Po výhře teprve začíná boj

Foto Ivo Dvořák
DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Na svůj vrchol nestou­páš sám, ale na vrcho­lu je pou­ze jed­no mís­to. Musíš vydr­žet, vyhrát a být kon­ku­ren­ce­schop­ný. To je tema­tic­ká náplň akro­ba­tic­ké show – Kon­kurz od sku­pi­ny Losers Cirque Com­pa­ny, kte­rá pojed­ná­vá o tou­ze zví­tě­zit a uspět. Co to ale vlast­ně vše obná­ší? To nám pro­zra­dí dvo­ji­ce sestá­va­jí­cí z teni­so­vé­ho kou­če Kiril­la Yako­vle­va a jeho kole­gy­ně Jose­fí­ny Hor­níč­ko­vé, kte­rá pro­půj­či­la hlas „posta­vě“ ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Ten v insce­na­ci řídí prů­běh kon­kur­zu a pro­mlou­vá k sou­tě­ží­cím pro­střed­nic­tvím absurd­ních moti­vač­ních hesel. 

Kdo jsou účast­ní­ci kon­kur­zu? Kirill Yako­vlev, kte­rý je oděn do teni­so­vé­ho úbo­ru, netr­pě­li­vě čeká na jeviš­ti Měst­ské­ho diva­dla až si dosed­nou na svá mís­ta posled­ní divá­ci. Po celou dobu si je pro­hlí­ží a zkou­ší jejich hbi­té reak­ce tím, že jim nad­ho­dí své teni­so­vé míč­ky. Poté vybe­re z míst kolem pat­nác­ti divá­ků, kte­ří se vůči sobě utka­jí na samot­ném jeviš­ti. Yako­vlev udr­žu­je přís­ný výraz a zadá­vá úko­ly, pro­střed­nic­tvím kte­rých selek­tu­je ony mož­né poten­ci­o­nál­ní vítě­ze. Najed­nou na scé­ně zůstá­vá osm akté­rů, kte­ří odha­lu­jí, že jsou po celou tu dobu sou­čás­tí umě­lec­ké sku­pi­ny Losers.

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Novo­cir­ku­so­vá insce­na­ce se sklá­dá ze dvou čás­tí, kte­ré se pro­lí­na­jí. Prv­ní z nich je účast na kon­kur­zu se sou­těž­ní­mi dis­ci­plí­na­mi, což má vést k výbě­ru vítě­ze. Dru­há linie osvět­lu­je poza­dí pří­bě­hu daných sou­tě­ží­cích a dává jim pro­stor před­vést své zku­še­nos­ti v akro­ba­cii. Skr­ze audio záznam sly­ší­me osob­ní výpo­vě­di účin­ku­jí­cích, ve kte­rých zmi­ňu­jí své stra­chy, oba­vy nebo tou­hy. Ať už se to týká Sáry Stou­li­lo­vé, kte­rá při­zná­vá, že je na sebe pří­liš tvr­dá nebo Ester Jose­fí­ny Van­da­so­vé tou­ží­cí po zážit­cích z extrém­ních situ­a­cí. Záro­veň zazní­va­jí oba­vy z toho, jakým způ­so­bem jejich vnějš­ko­vé zdá­ní kla­me ostat­ní. Vyso­ký a sva­ly obe­pnu­tý Petr Dlu­goš se jen tak v davu neztra­tí, což mu také způ­so­bu­je pro­blém v tom, že ve sku­teč­nos­ti nebý­vá rád stře­dem pozor­nos­ti. V opač­ném pří­pa­dě nám Adam Rameš svým pří­spěv­kem před­sta­ví svou odva­hu jít si za svým, i když se zdá být poz­dě (ale není).

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Banál­ní a odleh­če­né situ­a­ce jsou v kon­tras­tu s těmi váž­ný­mi. Účin­ku­jí­cí zpo­čát­ku pro­chá­zí svou nemi­lo­srd­nou fází vůči sobě navzá­jem. Nad muž­ský­mi ucha­ze­či se zve­dá mas­ku­lin­ní opar, ve kte­rém jde o pře­hlíd­ku nej­sval­na­těj­ších těl a demon­stra­ci své síly tím, kdo vydr­ží déle v pozi­ci sto­je na hla­vě. Ner­vo­zi­ta u sou­tě­ží­cích ale vzrůs­tá, a pře­ce jenom by rádi sly­še­li povzbu­zu­jí­cí slo­va od sebe navzá­jem. Najed­nou se pro­lo­mí jejich tvr­dá sko­řáp­ka a navzá­jem se moti­vu­jí k výsled­kům a spo­ju­jí se do týmo­vé spo­lu­prá­ce. Nyní se prů­běh kon­kur­zu pro­lí­ná s akro­ba­tic­kou show, kte­rá dává pro­stor kaž­dé­mu z nich. 

Veli­ce sil­ným a odváž­ným sólem začí­ná Ester Jose­fí­na Van­da­so­vá ve své vzduš­né akro­ba­cii na šále. Umě­lec­ký tanec před­sta­vu­je potřeb­nou sílu a fle­xi­bi­li­tu k jeho pro­ve­de­ní. Pomo­cí utlu­me­ní svě­tel na scé­ně v dopro­vo­du živé hud­by na elek­tric­kou kyta­ru Yako­vle­vem se může­me pono­řit do panu­jí­cí atmo­sfé­ry plné obdi­vu a stra­chu o taneč­ni­ci. S ní spo­lu­pra­cu­jí i její zbý­va­jí­cí kole­go­vé, kte­rým padá do rukou a ti ji vzá­pě­tí vyho­dí nazpět k šále, s níž zno­vu nava­zu­je kon­takt. Atmo­sfé­ra úža­su a obav o akro­ba­ty pokra­ču­je nadá­le, když se s tělem zachá­zí jako by bylo švi­ha­dlem, přes kte­ré ská­čou akté­ři nebo se s ním vol­ně hází do rukou ostat­ních. Koor­di­na­ce všech účin­ku­jí­cích závi­sí na jejich prá­ci s těžiš­těm těla, kte­ré pokou­še­jí tím, když na něj sta­ví dal­ší dvě nebo tři oso­by. Losers Cirque Com­pa­ny nám doka­zu­je, jakým způ­so­bem jejich kon­cen­t­ro­va­ný tré­nink a prá­ce na důvě­ře ve sku­pi­ně vede k pro­fe­si­o­nál­ním výko­nům ve svém oboru.

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2024

Kon­kurz doka­zu­je, že nelze sou­dit dle fyzic­kých pre­dis­po­zic člo­vě­ka, kte­ré mohou kla­mat. Výběr vítě­ze poté odha­lu­je kru­tý střet s rea­li­tou. Po výhře to vše nekon­čí, ale tepr­ve začí­ná. Z jed­not­li­vých sou­těž­ních dis­ci­plín lze také vypo­zo­ro­vat, jakým způ­so­bem se para­dox­ně rozřa­zu­jí sou­tě­ží­cí. Do jis­té míry zde totiž figu­ru­jí i cho­va­né sym­pa­tie vede­ní vůči účin­ku­jí­cím, což se pode­psa­lo i na výsled­ném roz­hod­nu­tí. Tyto situ­a­ce může­me vztáh­nout i do běž­né­ho živo­ta, v němž kaž­dý pro­chá­zí urči­tý­mi rozřa­zo­va­cí­mi zkouš­ka­mi nebo při­jí­ma­cí­mi poho­vo­ry, kde dochá­zí k nut­né selek­ci na zákla­dě zvo­le­ných pre­fe­ren­cí. Život je tak neu­stá­lým bojem o své mís­to ve společnosti. 

Psá­no z před­sta­ve­ní dne 24.5. 2024 v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Svět Brno.

Kon­kurz, Losers Cirque Com­pa­ny. Režie: Petr Hor­ní­ček, Scé­nář: Matěj Ran­dár, Petr Hor­ní­ček, Dra­ma­tur­gie: Matěj Ran­dár, Cho­re­o­gra­fie: Tomáš Pra­žák, Hud­ba: Kirill Yako­vlev, Kos­tým­ní výtvar­ník: Lucie Čer­ví­ko­vá, Scé­na: Petr Hor­ní­ček, Svě­tel­ný design: Micha­el Blá­ha, Zvuk: Karel Mařík, Pro­duk­ce: Uni­ted Arts. Účin­ku­jí­cí: Tomáš Pra­žák,Sára Stou­li­lo­váEster Jose­fí­na Van­da­so­vá, Kirill Yako­vlev, Petr Dlu­gošAdam Rameš, Lukáš Borik Polan­skýPetr Dvo­řák, Jiří Běl­ka; Jose­fi­na Hor­níč­ko­vá. Pre­mi­é­ra: 14.6. 2021.

Od Tereza Kubalová

Tereza Kubalová aktuálně studuje navazující magisterský dvouobor Divadelní studia a Rozhlasová a televizní studia na KDFS UP v Olomouci. V rámci své diplomové práce se věnuje výzkumu současných teoretických konceptů zabývajících se Festival Studies. Svou pozornost věnuje taktéž metodám zkoumající současné body-based arts.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *