Závody s rukavicemi

V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my pro­běh­lo v nedě­li 7. dub­na reprí­za před­sta­ve­ní Tere­zy Lene­ro­vé Ruka­vič­kář­ské závo­dy. Před­sta­ve­ní postup­ně pro­ni­ka­lo růz­ný­mi vrst­va­mi scé­nu po scé­ně hlou­bě­ji do toho, co to zna­me­ná jed­nat v ruka­vič­kách či jaké je to být v (cizí) kůži. Dvo­ji­ce per­for­me­rek Andrea Milt­ne­ro­vá a Jit­ka Čecho­vá v pro­sto­ru uspo­řá­da­ném, aby evo­ko­val molo mód­ních pře­hlí­dek či závod­ní aré­nu, po celou dobu před­sta­ve­ní při­chá­ze­ly… Pokra­čo­vat ve čte­ní Závo­dy s rukavicemi