Letní Letná vstupuje do své třetí dekády a pozvala si hosty z Francie a Taiwanu

Cirque Leroux © Cirque Leroux

Fes­ti­val před­sta­vu­je svůj zahra­nič­ní pro­gram, kte­ré­mu domi­nu­jí Francouzi

Závě­reč­né týd­ny let­ních prázd­nin si už po jed­n­a­dva­cá­té pod­ma­ní novo­cir­ku­so­vé umě­ní na praž­ské Let­né. Nej­vět­ší čes­ký fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla, Let­ní Let­ná, ote­vře 15. srp­na svá šapi­tó návštěv­ní­kům všech gene­ra­cí i roz­lič­ných zájmů. Zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu vévo­dí fran­couz­ské star nové­ho cir­ku­su jako jsou Les Rois Vaga­bonds, Cirque Le Roux či Cirque Inex­tre­mis­te i s živým hudeb­ním dopro­vo­dem v podá­ní Sur­na­tu­ral Orchest­ra. Fran­couz­ské trio nevšed­ně dopl­ní novo­cir­ku­so­vé osvě­že­ní z Asie, taiwan­ské Eye Catching Cir­cus. Před­pro­dej vstu­pe­nek na zahra­nič­ní pro­gram je prá­vě v pro­de­ji na webu fes­ti­va­lu. Akro­ba­cie svě­to­vé úrov­ně, kte­rá dove­de vyprá­vět pří­běh i vyvo­lat emo­ce, bude na Let­ní Let­né k vidě­ní od 15. srp­na do 1. září.

Letos v létě uply­ne přes­ně dva­cet let od prv­ní­ho před­sta­ve­ní a zahá­je­ní Let­ní Let­né.  Za dvě desít­ky let se fes­ti­val stal v Čes­ku syno­ny­mem nové­ho cir­ku­su. Nejen, že divá­ky sezná­mil s tím­to žánrem, ale nau­čil je na něj i cho­dit. Atrak­ti­vi­ta nové­ho cir­ku­su a vrchol­né akro­ba­tic­ké show při­lá­ka­jí na Let­nou kaž­dý rok desít­ky tisíc lidí, od dět­ských divá­ků až po jejich pra­ro­di­če. Kro­mě zahra­nič­ních hos­tů, kte­ří letos při­je­dou pře­de­vším z Fran­cie, je fes­ti­val také pře­hlíd­kou čes­ké novo­cir­ku­so­vé scé­ny. „Loni jsme poko­ři­li hra­ni­ci 600 000 návštěv­ní­ků od počát­ku fes­ti­va­lu a těší nás, že Let­ní Let­ná už dva­cet let baví naše pub­li­kum, kte­ré je oprav­du růz­no­ro­dé. Kaž­dý rok chce­me návštěv­ní­kům před­sta­vit to nej­lep­ší, co evrop­ská i svě­to­vá novo­cir­ku­so­vá scé­na zná a aktu­ál­ně nabí­zí. Letos jsme do Pra­hy při­zva­li cel­kem netra­dič­ně i artist­ky z Taiwa­nu, což s sebou při­ne­se jak tro­chu odliš­ný styl nové­ho cir­ku­su, tak ote­vře i důle­ži­té téma posta­ve­ní žen v taiwan­ské spo­leč­nos­ti,” dodá­vá k pro­gra­mu ředi­tel fes­ti­va­lu, Jiří Turek. S čím kon­krét­ně se tedy před­sta­ví uměl­ci ze země gal­ské­ho kohou­ta? A čím uchvá­tí artist­ky z Taiwanu?

Adre­na­li­no­vá show s názvem PIC je dílem sou­bo­ru Cirque Inex­tre­mis­te, kte­rý pro tuto insce­na­ci ztrá­cí pud sebezá­cho­vy a posou­vá hra­ni­ce nebez­pe­čí. Spo­lu s nimi se na jeviš­ti obje­ví 18členný orchestr Sur­na­tu­ral Orchest­ra, kte­rý je nejen ve Fran­cii, ale i ve svě­tě zná­mý svým jedi­neč­ným pří­stu­pem k hud­bě a ve svém počet­ném slo­že­ní doká­že impro­vi­zo­vat od jaz­zu přes sou­čas­nou hud­bu až po bal­kán­ský popík. Spo­je­ním těch­to dvou usku­pe­ní vzni­kl vel­ko­le­pý, dra­ma­tic­ký, a při­tom chví­le­mi vel­mi intim­ní tvar. 34 uměl­ců, 3 dimen­ze, 360° a jed­na obří tram­po­lí­na v extrém­ní show, kte­rá se vzpí­rá gra­vi­ta­ci, a ze kte­ré si pří­tomní odne­sou jedi­neč­ný záži­tek a nezů­sta­nou chví­li noha­ma na zemi. 

Šest taiwan­ských artis­tek ze sou­bo­ru Eye Catching Cir­cus ote­vře téma, jaké to je být ženou v jejich zemi. Nabou­rá­va­jí a zpo­chyb­ňu­jí tra­dič­ní poje­tí žen­ství a sna­ží se udr­žet rov­no­váhu v moder­ní spo­leč­nos­ti pro­střed­nic­tvím cir­ku­so­vé­ho umě­ní. Insce­na­ce #Since1994 odka­zu­je k roku, oko­lo kte­ré­ho se kaž­dá z nich naro­di­la. Aktu­ál­ní a pul­zu­jí­cí spo­le­čen­ské téma své země zpra­co­va­ly for­mou svůd­né a akro­ba­tic­ky vyci­ze­lo­va­né show. 

Cel­kem potře­tí se na fes­ti­va­lo­vé scé­ně na Let­né před­sta­ví fran­couz­ští Cirque Le Roux. Divá­ky vez­mou na ces­tu časem, na roz­ces­tí mezi snem a rea­li­tou, do hodi­ny mezi psem vlkem, kdy se rozost­řu­je roz­díl mezi pří­te­lem a nepří­te­lem. V půso­bi­vé pohy­bo­vé insce­na­ci kom­bi­nu­jí­cí akro­ba­cii, tanec i diva­dlo devět uměl­ců popí­rá záko­ny gra­vi­ta­ce, aby vyprá­vě­li o kaž­do­den­ním živo­tě tří žen žijí­cích v letech 1850, 1960 a 2023. Pří­běh s názvem Ent­re Chi­ens et Lou­ves se odví­jí jako ve fil­mu a je uni­ver­zál­ní výpo­vě­dí o sta­vu naše­ho svě­ta a lidstva.

Rov­něž z Fran­cie dora­zí Krá­lov­ští tulá­ci! Les Rois Vaga­bonds spo­ju­jí pan­to­mi­mu, akro­ba­cii a hud­bu. Se svým Con­cer­to pour deux Clowns puto­va­li napříč celým svě­tem, od Bar­ce­lo­ny po Kyjev, od Dillí po Alžír, od Qui­ta po Bue­nos Aires… a nyní se před­sta­ví i pub­li­ku v Pra­ze! Dva tulá­ci s čer­ve­ný­mi nosy, bílý­mi tvá­ře­mi a extra­va­gant­ním oble­če­ním hovo­ří uni­ver­zál­ním jazy­kem, kte­ré­mu rozu­mí ti nejmen­ší, stej­ně dob­ře jako ti nej­star­ší. Dva bás­ní­ci akce, kte­rým nebu­de na jeviš­ti chy­bět ani Vival­di, Strauss či Bach, a pře­de­vším svět bez­bře­hé fantazie.

Pho­to © Jean Pierre Estourrnet

Vstu­pen­ky na osvě­žu­jí­cí novo­cir­ku­so­vé zážit­ky jsou nyní v pro­de­ji na letniletna.cz. Jedi­ná pře­hlíd­ka své­ho dru­hu a roz­sa­hu v Čes­ku i okol­ních zemích letos potr­vá od 15. srp­na do 1. září, a kro­mě večer­ních před­sta­ve­ní svě­to­vých i čes­kých novo­cir­ku­so­vých špi­ček zve také na dopro­vod­ný pro­gram, zahr­nu­jí­cí worksho­py a open-air akce. Děti a tee­nage­ři se cir­ku­so­vým dis­ci­plí­nám při­u­čí na oblí­be­ném pří­měst­ském tábo­ře Let­ní Let­ňák. Rodi­če budou mít opět mož­nost své rato­les­ti star­ší 4 let svě­řit do rukou zku­še­ných noč­ních hlí­da­čů během večer­ních představení.


Sin­ce 1994 © Eye Catching Circus

O LETNÍ LETNÉ

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla Let­ní Let­ná do nece­lých tří týd­nů kon­cen­t­ru­je to nej­lep­ší z tuzem­ské­ho i zahra­nič­ní­ho nové­ho cir­ku­su, diva­dla a hud­by. Jed­ná se tak o jedi­nou pře­hlíd­ku své­ho dru­hu a roz­sa­hu v Čes­ké repub­li­ce a okol­ních zemích. Návštěv­ní­ky čeká kro­mě večer­ních před­sta­ve­ní i boha­tý diva­del­ní pro­gram pro děti a také dopro­vod­ný pro­gram, kte­rý je pro ně při­pra­ven z vel­ké čás­ti zdar­ma a pro­bí­há celý den. Od worksho­pů, přes výtvar­né či cir­ku­so­vé díl­ny, až po kon­cer­ty a open-air akce. Pro děti jsou při­pra­ve­ny i pří­měst­ské tábo­ry. A pro rodi­če pak hlí­dá­ní během před­sta­ve­ní. Ve fes­ti­va­lo­vém are­á­lu, kte­rý se od své­ho zalo­že­ní nachá­zí v Leten­ských sadech, v mís­tě s výhle­dem na celou Pra­hu, je něko­lik odpo­čin­ko­vých zón, stán­ků s občer­stve­ním i barů. Návštěv­ní­ci v něm tak mohou poho­dl­ně strá­vit celý den. Pro­stor je samo­zřej­mě při­způ­so­ben i pro hendikepované. 

21. roč­ník Let­ní Let­né | 15. 8. – 1. 9. 2024

Face­book: https://www.facebook.com/letni.letna/

Instagram: https://www.instagram.com/letni.letna/

Vstu­pen­ky: https://letniletna.cz/cs/vstupenky/

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla Let­ní Let­ná pořá­dá Spo­leč­nost GASPARD za pod­po­ry hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké repub­li­ky a Měst­ské čás­ti Pra­ha 7. 

Čest­ný člen ČAF – Čes­ká aso­ci­a­ce fes­ti­va­lů sdru­žu­je význam­né fes­ti­va­ly živé­ho umě­ní napříč umě­lec­ký­mi disciplínami.

Fes­ti­val se koná pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry Mgr. Mar­ti­na Baxy, pri­má­to­ra hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy doc. MUDr. Bohusla­va Svo­bo­dy, CSc. a náměst­ka pri­má­to­ra hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, rad­ní­ho pro kul­tu­ru JUDr. Jiří­ho Pospíšila.

Fes­ti­val Let­ní Let­ná bude rea­li­zo­ván za pod­po­ry Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Minis­ter­stva kul­tu­ry a Pra­hy 7. Zahra­nič­ní pod­po­ra: Fran­couz­ský insti­tut, Tchaj­pe­iská hos­po­dář­ská a kul­tur­ní kan­ce­lář a Taiwan­ské minis­ter­stvo kultury

KONTAKT PRO MÉDIA: Micha­e­la Siko­ro­vá, michaela.sikorova@piaristi.cz, 776 712 858

SOCIAL MEDIA A MARKETING: Kris­tý­na Šro­lo­vá, kristyna.srolova@letniletna.cz, 603 921 640

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *