Festival ARENA 2024: pořádnej „cirkus“ v ERPET Centru

My Laika La Soirāe©Danielle Le Pierrès

ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů, fes­ti­val diva­dla, nové­ho cir­ku­su, hud­by a vizu­ál­ní tvorby

Pra­ha, 24. 4. 2024 – Sed­mý roč­ník fes­ti­va­lu ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů se usku­teč­ní od 24. květ­na do 1. červ­na 2024. Letos popr­vé na obou bře­zích Vlta­vy: V ERPET Cen­t­ru na Pra­ze 5 a na lodi Tajem­ství na Náplav­ce u Raší­no­va nábře­ží. Pre­mi­é­ro­vě se v Čes­ké repub­li­ce před­sta­ví fran­couz­ští Le P’tit Cirk se svou vele­ú­spěš­nou insce­na­cí Les Dodos a spo­leč­nost La Fron­tera s před­sta­ve­ním Sear­ching for John. Fran­couz­ský sou­bor My!Laika dove­ze hned dvě své show La Soi­rée a Win­ter. Po loň­ském úspě­chu se do pro­gra­mo­vé sesta­vy zno­vu dosta­la i motor­kář­ská stě­na smr­ti (Le Mur de la Mort). Hudeb­ním vyvr­cho­le­ním fes­ti­va­lu bude kon­cert sólis­tů zná­mé­ho gospe­lo­vé­ho sbo­ru Jere­my Win­ston Cho­ra­le s názvem Blu­es Bro­thers ve spo­lu­prá­ci s ČNSO a The Loop Jazz Orchest­ra. Vstup do are­á­lu fes­ti­va­lu je zdarma.

Od pát­ku 24. květ­na do sobo­ty 1. červ­na zapl­ní (nejen) cir­ku­so­vá před­sta­ve­ní pro­stor ERPET Cen­t­ra na Pra­ze 5. Fes­ti­val ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů do pro­sto­ru vzdá­le­né­ho jen pár minut chůze od Smí­chov­ské náplav­ky pře­su­nul své hlav­ní půso­biš­tě. Na návštěv­ní­ky zde čeka­jí cir­ku­so­vé sta­ny a záze­mí fes­ti­va­lu v podo­bě dopro­vod­ných akcí (včet­ně kon­cer­tů a oblí­be­ných díl­ni­ček) či občer­stve­ní. Loď Tajem­ství, kte­rá nabíd­ne před­sta­ve­ní pře­váž­ně z čes­ké scé­ny spo­lu s pohád­ka­mi, letos zůstá­vá na svém kotviš­ti u Výtoně.

„Letoš­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram je dob­ře namí­cha­ný a bude to pořád­nej cir­kus! Popr­vé se nám do Pra­hy poda­ři­lo při­vézt uměl­ce z Le P´tit Cirk s poe­tic­kou show plnou akro­ba­cie Les Dodos. Sou­bor My!Laika, kte­rý někte­ří zna­jí již z minu­los­ti, nabíd­ne své dvě nej­no­věj­ší před­sta­ve­ní La Soi­rée a Win­ter. Divá­ci mohou vidět i, trou­fám si tvr­dit, jed­no z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sólo­vých vystou­pe­ní nastu­pu­jí­cí cir­ku­so­vé gene­ra­ce, před­sta­ve­ní Sear­ching for John. No a kon­cert s pís­ně­mi legen­dár­ních Blu­es Bro­thers na závěr je tako­vá třeš­nič­ka na dor­tu naše­ho letoš­ní­ho mixu,“ vysvět­lu­je Petr For­man, umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu ARENA.
Na lodi Tajem­ství budou i letos před­sta­ve­ní mla­dých uměl­ců či před­sta­ve­ní pro děti. Na něko­lik repríz se vrá­tí struk­tu­ro­va­ná impro­vi­za­ce „Ponor­ka“ sou­bo­ru My klu­ci, co spo­lu cho­dí­me. Děti se mohou těšit na lout­ko­vé i kla­sic­ké pohád­ky a pří­z­niv­ci Diva­dla brat­ří For­ma­nů jis­tě uví­ta­jí oblí­be­né výprav­né diva­del­ní před­sta­ve­ní Aladin.

„Spo­lu s dob­rým jíd­lem a pitím si návštěv­ní­ci mohou kou­sek od Vlta­vy vychut­nat mnoh­dy již zapo­me­nu­tou atmo­sfé­ru cir­ku­so­vých pou­tí a vstou­pit do magic­ké­ho svě­ta kočov­né­ho diva­dla, nové­ho cir­ku­su a svět­ské zába­vy. Pár kro­ků od cen­t­ra Pra­hy se ocit­nou pří­mo upro­střed dění mezi pěti sta­ny, kde i díky pří­rod­ní tri­bu­ně nad are­á­lem mohou pozo­ro­vat život kočov­ných cir­ku­sů zpo­vzdá­lí. I pro tuto málo­kde vidě­nou atmo­sfé­ru jsme se roz­hod­li opět vyu­žít ERPET Cen­t­ra. Stej­ně jako kaž­dý rok je vstup do are­á­lu fes­ti­va­lu zdar­ma,“ dodá­vá Petr Forman.

„Umě­ní je srd­cem fes­ti­va­lu a zdra­ví v podo­bě gene­rál­ní­ho part­ne­ra EUC je jeho páte­ří. Kul­tu­ra, tře­ba v podo­bě diva­del­ních před­sta­ve­ní či kon­cer­tů, nám posky­tu­je pro­stor k odpo­čin­ku a k úni­ku z kaž­do­den­ní­ho sho­nu. Díky tomu ovliv­ňu­je umě­ní do jis­té míry naše myš­le­ní a cítě­ní tolik důle­ži­té pro dušev­ní i fyzic­ké zdra­ví. Těší mě pro­to, že naším part­ner­stvím může­me už od prv­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu ARENA při­ná­šet nejen důle­ži­tou zdra­vot­ní, ale i finanč­ní pod­po­ru,“ říká Aziz Jahić, mar­ke­tingo­vý ředi­tel gene­rál­ní­ho part­ne­ra fes­ti­va­lu zdra­vot­nic­ké sku­pi­ny EUC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *