Festival Tanec Praha představuje program 36. ročníku

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2024 se ode­hra­je od 2. do 27. červ­na na něko­li­ka praž­ských scé­nách a ve více než 20 měs­tech a obcích Čes­ké repub­li­ky. Z pro­gra­mu aktu­ál­ní­ho 36. roč­ní­ku je zřej­mé, že fes­ti­val dozrál do mimo­řád­né kvality.

Yvon­na Kre­u­zo­man­no­vá před­sta­vu­je pro­gram, kte­rý při­pra­vi­la spo­leč­ně s Mar­ké­tou Perroud, někdej­ší spo­lu­ře­di­tel­kou fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Vize fes­ti­va­lu se, pod­le slov Yvon­ny Kre­u­zman­no­vé, nemě­ní: aktu­ál­nost, pes­t­rost, pře­sa­hy, a samo­zřej­mě celo­re­pub­li­ko­vý roz­sah fes­ti­va­lu, jehož se letos zúčast­ní 22 měst a obcí.

Daniel Pra­žák a Taro Trou­pe v ukáz­ce z Vivat Mes­si. © Tomáš Kubart

V dra­ma­tur­gii se obje­vu­jí vel­ká jmé­na a vel­ké udá­los­ti, a to nejen z okra­jů fes­ti­va­lu, ale i během něj: do Čes­ké repub­li­ky se vra­cí Akram Khan, po pěti­le­té sna­ze při­jíž­dí Lia Rodri­gu­es s cho­re­o­gra­fií Encan­ta­do, důle­ži­tým prv­kem bude pro­jekt Dan­ce Well, kte­rý před­sta­vil Jaro Viňarský. 

Lia Rodri­gu­es je bra­zil­ská iko­na sou­čas­né­ho tan­ce, jež si „nekla­de žád­né pře­káž­ky, žád­né men­tál­ní bari­é­ry, a bere tělo jako objekt,” říká k její tvor­bě Yvo­na Kre­u­zman­no­vá. „Bere ho vel­mi fyzic­ky, vel­mi své­ráz­ným způ­so­bem. Je jí jed­no, jak taneč­ní­ci vypa­da­jí, ale jakou mají ener­gii, kte­rou jsou schop­ni předat.” 

Fami­ly Friendly

Letoš­ní TANEC PRAHA vyni­ká také vel­kým množ­stvím „Fami­ly Fri­en­dly” insce­na­cí, tedy vhod­ných pro celou rodinu.

Deset let po fas­ci­nu­jí­cím zážit­ku z insce­na­ce DESH Akra­ma Kha­na, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších uměl­ců na poli sou­čas­né­ho svě­to­vé­ho tan­ce, fes­ti­val při­ne­se adap­to­va­nou ver­zi pro děti i jejich rodi­če Chot­to DESH. Spo­leč­ně se mohou nechat uná­šet sno­vým a dojem­ným pří­bě­hem chlap­ce, kte­rý si, tak jako kaž­dý z nás, hle­dá mís­to v dneš­ním cha­o­tic­kém svě­tě 20. a 21. červ­na v diva­dle ARCHA+. Věhlas­ný brit­ský taneč­ník a cho­re­o­graf ban­gla­déš­ské­ho půvo­du Akram Khan se svým sou­bo­rem zamí­ří do Pra­hy mimo jiné po hos­to­vá­ní v Brně, kde bude s vel­kou insce­na­cí Jun­gle Book hos­tem mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Diva­del­ní svět Brno.

Nor­ské před­sta­ve­ní či spí­še roz­tan­če­ný punk-rocko­vý kon­cert Rock Me Baby 6. červ­na v diva­dle PONEC uká­že, že tvor­ba pro ty nejmen­ší může mít napros­to neče­ka­né nuan­ce. Třpy­ti­vé kos­týmy, nage­lo­va­né vla­sy, živá muzi­ka, hra­vé dová­dě­ní… Auto­ři, queer per­for­me­ři, své dílo vytvo­ři­li pri­már­ně pro děti a jejich tatín­ky s cílem je poba­vit, roze­smát a nabou­rat před­sud­ky s queer komu­ni­tou spo­je­né. Zro­di­la se vel­ká show, kte­rou si napl­no uží­va­jí všich­ni — účin­ku­jí­cí, děti i rodi­če. Sou­čás­tí pří­prav byly i sofis­ti­ko­va­né stu­die, tak­že vše, včet­ně hla­si­tos­ti zvu­ku, je uzpů­so­be­no i těm nejmlad­ším divákům.

Děti i dospě­lí si mohou spo­leč­ně užít tře­ba také již zmí­ně­nou novin­ku Vivat Mes­si nebo irskou taneč­ní insce­na­ci Birdboy.

Pon­děl­ky s Aerowaves

Z plat­for­my Aerowa­ves, evrop­ské sítě na pod­po­ru začí­na­jí­cích cho­re­o­gra­fů, vybral fes­ti­val tři krat­ší per­for­man­ce. Kaž­dá z nich repre­zen­tu­je zce­la odliš­ný pří­stup k tan­ci a všech­ny jsou mimo­řád­ně zajímavé.

Island­ská cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Loví­sa Ósk Gun­nar­sdót­tir se zamě­ři­la na tabu­i­zo­va­né téma meno­pau­zu. Do své­ho pro­jek­tu, kte­rý stá­le běží, už zapo­ji­la 100 žen z 5 zemí ve věku 40 až 65 let a oslo­vi­la i ženy z Čes­ké repub­li­ky. Sdí­le­jí své pří­běhy, frustra­ce a také nezměr­nou radost, kte­rou jim do živo­ta doká­že vnést tanec. Před­sta­ve­ní When the Ble­e­ding Stops 10. červ­na v diva­dle PONEC tak bude pře­de­vším taneč­ní osla­vou živo­ta a žen­ské­ho těla ve všech fázích.

Dru­hým poči­nem je MOS. Řec­ká cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Ioan­na Paraske­vo­pou­lou roze­hra­je fas­ci­nu­jí­cí mul­ti­me­di­ál­ní podí­va­nou, kte­ré nechy­bí hra­vost, přes­nost ani ori­gi­na­li­ta. Ve scé­nic­ké inter­ak­ci pohy­bu, zvu­ku a obra­zu 17. červ­na v diva­dle PONEC vytvo­ří dva taneč­ní­ci živý soun­d­track a záro­veň divá­ky zasvě­tí do tajů „rucha­ři­ny”.

Emma Mar­tin při­ve­ze taneč­ní insce­na­ci Bir­d­boy věno­va­nou všem, kte­ří neza­pa­da­jí. Všem mla­dým lidem, kte­ří se ješ­tě hle­da­jí a jejich vlast­ní jedi­neč­nost jim může způ­so­bo­vat úzkos­ti a vyvo­lá­vat dojem, že jsou na svě­tě sami. Bir­d­boy 24. červ­na v diva­dle PONEC bude chvá­lou jina­kos­ti, nadě­jí pro všech­ny, kte­ří se odlišují.

Taneč­ní umě­ní napříč kontinenty

Pří­běhy Afri­ky 15. červ­na v diva­dle PONEC divá­ky pro­ve­dou skr­ze tři sóla roz­díl­ný­mi poci­ty. Na jed­né stra­ně sil­né a boju­jí­cí ženy Mai Juli z Mosam­bi­ku s cho­re­o­gra­fií Sinais Par­ticu­la­res. Na dru­hé stra­ně Ama­ly Dia­nor, Sene­gal­ce žijí­cí­ho ve Fran­cii, ve vlast­ním muž­ském sólu Man Rec a jeho cit­li­vou adap­ta­cí pro inspi­ru­jí­cí žen­skou inter­pret­ku Wo-Man. Amal Dia­nor pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším osob­nos­tem taneč­ní­ho svě­ta, jeho vystou­pe­ní bude sou­čás­tí zaha­jo­va­cí­ho cere­mo­ni­á­lu na let­ní olym­pi­á­dě v Paříži.

Z cho­re­o­gra­fií typic­kých pro por­tu­gal­skou taneč­ní ško­lu vychá­zel Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra, jeden z nej­zná­měj­ších por­tu­gal­ských tvůr­ců, ve svých dvou dílech. Str­hu­jí­cí CARCASS 18. červ­na zapl­ní dese­ti tem­pe­ra­ment­ní­mi taneč­ní­ky jeviš­tě diva­dla ARCHA+. Ener­gií nabi­tou atmo­sfé­ru na jeviš­ti umoc­ní živé bicí. Sil­ný záži­tek v rám­ci Open Air 18. červ­na pod širým nebem na náměs­tí Repub­li­ky v cen­t­ru Pra­hy sli­bu­je Ferre­i­rův neob­vyk­lý duet posta­ve­ný pro stree­to­vé per­for­me­ry z Fran­cie Fan­tasie minor. Název se odví­jí od hud­by, kte­rá je vel­mi kon­trast­ní vůči pohy­bo­vé­mu sty­lu oslo­vu­jí­cí­mu pře­de­vším mla­dé publikum.

Tře­tím rokem se TANEC PRAHA zamě­ří na sou­čas­nou ukra­jin­skou scé­nu. V rám­ci Uni­ty in Moti­on nabíd­ne 21. červ­na v diva­dle PONEC novin­ky z díl­ny růz­ných ukra­jin­ských taneč­nic včet­ně reno­mo­va­né ukra­jin­ské cho­re­o­gra­f­ky a taneč­ni­ce Yany Reu­to­vé žijí­cí již dva roky v Pra­ze: Para­do­xi­cal Bodies.

TANEC PRAHA v regionech

Fes­ti­val jako kaž­dý rok zaví­tá do regi­o­nů do více než 20 měst a obcí Čes­ké repub­li­ky. Za divá­ky zamí­ří Jazmí­na Pik­to­ro­vá a Sabi­na Boč­ko­vá s oce­ně­ný­mi Mik­ro­svě­ty. Hra­vá a poe­tic­ká insce­na­ce pro­střed­nic­tvím mik­ro­po­hy­bů, kra­ji­ny těla a hry s malý­mi objek­ty zaost­řu­je pozor­nost na malič­kos­ti, kte­ré čas­to nejsou na prv­ní pohled vidět. Vác­lav Kuneš s Hele­nou Arenber­ge­ro­vou z 420People zau­ja­li mimo­praž­ské part­ne­ry svým cit­li­vým due­tem Whe­re. Sme­ta­no­va Lito­myšl si vybra­la Tere­zu Lene­ro­vou se spe­ci­fic­kou ver­zí Taxon Seven a také Tere­zu Ondro­vou. I dal­ší pre­fe­ru­jí Open Air pro­jek­ty, zvláš­tě bra­zil­sko-čes­ké koprodukce 

Woma­nho­od, Fan­tasmas nebo Fan­tasie minor, k nimž se při­po­jí i Peter Šavel (SK). Ten roze­hra­je taneč­ní kvin­tet TETSU — The Ener­gy That Sha­pes Us. Do Ost­ra­vy i Plz­ně se vyda­jí norští rocke­ři s Rock Me Baby a řec­ký duet MOS při­ví­ta­jí Pardubice.

Více infor­ma­cí a onli­ne pro­dej vstu­pe­nek na fes­ti­val TANEC PRAHA 2024 na https://tanecpraha.cz

Děku­je­me všem part­ne­rům a pod­po­ro­va­te­lům fes­ti­va­lu: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Kre­a­tiv­ní Evro­pa Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká televize

Kon­tak­ty

Ofi­ci­ál­ní web: https://tanecpraha.cz

FB: https://www.facebook.com/tanecpraha

Medi­ál­ní ser­vis: 2media.cz, s.r.o.

Mar­ké­ta Faus­to­vá, marketa@2media.cz, tel: 722 119 091 Simo­na Andě­lo­vá, simona@2media.cz, tel: 775 112 857 www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz, www.instagram.com/2mediacz

TANEC PRAHA 2024   |   2. 6. – 27. 6.

HLAVNÍ PROGRAM V PRAZE


2. 6. 2024, 20:00, Nová scé­na Národ­ní­ho diva­dla I Zahá­je­ní fes­ti­va­lu
Lia Rodri­gu­es (BR): Encantado


4. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec I Big Pul­se Dan­ce Alliance

POCKETART (CZ): Fai­ry Tales | pre­mi­é­ra


6. 6. 2024, 10:00 & 17:00, PONEC – diva­dlo pro tanec I Fami­ly Fri­en­dly
Øys­tein Elle /Capto Musi­cae og Kar­s­tein Sol­li Pro­duksjo­ner (NO): Rock Me Baby


10. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec | Aerowa­ves
Loví­sa Ósk Gun­nar­sdót­tir (IS): When The Ble­e­ding Stops


14. 6. 2024, 18:00, Žiž­kov High­li­ne | Open Air | TANEC PRAHA & Land­s­ca­pe Festival

Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Woma­nho­od, Flá­via Tápi­as (BR): Fan­tasmas | premiéry


15. 6. 2024, 16:00, NGP Veletrž­ní palác – Kor­zo| Dan­ce Well

Jaro Viňar­ský (SK/CZ): Okřídlení


15. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec

Mai Juli Macha­do (MZ): Sinais Par­ticu­la­res, Ama­la Dia­nor (FR/SN): Man Rec, Wo-Man | Pří­běhy Afriky


16. 6. 2024, 16:00, NGP Veletrž­ní palác – Kor­zo| Dan­ce Well

Jaro Viňar­ský (SK/CZ): Okřídlení


17. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec | Aerowaves

Ioan­na Paraske­vo­pou­lou (GR): MOS


18. 6. 2024, 18:00, Náměs­tí Repub­li­ky I Open Air, Big Pul­se Dan­ce Alliance

Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra (PT): Fan­tasie minor


18. 6. 2024, 20:00, ARCHA+ I Big Pul­se Dan­ce Alliance

Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra (PT): CARCAÇA


19. 6. 2024, 19:00, Diva­dlo Hyber­nia I Fami­ly Friendly

Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Vivat Mes­si | pre­mi­é­ra


20. 6. 2024, 19:00, ARCHA+ I Fami­ly Fri­en­dly
Akram Khan (UK): Chot­to DESH


21. 6. 2024, 16:00, ARCHA+ I Fami­ly Fri­en­dly
Akram Khan (UK): Chot­to DESH


21. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec

Uni­ty in Moti­on (UA): Vita Vaskiv, Dia­na Dur­nie­va, Yulia Grishi­na (solos) & Yana Reu­to­va (CZ/UA): Para­do­xi­cal Bodies 


24. 6. 2024, 11:00 & 19:00, PONEC – diva­dlo pro tanec I Fami­ly Fri­en­dly, Aerowaves

Emma Mar­tin (IE): Birdboy


26. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec 

Eri­ka Zue­ne­li (BE): Landfall


27. 6. 2024, 20:00, PONEC – diva­dlo pro tanec I Zakon­če­ní festivalu 

Eri­ka Zue­ne­li (BE): Landfall

+ dopro­vod­ný program

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena. 

HLAVNÍ PROGRAM V REGIONECH

Brno


4. 6. 2024
Peter Šavel, mimo­Os & coll.: TETSU – The Ener­gy That Sha­pes Us


7. 6. 2024
Yana Reu­to­va & coll.(UA/CZ): Toge­ther Alo­ne II. – Invi­si­ble Traces


12. 6. 2024 
TBC Mai Juli Macha­do (MZ): Sinais Particulares


18. 6. 2024 
Flá­via Tápi­as: FantasmasTBC Yana Reu­to­va (UA/CZ) & Cla­ra da Cos­ta (BR): Womanhood

Brou­mov


18. 6. 2024, 17:30, Dřev­ník I Junior

Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá: Mikrosvěty


Čes­ké Budějovice17. 6. 2024
Flá­via Tápi­as (BR): Fantasmas


20. 6. 2024 

Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Womanhood


Hra­dec Králové 


12. 6. 2024, 19:00, Diva­dlo Drak 
Peter Šavel, mimo­Os & coll.: TETSU – The Ener­gy That Sha­pes Us13. 6. 2024, 19:00, Diva­dlo Drak
42+PEOPLE: Whe­re


Cho­ceň 11. 6. 2024
Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Womanhood


11. 6. 2024
Mai Juli Macha­do (MZ): Sinais Particulares16. 6. 2024 I Juni­or
Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá: Mikrosvěty


Jih­la­va6. 6. 2024, 18:00, Park Gusta­va Mahle­ra I Open Air 
Peter Šavel, mimo­Os & coll.: TETSU – The Ener­gy That Sha­pes Us


Jin­dři­chův Hradec 11. 6. 2024, 14:00 & 16:00, ZUŠ Vítěz­sla­va Nová­ka I Juni­or
Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá (CZ): Mikrosvěty

Kar­lo­vy Vary13. 6. 2024, 18:00, Kolo­ná­da I Open Air
Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Womanhood


Kladru­by15. 6. 2024, 20:00, Kláš­ter Kladru­by
42+PEOPLE: Whe­re


Libe­rec12. 6. 2024, 17:30 
Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Womanhood


Lito­myšl23. 6. 2024, 16:15, Kláš­ter­ní zahra­dy Lito­myšl I Open Air
Tere­za Lene­ro­vá (CZ): Taxon Seven

Lou­ny12. 6. 2024, 17:00, Gale­rie Bene­dik­ta Rejta I Juni­or
Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá: Mikrosvěty


Malo­vi­ce22. 6. 2024, 19:00, Švest­ko­vý Dvůr
42+PEOPLE: Whe­re


Manětín15. 6. 2024, Plo­vár­na Manětín I Open Air
Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Woma­nho­od, Flá­via Tápi­as (BR): FantasmasOlo­mouc20. 6. 2024, 18:30, Diva­dlo na cuc­ky 
42+PEOPLE: Whe­re


Ost­ra­va  
8. 6. 2024, 10:00 & 16:00, Diva­dlo lou­tek I Juni­or
 Øys­tein Elle /Capto Musi­cae og Kar­s­tein Sol­li Pro­duksjo­ner (NO): Rock Me Baby16. 6. 2024, 19:00, Far­ská zahra­da I Open Air
Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra (PT): Fan­tasie minor


Pacov23. 6. 2024, 15:30, Komu­nit­ní cen­t­rum Pacov I Juni­or
Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá: Mikrosvěty


Par­du­bi­ce6. 6. 2024, 19:00, GAMPA/Automatické mlý­ny 
Tere­za Ondro­va: GATHER and DREAM6. 6. 2024, 20:00, Diva­dlo 29
42+PEOPLE: Whe­re17. 6. 2024, 18:00 GAMPA/Automatické mlý­ny 
Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra (PT): Fan­tasie minor


19. 6. 2024, 19:00, Diva­dlo 29
Ioan­na Paraske­vo­pou­lou (GR): MOS
 Plzeň2. 6. 2024, 19:30
Peter Šavel, mimo­Os & coll.: TETSU – The Ener­gy That Sha­pes Us10. 6. 2024, Moving Stati­on, 10:00 & 16:00
Øys­tein Elle /Capto Musi­cae og Kar­s­tein Sol­li Pro­duksjo­ner (NO): Rock Me Baby19. 6. 2024, 17:00 & 19:30 I Open Air
Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra (PT/FR): Fan­tasie minor


Suši­ce10. 6. 2024, 16:00 I Juni­or
Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá: Mikrosvěty


Varn­sdorfTBC Mai Juli (MZ): Sinais Particulares

Voly­ně16. 6. 2024, Ost­ro­vec 
Cla­ra da Cos­ta & Yana Reu­to­va (BR/UA/CZ): Woma­nho­od, Flá­via Tápi­as (BR): Fantasmas


Změ­na pro­gra­mu vyhrazena. 

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *