Festival Tanec Praha představuje program 36. ročníku

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2024 se ode­hra­je od 2. do 27. červ­na na něko­li­ka praž­ských scé­nách a ve více než 20 měs­tech a obcích Čes­ké repub­li­ky. Z pro­gra­mu aktu­ál­ní­ho 36. roč­ní­ku je zřej­mé, že fes­ti­val dozrál do mimo­řád­né kva­li­ty. Yvon­na Kre­u­zo­man­no­vá před­sta­vu­je pro­gram, kte­rý při­pra­vi­la spo­leč­ně s Mar­ké­tou Perroud, někdej­ší spo­lu­ře­di­tel­kou fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Vize… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Tanec Pra­ha před­sta­vu­je pro­gram 36. ročníku

Be nothing but love. F*cking Beautiful Spring v Ponci

V úte­rý 9. dub­na měly návštěv­ni­ce Čes­ké taneč­ní plat­for­my pří­le­ži­tost shléd­nout cho­re­o­gra­fii Mar­kéty Jan­do­vé a režii Pet­ra Bohá­če F*cking Beau­ti­ful Spring. Ve feno­me­nál­ním ligh­t­de­sig­nu Jiří­ho Šmir­ka pohy­bo­vě exce­lo­va­la sama Jan­do­vá, a labu­tí pís­ni vyhlá­še­ných Spit­fi­re Com­pa­ny zazní­va­ly hlu­bo­ké tóny nevě­do­mí, jež slý­chá­me, když se pono­ří­me hlu­bo­ko pod hla­di­nu … sku­teč­nos­ti, kaž­do­den­nos­ti … když se pro­bou­zí jaro, a Wen­d­la se úpl­ně necí­tí na tanec s ním.  Do kru­ho­vé lehce nad povrch… Pokra­čo­vat ve čte­ní Be nothing but love. F*cking Beau­ti­ful Spring v Ponci