Ozdravná síla tance Dance Well proudí právě jeden rok

Dance Well © Adéla Vosičková

Umož­nit pra­vi­del­ná setká­ní s tan­cem lidem, kte­rým do živo­ta vstou­pi­la Par­kin­so­no­va cho­ro­ba nebo jiné pohy­bo­vé ome­ze­ní, a vlast­ně všem, kte­rým leží na srd­ci vzá­jem­ná péče a chtě­jí si dopřát ozdrav­nou sílu tan­ce. Prá­vě s tím­to cílem zahá­jil v břez­nu 2023 Tanec Pra­ha z.ú. taneč­ní lek­ce v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Dan­ce Well.  Úvod­ní setká­ní se kona­lo 14. břez­na 2023 v KC Vozov­na na praž­ském… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ozdrav­ná síla tan­ce Dan­ce Well prou­dí prá­vě jeden rok

Vyjádření Yvony Kreuzmannové k současnému dění kolem PONCE a Tance Praha

Yvona Kreuzmannová © Taneční zóna

Uve­řej­ňu­je­me redakč­ně neu­pra­ve­né vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k otáz­kám Tan­ce Pra­ha, jeho nové umě­lec­ké rady, a budouc­nos­ti Čes­ké taneč­ní plat­for­my. „Vytvo­řit exter­ní Umě­lec­kou radu, namís­to jedi­né oso­by roz­ho­du­jí­cí o veš­ke­rém pro­gra­mu, pova­žu­ji za krok k vět­ší transpa­rent­nos­ti a čitel­nos­ti dra­ma­tur­gie diva­dla,” píše ve svém vyjá­d­ře­ní.  PONEC – diva­dlo pro tanec dostal ode mě do vín­ku jas­né poslá­ní jako prv­ní stá­lá scé­na pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k sou­čas­né­mu dění kolem PONCE a Tan­ce Praha