­je se sou­čas­nos­tí. Slu­ču­je. A to dost. Útlá bro­žu­ra s pře­kla­dem úchvat­né­ho pojed­ná­ní o koře­nech fašis­mu jako hnu­tí, ale není jedi­né, co si člo­věk ze stej­no­jmen­né per­for­man­ce odná­ší. Sku­pi­na per­for­me­rů v čele s Jaku­bem Got­twal­dem vede­ná inspi­ra­ce­mi z Eco­va tex­tu (a mož­ná vůbec) divá­ky pro­vá­dí laby­rin­tem neleh­kých… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vzty­če­ní věže z nejvyšších

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vzpomínka na dobu kontaktní

Dia­log je základ­ním sta­veb­ním kame­nem pro vznik diva­dla a zaži­tá defi­ni­ce Osol­sobě­ho, že diva­dlo je „komu­ni­ka­ce komu­ni­ka­cí o komu­ni­ka­ci”, se v díle Pet­ry Tej­no­ro­vé pro­mě­ňu­je v těles­ný zážitek. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

NORMA 2019: plato(nická) i (e)normní

Kdo měl to štěs­tí, a zaví­tal na ost­rav­ský fes­ti­val NORMA, kte­rý spo­lu po čtvr­té s míst­ní gale­rií PLATO pořá­da­lo praž­ské Stu­dio Hrdi­nů, stal se na dva dny svěd­kem vel­ko­le­pě intim­ních setká­ní, dosá­hl maxi­mál­ně orgas­tic­ké implo­ze, výbuchu niternosti.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Z hloubky do prázdna

Per­for­ma­tiv­ní pro­jekt Song Lines: Expe­di­ce 97/18 před­sta­vu­je výsle­dek dlou­ho­do­bé rešer­še Tomá­še Janyp­ky. Skr­ze pohyb, hlas a pro­stor ote­ví­rá téma absen­ce blíz­ké oso­by. I přes oči­vid­nou sna­hu pře­sáh­nout k divá­ko­vi co nej­blí­že, zůstá­vá v pohy­bu ukot­ve­ná vizu­a­li­ta jako nej­vý­raz­něj­ší vyja­d­řo­va­cí pro­stře­dek. Pub­li­kum tedy zůstá­vá v pozi­ci pasiv­ní­ho pozorovatele. 

Publikováno
V rubrikách Recenze