Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění I.: Kybernetická říše elfů

Magda Szpecht © Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Mezi prv­ní­mi tře­mi zaha­jo­va­cí­mi per­for­man­ce­mi 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­val může­me vysle­do­vat spo­leč­ný znak pozná­vá­ní, vychá­ze­jí­cí­ho z umě­lec­ké­ho výzku­mu. Jed­not­li­vé uměl­ky­ně se ve svých per­for­man­cích dotý­ka­jí témat mocen­ských vzta­hů, vede­ných vál­kách, kli­ma­tic­ké kri­zi nebo posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Per­for­mer­ky spo­ju­je těles­ná zku­še­nost, z níž čer­pa­jí a pře­dá­va­jí zís­ka­né poznatky pro­střed­nic­tvím scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré spl­ňu­je leit­mo­tiv letoš­ní­ho fes­ti­va­lu – odváž­né pra­xe.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní I.: Kyber­ne­tic­ká říše elfů

Lawrence Malstaf: Shrink (2010)

Shrink © Lawrence Malstaf

Tvor­ba Lawren­ce Mal­sta­fa je fas­ci­nu­jí­cím roz­po­rem mezi vědou a tech­no­lo­gií, kte­rý čas­to vytvá­ří smys­lo­vé zážit­ky, jež se vymy­ka­jí inte­lek­tu­ál­ní ana­lý­ze. Toto oce­ně­né před­sta­ve­ní Shrink vyzva­lo divá­ky k pře­mýš­le­ní a ana­lý­ze lid­ské podo­by, když byli dob­ro­vol­ní­ci zaba­le­ni do plas­to­vé­ho koko­nu, sym­bo­lu potře­by ochra­ny lid­stva i jeho ohro­že­ní v boji o pře­ži­tí. Pro veřej­nost to byla jedi­neč­ná pří­le­ži­tost nechat se ver­ti­kál­ně zavě­sit a vaku­o­vě… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lawren­ce Mal­staf: Shrink (2010)

PerformanceBus. Zastavit může znamenat konec

PerformanceBus 22. 2. 2024 © Kristýna Pozlerová

Stu­dio ALTA vypra­vi­lo minu­lý týden ve čtvr­tek (22. 2. 2024) svůj čtvr­tý Per­for­man­ce­Bus. S řidi­čem Mar­ce­lem za volan­tem jsme vyra­zi­li vstříc mís­tům, jež neje­nom zahra­nič­ním hos­tům, ale druh­dy ani rodi­lým Stře­do­če­chům nemu­sí být tak zná­má, jako zave­de­ná kul­tur­ní epi­cen­t­ra Alty, Venu­še ve Šveh­lov­ce, Archy+, Pon­ce nebo Vily na Štva­ni­ci. Na ces­tě za nový­mi obzo­ry per­for­man­ce, mimo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Per­for­man­ce­Bus. Zasta­vit může zna­me­nat konec